Katalin Dobras forskargrupp

Målsättningen är att upptäcka, integrera och validera nya diagnostiska och prediktiva biomarkörer framtagna genom omfattande molekylär karakterisering av lungtumörer innefattande både primär lungcancer, malignt mesoteliom samt metastaser. Vi optimerar betingelserna för diagnostik genom att detaljstudera grundläggande molekylära mekanismer till tumörinvasion och resistensutveckling. Vidare studerar vi tumöregenskaper ex-vivo med ultrakänslig bildanalys och senistivitet/resistens testning.

Porträtt av Annica Gad, Katalin Dobra och Joanna Zawacka-Pankau framför en tegelvägg

Katalin Dobras forskning

Dobras forskningsgrupps målsättning är att upptäcka, integrera och validera nya diagnostiska och prediktiva biomarkörer som för omfattande molekylär karakterisering av lungtumörer. Dessa inkluderar primär lungcancer, malignt mesoteliom samt lungmetastaser från tumörer i andra organ. Genom att detaljstudera grundläggande molekylära mekanismer som orsakar tumörinvasion och resistensutveckling optimerar vi förutsättningarna för tidig diagnostik. Vi syftar även till att förbättra prediktion av behandlingssvar och därmed skapa olika, och specifikt individanpassade behandlingsalternativ. För detta genomför vi resistens- och känslighetsprofilering för olika etablerade och experimentella behandlingar i patient-exsudat-deriverade ex-vivo modellsystem. Kunskap om vilka specifika markörer hos tumörerna som kan användas för behandlingsprediktion och tidig diagnos, och hur olika behandlingar resulterar i behandlingssvar, kan på lång sikt, leda till nya, individanpassade och riktade behandlingar som matchar varje patients unika genuppsättning.

 

Annica Gads forskning

Varför skiljer sig tumörer mekaniskt från normal vävnad? Vad styr de mekaniska och fysikaliska egenskaperna hos celler i cancer? Vilka molekyler skapar cellmigration och metastaser, vilka är

den främsta orsaken till att patienter avlider i cancer? Varför utvecklar inte de flesta människor, och vissa djur aldrig cancer, vad skyddar oss och håller oss friska?

Vi strävar efter att förstå de molekylära mekanismer som reglerar de mekaniska och rumsliga aspekterna av cancer, för framtida utveckling av nya metoder för terapier och diagnostik mot cancer. Vi bedriver hypotes- och samverkansbaserad tvärvetenskaplig forskning, som huvudsakligen faller inom de fyra följande kategorierna: Mekanobiologi hos mesenchymala celler, te.x. fibroblaster, Vimentin vid cancer, Cancerassocierade fibroblaster vid trippelnegativ bröstcancer, Hyaluronan vid cancer.

Medarbetare och kontakt

Gruppledare

Alla medlemmar i gruppen