Oxidativ stress vid hjärtkärlsjukdom, diabetes och njursvikt

Vår forskargrupp undersöker de bakomliggande mekanismerna som gör att välfärdssjukdomar som hjärtkärlsjukdom och diabetes typ 2 uppkommer.

Välfärdssjukdomar är ett snabbt växande hälsoproblem världen över. Dagens läkemedelsbehandling är mycket kostsam och minskar bara delvis sjukligheten och dödligheten i dessa sjukdomar. För att bättre förstå, förebygga och behandla välfärdssjukdomarna finns ett stort behov av att undersöka de bakomliggande mekanismerna som gör att sjukdomarna uppkommer.

Njurarna har en viktig hormonreglerande funktion och ansvarar för kroppens vätske- och saltbalans. Njurarna har därför en viktig del i blodtrycksregleringen. Nya rön tyder på att oxidativ stress, det vill säga en ökad bildning av reaktiva syreradikaler, eller brist på det kärlvidgande ämnet kväveoxid i njurarna har en avgörande roll för välfärdssjukdomars uppkomst alternativt komplikationer.

Forskningens syfte

Syftet med projektet är att vidare studera hur reaktiva syreradikaler och kväveoxid produceras, interagerar och påverkar njurfunktion, hjärtkärlfunktion och metabola funktioner i kroppen (till exempel insulin, glukos och blodfetter) under normala förhållanden samt vid hjärtkärlsjukdom eller diabetes typ 2.

Stöd vår forskning

Mattias Carlström research group

Gruppmedlemmar

Mattias Carlström – Forskargruppsledare

Isabel Cordero – Postdoc

Josiane de Campos Cruz – Postdoc

Huirong Han – Postdoc

Rafael Krmar – Anknuten

Luciano Leite Paulo – Anknuten, PhD Student

Maria Peleli – Anknuten, PhD

Erik Persson – Professor emeritus

Gensheng Zhang – Gästforskare

Zhengbing Zhuge – Doktorand

Gruppmedlemmar utanför KI:

  • Ammar Farman Al-Mashhadi – Doktorand, institutionen för medicinsk cellbiologi, Uppsala universitet
  • Andrei L. Kleschyov – Gästforskare
  • Ting Yang – Anknuten, MD, Doktorand

Projekt och samarbeten

Information om projekt och samarbeten i forskargruppen finns på engelska.

Anslagsgivare

Publikationer

En lista över de tio viktigaste originalartiklarna som gruppen publicerat finns på engelska.

Kontakt

MC
Innehållsgranskare:
Linda Nilsson
2022-12-20