Ata Ghaderis forskargrupp

Vår forskargrupp har som forskningsområde att förstå, förebygga och utveckla behandlingar av olika ätstörningar (t.ex. anorexia nervosa, bulimia nervosa och hetsätningstörning).

Walkingpath

Klinisk psykologi: Etiologi, prevention och behandling av ätstörningar.

Klinisk psykologi kan beskrivas som ett område inom psykologin som kännetecknas av en integration av vetenskap och klinisk praxis för att förstå uppkomsten av psykiska problem samt skapa effektiva metoder för att förebygga och behandla dem.

Psykologisk bedömning och behandling är i centrum för klinisk psykologi.

Vår forskargrupp har som forskningsområde att förstå, förebygga och utveckla behandlingar av olika ätstörningar (t.ex. anorexia nervosa, bulimia nervosa och hetsätningstörning).

Exempel på studier inom vårt ämnesområde är: studier om riskfaktorer för utveckling av ätstörningar (ED) hos barn, ungdomar och vuxna; effektiva sätt att förhindra uppkomsten av ätstörningar eller stört ätande; utveckling, testning och förstärkning av psykologisk behandling för anorexia nervosa, bulimia nervosa och hetsätningstörning samt att förbättra tillgången till effektiva behandlingar för dessa tillstånd.

Vi studerar även andra relaterade teman såsom de grundläggande mekanismer som är involverade i normal samt onormal kroppsuppfattning, missnöje med kroppen och behandling av det, behandling av Dysmorfofobi, kroppsuppfattningsproblem och kirurgi, betydelsen av hetsätning och andra psykosociala faktorer såsom uppmärksamhetsproblem eller hur riskfylld alkoholkonsumtion kan påverka resultatet av överviktskirurgi och förebyggande av fetma.

Andra forskningsområden inom vår grupp är implementering av universella föräldraträningsprogram och studera effekten av dessa, för att tidigt förebygga och förhindra utagerandeproblem hos barn. Vi studerar för tillfället effekten av två föräldraträningsprogram, 1) Kommunikationsmetod (Comet), 2) Family Check-up i en randomiserad studie. Våra andra forskningsområden är: förebyggande av depression och ångest bland barn i skolåldern genom att utvärdera ett strukturerat program som kallas "Vänner för livet”, utveckling och utvärdering av ett nytt sätt att undervisa aritmetik till årkurs 2 elever med hjälp av ”Direct instruction” och beteendeanalys för att undersöka vilken roll arbetsminne och aritmetik har för att förvärva adekvata färdigheter i matematik. I ett projekt ägnar vi oss också åt öppenvårdsbehandling av svårt självskadebeteende bland ungdomar.

Forskningsprojekt

  • Ätstörningar bland män
  • Betydelsen av fokuserad uppmärksamhet på detaljer gällande storlek och form
  • ”Acceptance and Commitment therapy” för behandling av anorexia nervosa
  • Förebyggande av depression och ångest hos barn i skolåldern (Vänner för livet)
  • Effektiviteten av Family Check-Up (FCU) mot internetbaserad kommunikation metod (iKomet) för tidig behandling av utagerandeproblem
  • Intensiv kontextuell behandling av svårt självskadebeteenden bland ungdomar
  • Apps: Adaptiva program på surfplatta (lära ut aritmetik)
  • Primrose: Tidig prevention av fetma (i samarbete med Institutionen för folkhälsovetenskap vid Karolinska Institutet)
  • ADDAPT (Ångest, depression, kost, alkohol, fysisk aktivitet, och tobak): Integrerad behandling av motiverande samtal och kognitiv beteendeterapi för depression, ångest, och ohälsosamma livsstilsbeteenden inom den psykiatriska öppenvården (www.addapt.se)
  • Dissonans-baserad prevention av ätstörningar

Vi är i planeringsstadiet av en studie om imagery i förhållande till kroppsuppfattning och betydelsen av metakognition för förvärvandet av färdigheter i kognitiv beteendeterapi. I samarbete med MEB är vi också i planeringsstadier av en diskordant monozygotisk tvillingsstudie om anorexia nervosa.

Utvalda publikationer

Does individualization matter? A randomized trial of standardized (focused) versus individualized (broad) cognitive behavior therapy for bulimia nervosa.

Guided self-help as the first step for bulimic symptoms: implementation of a stepped-care model within specialized psychiatry.

Alexithymia and emotional awareness in anorexia nervosa: time for a shift in the measurement of the concept?

Remote treatment of bulimia nervosa and binge eating disorder: a randomized trial of Internet-assisted cognitive behavioural therapy.

Structural modeling analysis of prospective risk factors for eating disorder.

Gruppmedlemmar

2023-01-31
Ata Ghaderi