Skip to main content

Forskargrupp - Mikael Björnstedt

Vi utför translationella och kliniska studier med fokus på redoxaktiva selenföreningar som kemoterapeutisk behandling mot cancer.

Cancer är en förödande sjukdom som orsakar mer är 1,25 miljoner dödsfall inom EU varje år. Antalet drabbade ökar trots att behandlingsmetoderna utvecklas. För vissa typer av cancer är behandlingsmetoderna begränsade, detta gäller speciellt för patienter med cancer i de viscerala organen, denna grupp blir ofta sent diagnostiserade och dessa cancrar är ofta resistenta för välbeprövade terapier.

Redoxmiljön är av avgörande betydelse för både proliferation och terapikänslighet hos tumörer. Selenföreningar har unika egenskaper vilka påverkar redoxmiljön inom och kring tumörcellerna. Målet med forskningen är att med hjälp av nya, tidigare oprövade, föreningar påverka redoxmiljön och därigenom skada tumören med en annan strategi än de flesta konventionella läkemedlen.

Forskningsgruppen har ett väl utvecklat nationellt och internationellt nätverk med kompletterande expertis vilket gör att mekanistiska studier så väl som kliniska studier möjliggörs. Vi har dessutom utvecklat en organotypisk modell där tumörermaterial kan odlas för att studera effekten och mekanismen bakom nya läkemedel och även för att utveckla terapeutisk design vid ”personalized medicine”.

Gruppens huvudsakliga projekt:

  1. Kliniska studier för att studera farmakokinetik, farmakodynamik, säkerhet och effekt av selenföreningar vid behandling av cancer.
  2. Mekanistiska studier för att studera nya selenföreningar och hur effekten av selenföreningar kan förbättras genom kombination av behandlingar.
  3. Mekanistiska studier fokuserade på läkemedelsverkan och hur selenföreningarna utför sin cytotoxiska verkan.

Forskargruppsledare Mikael Björnstedt

Professor/överläkare

Mikael Björnstedt

Telefon: 08-585 838 09
Enhet: Avdelningen för patologi
E-post: Mikael.Bjornstedt@ki.se

Gruppmedlemmar

Mikael BjörnstedtProfessor/överläkare
Ola BrodinAnknuten
Olof DanielssonAnknuten
Lena HernbergAnknuten
Ali RazaghiPostdoc
Arun SelvamDoktorand

Forskningstekniker

  • Cell- och vävnadsodling

  • Biokemiska metoder

  • “Transcriptomics and proteomics”

  • Histologi och immunohistokemi

Externa bidragsgivare

Cancerfonden, Cancer- och Allergifonden, Jochnick Foundation, Radiumhemmets Forskningsfonder, The County Council of Stockholm

Utvalda publikationer

26832729

26105108

Selenite in Cancer Therapy, In Diversity of Selenium Functions in Health and Disease
Sougat, M., Marita, W., Ola, B., and Mikael, B. (2015)
pp 109-136, CRC Press.

25984742

26102212

24529300

22626835

23226364

19549867