Skip to main content

Oxidativ stress vid hjärtkärlsjukdom, diabetes och njursvikt

Mattias Carlström Research Group

Vår forskargrupp undersöker de bakomliggande mekanismerna som gör att välfärdssjukdomar som hjärtkärlsjukdom och diabetes typ 2 uppkommer.

Välfärdssjukdomar är ett snabbt växande hälsoproblem världen över. Dagens läkemedelsbehandling är mycket kostsam och minskar bara delvis sjukligheten och dödligheten i dessa sjukdomar. För att bättre förstå, förebygga och behandla välfärdssjukdomarna finns ett stort behov av att undersöka de bakomliggande mekanismerna som gör att sjukdomarna uppkommer.

Njurarna har en viktig hormonreglerande funktion och ansvarar för kroppens vätske- och saltbalans. Njurarna har därför en viktig del i blodtrycksregleringen. Nya rön tyder på att oxidativ stress, det vill säga en ökad bildning av reaktiva syreradikaler, eller brist på det kärlvidgande ämnet kväveoxid i njurarna har en avgörande roll för välfärdssjukdomars uppkomst alternativt komplikationer.

Forskningens syfte

Syftet med projektet är att vidare studera hur reaktiva syreradikaler och kväveoxid produceras, interagerar och påverkar njurfunktion, hjärtkärlfunktion och metabola funktioner i kroppen (till exempel insulin, glukos och blodfetter) under normala förhållanden samt vid hjärtkärlsjukdom eller diabetes typ 2.

Gruppmedlemmar

Mattias Carlström Forskargruppsledare, Docent, Forskarassistent
Isabel Cordero Postdoc
Josiane de Campos Cruz Postdoc
Huirong Han Postdoc
Rafael Krmar Anknuten
Luciano Leite Paulo Anknuten Doktorand
Maria Peleli Doktorand
Erik Persson Professor emeritus
Zhengbing Zhuge Doktorand
Gensheng Zhang Gästforskare

Gruppmedlemmar utanför KI:

Ammar Farman Al-Mashhadi Doktorand, institutionen för medicinsk cellbiologi, Uppsala universitet
Andrei L. Kleschyov Gästforskare
Ting Yang Anknuten, MD, Doktorand

Projekt

Information om projekt i forskargruppen finns på engelska.

Samarbeten

Information om samarbeten finns på engelska.

Anslagsgivare

Publikationer

En lista över de tio viktigaste originalartiklarna som gruppen publicerat finns på engelska.

Kontakta forskargruppsledaren

Forskare

Mattias Carlström

Enhet: Carlström Mattias grupp - Oxidativ stress vid hjärtkärlsjukdom, diabetes och njursvikt
E-post: mattias.carlstrom@ki.se