Anders Helanders forskning

Förbättrad laboratoriediagnostik av alkohol och droger: fokus på alkoholmarkörer, klassiska droger och Internetdroger (designerdroger). Studier av alkohol- och drogsubstanser och deras metaboliter i olika biologiska prover och hur mätning av dessa kan optimeras för rutinmässig testning och effektiv kontroll av behandlingsefterlevnad.

Tidig identifiering av personer i riskzonen för att utveckla alkohol- och drogrelaterade problem möjliggör att behandling kan inledas innan allvarliga symptom uppträder och är en nyckelfaktor för ett framgångsrikt resultat. Personer som missbrukar alkohol och droger, eller som har relaterade problem, lämnar dock sällan tillförlitliga uppgifter om sina drogvanor. Tillgång till tillförlitliga objektiva mått för påvisande av alkohol- och drogintag är därför mycket viktigt. Denna möjlighet har tidigare begränsats av bristen på känsliga och specifika laboratorietester och detektionsmetoder. Etanolanalys i ett utandningsprov är visserligen användbart men kan endast upptäcka alkoholintag under maximalt ett halvt dygn efteråt. Levermarkörer som gamma-GT identifierar å andra sidan främst kronisk hög alkoholkonsumtion som pågått i månader eller år, vilket innebär liten möjlighet att tidigt upptäcka riskbruk. En annan nackdel med levermarkörer är att förhöjda nivåer kan bero på flera andra orsaker än alkohol.

Forskningen syftar till att identifiera, utvärdera och införa en rutinpanel av kliniskt användbara laboratorietester. Mätning av etanolmetaboliterna etylglukuronid (EtG) och etylsulfat (EtS) i ett urinprov har visats vara en säker och ytterst känslig metod för att upptäcka drickande under de senaste 1–2 dygnen, eller för att bekräfta nykterhet. För att identifiera regelbundet riskbruk av alkohol under de senaste veckorna till månaden är mätning av fosfatidyletanol i helblod (PEth) och kolhydratfattigt transferrin i serum (CDT) de mest träffsäkra metoderna.

Dagens rutinmässiga drogtestning fokuseras enbart på klassiska illegala droger. Att påvisa intag av nya drogsubstanser, så kallade ”nätdroger” eller nya psykoaktiva substanser (NPS) är däremot inte möjligt, utan för detta krävs utveckling av nya analysmetoder. En testningsstrategi för NPS baserad på högupplösande masspektrometri (HRMS) utvecklades och används numera även rutinmässigt.

Andra studier syftar till att undersöka förekomsten av alkohol, droger och deras metaboliter i biologiska prover som kan utnyttjas för rutinmässig testning (förutom urin- och blodprov även saliv- och utandningsprov), samt att optimera kliniska och rättsmedicinska tillämpningar för tidig upptäckt, monitorering, prevention och rehabilitering av olika populationer med alkohol- och drogrelaterade problem.

Forskare Anders Helander

Anders Helander

Adjungerad lektor
Helander
H5 Laboratoriemedicin

Forskningstekniker

Högtrycksvätskekromatografi, masspektrometri, kapillärelektrofores (HPLC, LC-MS/MS, LC-HRMS, CE).

Externa bidragsgivare

Karolinska Universitetslaboratoriet, Vinnova.

Undervisningsuppdrag

Nutritionstoxikologi, Uppdragsutbildningar, Externa utbildningar.

Utvalda publikationer

Measurement of the alcohol biomarker phosphatidylethanol (PEth) in dried blood spots and venous blood-importance of inhibition of post-sampling formation from ethanol.
Beck O, Mellring M, Löwbeer C, Seferaj S, Helander A
Anal Bioanal Chem 2021 Feb;():

Drug trends and harm related to new psychoactive substances (NPS) in Sweden from 2010 to 2016: Experiences from the STRIDA project.
Helander A, Bäckberg M, Beck O
PLoS One 2020 ;15(4):e0232038

Dose-Response Characteristics of the Alcohol Biomarker Phosphatidylethanol (PEth)-A Study of Outpatients in Treatment for Reduced Drinking.
Helander A, Hermansson U, Beck O
Alcohol Alcohol. 2019 Dec;54(6):567-573

Elimination Characteristics of the Alcohol Biomarker Phosphatidylethanol (PEth) in Blood during Alcohol Detoxification.
Helander A, Böttcher M, Dahmen N, Beck O
Alcohol Alcohol. 2019 May;54(3):251-257

Occurrence and time course of NPS benzodiazepines in Sweden - results from intoxication cases in the STRIDA project.
Bäckberg M, Pettersson Bergstrand M, Beck O, Helander A
Clin Toxicol (Phila) 2019 03;57(3):203-212

The Fentanyl Epidemic and Evolution of Fentanyl Analogs in the United States and the European Union.
Jannetto PJ, Helander A, Garg U, Janis GC, Goldberger B, Ketha H
Clin. Chem. 2019 02;65(2):242-253

Epidemiology of NPS Based Confirmed Overdose Cases: The STRIDA Project.
Helander A, Bäckberg M
Handb Exp Pharmacol. 2018 ;252():461-473

Intoxications involving acrylfentanyl and other novel designer fentanyls - results from the Swedish STRIDA project.
Helander A, Bäckberg M, Signell P, Beck O
Clin Toxicol (Phila) 2017 Jul;55(6):589-599

Standardisation and use of the alcohol biomarker carbohydrate-deficient transferrin (CDT).
Helander A, Wielders J, Anton R, Arndt T, Bianchi V, Deenmamode J, et al
Clin. Chim. Acta 2016 Aug;459():19-24

Nyheter

AH
Innehållsgranskare:
2022-08-25