Akut myeloisk leukemi – Sören Lehmanns forskargrupp

Akut myeloisk leukemi (AML) är en sjukdom med stora utmaningar och stort behov av förbättrade behandlingsmöjligheter. Vi vill förbättra utsikterna för AML patienterna genom en translationell approach där vi försöker förstå hur epigenetiska mekanismer är dysregulerade vid AML hur detta kan användas till att förbättra behandling och utveckla nya verktyg för precisionsmedicin.

Foto på Sören Lehmanns grupp
Sören Lehmanns grupp.

Om vår forskning

Ett övergripande mål för vår forskargrupp är att beskriva hur epigenomet är dysregulerat vid AML och hur detta leder till leukemitransformation, hur det påverkar svaret på behandling och hur det kan användas som precisionsmedicinskt verktyg för att förbättra strategierna för att bekämpa AML. Vi har ett fokus mot integrerade analyser av AML kromatinet i 3 dimensioner samt rollen av icke kodande RNA.  

För att förstå den epigentiska dysreguleringen vid AML ur ett mer interaktivt perspektiv studerar vi hur AML epigenomet interagerar med AML genomet, transkriptomet och proteomet och hur det relaterar till känsligheten för olika antileukemiska behandlingar. Detta studeras genom karaktäriserade av större AML kohorter med hjälp av genomövergripande ”omics” metoder. Vi använder sedan metoder som CRISPR-Cas9 and dCas9 för att individuellt validera de olika epigenetiska förändringar som mest sannolikt påverkar leukemitransformation och leukemibehandling.  

Ur behandlingssynpunkt är vi speciellt intresserade av de epigenetiska effekterna bakom de synergistiska effekterna mellan venetoclax och azacyditin och genom ökad kunskap om dessa mekanismer är målet att förbättra denna behandling ytterligare. Genom att analysera förekomsten av klonal hematopoes i större populations-baserade kohorter studerar vi också betydelsen av olika epigenetiska mutationer för utvecklingen av olika sjukdomar i normalbefolkningen.  

Utöver vårt fokus på epigenetiska förändringar har vi ett speciellt intresse i terapirelaterad AML samt i akut promyelocytleukemi, dessa sjukdomar studerar vi ur såväl ett molekylärt som epidemiologiskt perspektiv.  

Läs mer om vår forskning på den engelska sidan.

Profile image

Soren Lehmann

Professor, Överläkare

Sören Lehmann är överläkare och specialist i hematologi och invärtesmedicin och disputerade 2002 vid Karolinska Institutet. Sören var post-doc vid UCLA i Los Angeles 2005 och 2006 och är sedan 2015 professor i hematologi vid Uppsala Universitet. Sören Lehmanns forskargrupp är verksam både vid Karolinska Institutet och Uppsala Universitet.

Sören är medlem av styrgrupperna för Svenska AML Gruppen och Nordiska AML Gruppen samt medlem av HOVON International Steering Committee och ordförande för Scientific Committee inom Nordiska AML Gruppen.

Publikationer

Utvalda publikationer

Medarbetare och kontakt

Gruppledare

Alla medlemmar i gruppen

Medlemmar från Uppsala Universitet

Albin Österroos

MD, PhD student

Angelica Gamboa

Post-doc

Marcus Liew Littorin

MD, PhD student