Johan Francks forskargrupp

Behandling av beroende

Orsakerna till beroendesjukdomar är komplexa och många faktorer bidrar till och underhåller beroende av både droger och naturliga belöningar, däribland den totala exponeringen för drogen och olika drogrelaterade stimuli. Vår forskargrupp studerar nya farmakologiska behandlingar för alkohol- och amfetaminberoende. Vi utvecklar även behandling för personer med ADHD och substansberoende. Vi samarbetar med forskare i psykoterapi, epidemiologi, genetik och infektionssjukdomar.

Vi undersöker effekterna av läkemedel på drogsug, drogsökande beteende och återfall i droganvändning hos patienter med beroendesjukdom. Genom att kombinera experimentella modeller och placebokontrollerade kliniska prövningar i naturliga miljöer arbetar vi för att minska glappet mellan identifiering av möjliga läkemedel, säkerhetsstudier på patienter och kliniska prövningar av effekt.

Vi arbetar med tre kliniska populationer: patienter med amfetaminberoende, patienter med alkoholberoende och patienter med ADHD och samtidigt substansberoende. För närvarande expanderar vi vårt område till att studera behandlingsmetoder för opioid-beroende patienter, samt till utvärdering av Stockholms sprutbytesprogram för injicerande droganvändare.

Forskningsprojekt

Alkoholberoende

 • Kliniska prövningar av nya läkemedelssubstanser för att förebygga återfall i alkoholberoende
 • Mänsklig laboratoriestudie av stimuliinducerat sug efter amfetamin
 • Mänsklig laboratoriestudie av stimuli- och alkoholinducerat sug efter alkohol
 • PET neuroradiologi av anpassningar i hjärnans glutamatsystem efter långvarig tung alkoholkonsumtion
 • Studier av nya läkemedelskandidater för alkoholsökande beteende

Amfetaminberoende och samsjuklighet

 • Funktionell neuroradiologi (fMRI) hos patienter med amfetaminberoende
 • Opioida mekanismer vid amfetaminberoende
 • Klinisk prövning av långtidsverkande metylfenidat hos amfetaminberoende patienter med en kriminell livsstil
 • Europeisk prevalensstudie om ADHD bland patienter med missbruksproblematik (ICASA samarbete)
 • Prevalens av ADHD bland kvinnor dömda till fängelse i Sverige
 • Hälsoekonomiska analyser av ADHD-behandling hos patienter med drogmissbruk och ADHD

Annat

 • Genetiska riskfaktorer för amfetaminberoende
 • Utvärdering av Stockholms sprutbytesprogram
 • Klinisk prövning av mentaliseringsbaserad behandling (MBT) hos patienter med drogmissbruk och borderline personlighetsstörning

Utvalda publikationer

Benzodiazepine prescribing for children, adolescents, and young adults from 2006 through 2013: A total population register-linkage study.
Sidorchuk A, Isomura K, Molero Y, Hellner C, Lichtenstein P, Chang Z, et al
PLoS Med. 2018 08;15(8):e1002635

Cue reactivity and opioid blockade in amphetamine dependence: A randomized, controlled fMRI study.
Guterstam J, Jayaram-Lindström N, Berrebi J, Petrovic P, Ingvar M, Fransson P, et al
Drug Alcohol Depend 2018 10;191():91-97

Drug abuse screening with exhaled breath and oral fluid in adults with substance use disorder.
Arvidsson M, Ullah S, Franck J, Dahl M, Beck O
Drug Test Anal 2019 Jan;11(1):27-32

Working Memory Training in Alcohol Use Disorder: A Randomized Controlled Trial.
Khemiri L, Brynte C, Stunkel A, Klingberg T, Jayaram-Lindström N
Alcohol. Clin. Exp. Res. 2019 Jan;43(1):135-146

International Consensus Statement on Screening, Diagnosis and Treatment of Substance Use Disorder Patients with Comorbid Attention Deficit/Hyperactivity Disorder.
Crunelle C, van den Brink W, Moggi F, Konstenius M, Franck J, Levin F, et al
Eur Addict Res 2018 ;24(1):43-51

Mentalization-Based Treatment for Concurrent Borderline Personality Disorder and Substance Use Disorder: A Randomized Controlled Feasibility Study.
Philips B, Wennberg P, Konradsson P, Franck J
Eur Addict Res 2018 ;24(1):1-8

Childhood trauma exposure in substance use disorder patients with and without ADHD.
Konstenius M, Leifman A, van Emmerik-van Oortmerssen K, van de Glind G, Franck J, Moggi F, et al
Addict Behav 2017 02;65():118-124

Methylphenidate doses in Attention Deficit/Hyperactivity Disorder and comorbid substance use disorders.
Skoglund C, Brandt L, D'Onofrio B, Larsson H, Franck J
Eur Neuropsychopharmacol 2017 11;27(11):1144-1152

Naltrexone modulates dopamine release following chronic, but not acute amphetamine administration: a translational study.
Jayaram-Lindström N, Guterstam J, Häggkvist J, Ericson M, Malmlöf T, Schilström B, et al
Transl Psychiatry 2017 04;7(4):e1104

Factors Associated With Adherence to Methylphenidate Treatment in Adult Patients With Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder and Substance Use Disorders.
Skoglund C, Brandt L, Almqvist C, DʼOnofrio B, Konstenius M, Franck J, et al
J Clin Psychopharmacol 2016 Jun;36(3):222-8

Gruppmedlemmar

JF
Innehållsgranskare:
Ann Hagerborn
2023-02-08