Agneta Herlitz forskargrupp

Individuella skillnader i kognition – Vilka könsskillnader finns det beträffande kognition och hur kan dessa förklaras? Påverkas risken för demens av vår kognitiva prestation i barndomen?

Individuella skillnader i kognition

Två övergripande forskningsteman kan identifieras i forskargruppen: Förekomsten och förklaringen till kognitiva könsskillnader, och relationen mellan barndomens kognitiva förmåga och senare risk att insjukna i demens. Forskningen om könsskillnader fokuserar särskilt på episodiskt minne och ansiktsigenkänning i syfte att förstå både de underliggande biologiska faktorerna för dessa skillnader, men också i vilken utsträckning mönstret och omfattningen påverkas av sociokulturella faktorer. I den andra forskningslinjen undersöker vi den kognitiva förmågans (uppmätt i barndomen) eventuella samband med senare risk för demens, men också i vilken utsträckning aktiviteter som utförs under livsspannet (utbildning, yrke) påverkar relationen och hastigheten i det normala åldrandets kognitiva nedgången.

Forskningsprojekt

  • Könsskillnader i episodiskt minne
  • Könsskillnader i ansiktsigenkänning
  • Kognitiv förmåga i barndomen och risk för demens

Utvalda publikationer

The changing face of cognitive gender differences in Europe.

Sex differences and the own-gender bias in face recognition: A meta-analytic review. Herlitz, A., & Lovén, J. Visual Cognition, (2013) 21, 1306-1336.

Sex differences in episodic memory. Herlitz, A., & Rehnman, J. Current Directions in Psychology (2008) 17, 52-56.

Personality and lifestyle in relation to dementia incidence.

Face gender modulates women's brain activity during face encoding.

Artiklar

Könsskillnader i minne.

Gruppmedlemmar

Fasta gruppmedlemmar

Projektanställda gruppmedlemmar

Projekt om episodiskt minne

Nadja Högman

Student

Jonas Rafi

Student
EU
Innehållsgranskare:
2023-01-31