Förövarprevention – Rahm/Joleby forskargrupp

Vi är en grupp specialiserad inom klinisk forskning med en övergripande vision att förebygga våld, med särskild inriktning på sexuellt våld mot barn. Vårt mål är att utveckla och utvärdera farmakologiska och psykoterapeutiska behandlingsinterventioner för individer i riskzonen för att begå övergrepp, med förhoppningen att långsiktigt förbättra kvaliteten och tillgängligheten av högspecialiserad vård.

Genom tvärvetenskapliga forskningsmetoder strävar vi efter att utveckla effektiva, säkra, tolerabla och skalbara interventioner, online och på klinik. Vår forskning ligger i framkant när det gäller att fördjupa förståelsen av pedofili neurobiologiskt och psykologiskt, samt att etablera evidensbaserade behandlingsmetoder.

En del av vår forskning fokuserar på neuropsykiatriska undersökningar, där hjärnavbildningsstudier används för att utforska pedofilins etiologi och riskfaktorer för att begå övergrepp. Resultaten från dessa studier har bidragit till förståelsen av pedofili som del av en större neuropsykiatrisk problematik. 

Vi genomför även farmakologiska studier för att undersöka hur medicinsk behandling kan användas för att förebygga sexualbrott hos högriskindivider. Vår forskning visar att den testosterondämpande medicinen degarelix kan vara effektiv i detta sammanhang, och väl uppskattad av patienter. Nu planeras uppföljande studier för att utvärdera långtidseffekter.

En tredje forskningslinje fokuserar på utveckling och utvärdering av psykoterapeutiska interventioner. Vårt kognitiva beteendeterapiprogram Prevent It, tillgängligt gratis och anonymt online, globalt, har visat sig vara effektivt i att markant minska mängden tid som anonyma individer rekryterade via Darknet tittade på sexuellt övergreppsmaterial på barn. Detta har lett till utveckling och utvärdering av flera andra relaterade behandlingsprogram som genomförs i multicenterstudier och erbjuds på nio olika språk för att noggrant undersöka interventionernas effektivitet. Bland annat testar vi i Projekt Bridge motiverande samtal som en metod att öka benägenheten att söka vård för sexuella impulser riktade mot barn, och tillsammans med Kriminalvården utvärderas kognitiv beteendeterapi på fängelse. 

I gruppen finns även ett projekt om implementering av våldsförebyggande insatser inom psykiatrisk heldygnsvård, i ett nationellt samarbetsprojekt.

Forskargruppen leds av Christoffer Rahm som är huvudansvarig för att bedriva forskningsverksamheten, samt Malin Joleby med ansvar för personal, arbetsmiljö och ekonomi.

Forskningsprojekt

Priotab

I en farmakologisk studie undersöktes för första gången effekten av det testosterondämpande läkemedlet degarelix när det gäller att minska risken för upprepade sexualbrott mot barn hos personer med pedofil störning. Denna dubbelblinda, placebokontrollerade, parallellgrupps-RCT visade att degarelix minskar risken för att begå sexualbrott redan två veckor efter den första injektionen, vilket ger stöd för användandet av detta läkemedel som en rapid-onset behandling. 

Inom Priotab gjordes även djupintervjuer för att med kvalitativ metod studera olika aspekter av upplevelsen att ha pedofili och att söka vård.

Kontaktperson: Christoffer Rahm (huvudprövare)

Finansiering: Svenska Läkaresällskapet, ALF-medel, Fredrik o Inga Thurings stiftelse, Göteborgs läkaresällskap, Centrum för psykiatriforskning

Samarbetspartners: Kliniken Anova, Karolinska Universitetssjukhuset

Prevent It

Prevent It är en anonym internetlevererad kognitiv beteendeterapi för att förebygga sexuella övergrepp mot barn. Behandlingsprogrammet är nio veckor långt, tillgängligt även via Darknet och syftar till att hjälpa deltagaren att med stöd från en terapeut lära sig hantera sina sexuella tankar, känslor och beteenden. 

Den första versionen av Prevent It har utvärderats vetenskapligt i en placebo-kontrollerad RCT, med rekrytering från förövarforum online, och visat sig vara effektiv, säker och väsentligen uppskattad av deltagarna. 

Programutvärderingen i uppföljande studier genomförs i två förregistrerade RCTer inom ramen för de två projekten Global Perpetrator Prevention och PRIORITY. I dessa projekt finns Prevent it tillgängligt på både engelska, svenska, tyska och portugisiska. 

Kontaktpersoner: Allison McMahan och Malin Joleby, projektkoordinatorer. Christoffer Rahm (huvudprövare)

Finansiering: EU (PRIORITY) Oak Foundation (Global Perpetrator Prevention), Svenska läkaresällskapet (första versionen av Prevent it)

Finansiell och strategisk partner: World Childhood Foundation (första versionen av Prevent it)

Samarbetspartners: Universitaetsklinikum Hamburg-Eppendorf, Tyskland; Universidade do Porto, Portugal; Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health, USA; Royal Ottawa Institute of Mental Health Research, Kanada och professor Gerhard Anderssons grupp vid Linköpings universitet, Sverige

Prevent-MED

Prevent-MED är en planerad RCT som utvärderar effektiviteten av att ge det testosterondämpande läkemedlet degarelix utöver behandlingsprogrammet Prevent It till deltagare med sexuell problematik som medför risk för andra. Kan degarelix som tillägg till psykologisk behandling minska risken för att begå sexuella övergrepp? Inom Prevent-MED undersökes också nya strategier att förebygga och hantera biverkningar av läkemedelsbehandling.

Kontaktperson: Valdemar Landgren (huvudprövare)

Finansiering: Vetenskapsrådet

Samarbetsparters: Kriminalvården, Västra Götalandsregionen, Region Örebro, Region Stockholm, Rättspsykiatri Växjö

Hjärnavbildning av pedofili och sexualitet 

Hjärnavbildning med magnetresonanstomografi (MR), både 3T och 7T, både strukturell och funktionell avbildning, ingår i projekten PRIOTAB och Prevent-MED. Det övergripande målet är att utforska neurobiologin bakom pedofili och riskfaktorer för att begå sexualbrott.

Kontaktpersoner: Christian Mannfolk, Christoffer Rahm (huvudprövare), Benny Liberg, Christoph Abé, Isabella Björkman-Burtscher

Finansiering: Fredrik och Ingrid Thurings Stiftelse, Professor Bror Gadelius Minnesfond, Läkarsällskapet, Svenska Sällskapet för Medicinsk Forskning, Stiftelsen Söderström-Köningska Sjukhemmet, ALF-medel

Samarbetspartners: Göteborgs Universitet, Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge, Université de Lille, Frankrike

Project Bridge

Inom Project Bridge utvärderas följande två behandlingsprogram:

ReDirection - Ett anonymt självhjälpsprogram online baserat på kognitiv beteendeterapi som fokuserar på att hjälpa personer att sluta använda sexuellt övergreppsmaterial med barn. 

Mi Bridge - Motiverande samtal med en behandlare via anonym chatt där deltagaren får utforska sina svårigheter, sitt behov av vård samt hjälp att etablera en kontakt med vården om deltagaren så önskar. 

Behandlingsprogrammen finns tillgängliga på svenska, engelska, finska, tyska, spanska, tjeckiska samt slovakiska och utvärderas genom två multicenter-RCT, baserade på pilotstudier. 

Kontaktpersoner: Maria Breide (projektkoordinator), Christoffer Rahm (huvudprövare)

Finansiering: EU

Samarbetspartners: Tobias Lundgrens forskargrupp; Suojellaan Lapsia, Protect Children ry, Finland; Universitat Jaume I De Castellon, Spanien; Universitaetsklinikum Hamburg-Eppendorf, Tyskland; National Institute of Mental Health, Tjeckien; Akademia Policajneho Zboru V Bratislave, Slovakien;  professor Gerhard Anderssons grupp vid Linköpings universitet, Sverige

Fokus sexualbrott: På väg mot återfallsförebyggande behandlingsprogram

Projektet syftar till att öka kunskapen om återfallsförebyggande arbete bland sexualbrottsdömda personer, genom att undersöka programmen Consent och SEIF som bedrivs inom Kriminalvården i Sverige. Båda programmen utgår från risk-, behovs-, och mottaglighetsprinciperna och bygger på kognitiv beteendeterapi. Projekten innehåller en kartläggning av behandlingsbehov i programmens målgrupper (män), en utvärdering av Consent i en RCT (män) samt en genomförbarhetsstudie (kvinnor). 

Kontaktperson: Johanna Lätth (projektkoordinator), Christoffer Rahm (huvudprövare)

Finansiering: Kriminalvården och Brottsförebyggande rådet

Samarbetspartners: Kriminalvården

Safewards

Våld och tvångsåtgärder i psykiatrisk heldygnsvård leder till otrygg och skadedrabbad vård- och arbetsmiljö för patienter och personal. Safewards är ett evidensbaserat program som kan bidra till att minska våld och tvångsåtgärder genom att skapa en hållbar och socialt inkluderande avdelningsmiljö med patienter och personal som kreativa medskapare. Projektet syftar till att utvärdera effekter av införande av Safewards på svenska psykiatriska avdelningar, samt undersöka vilka faktorer som främjar en framgångsrik implementering.

Kontaktperson: Anna Björkdahl

Finansiering: AFA, FORTE, Röda Korsets Högskola

Samarbetspartners: Region Örebro

Proceed 

Den höga förekomsten av sexuella övergrepp mot barn inom katolska kyrkan är ett globalt problem som får allt större uppmärksamhet. I detta uppstartsprojekt tillsammans med det romersk-katolska universitetet i Rom planeras att utarbeta kulturellt anpassade versioner av det anonyma behandlingsprogrammet Prevent It, med syfte att förebygga sexuella övergrepp mot barn inom Katolska kyrkans organisation.

Kontaktperson: Christoffer Rahm (huvudprövare), Allison McMahan (projektkoordinator)

Finansiell och strategisk partner: World Childhood Foundation

Samarbetspartners: Pontifica Universita Gregoriana, Rom, Italien

Nox

Inom projekt Nox utforskas möjligheterna till ny online-baserad infrastruktur för global tillgång till anonyma interventionsprogram.

Kontaktperson: Christoffer Rahm (huvudprövare), Allison McMahan (projektkoordinator)

Finansiell och strategisk partner: World Childhood Foundation

Publikationer

Publikationer i urval

Lätth, J., Landgren, V., McMahan, A., Sparre, C., Eriksson, J., Malki, K., ... & Rahm, C. (2022). Effects of internet-delivered cognitive behavioral therapy on use of child sexual abuse material: A randomized placebo-controlled trial on the Darknet. Internet Interventions30, 100590. 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2214782922000975

Landgren, V., Malki, K., Bottai, M., Arver, S., & Rahm, C. (2020). Effect of gonadotropin-releasing hormone antagonist on risk of committing child sexual abuse in men with pedophilic disorder: a randomized clinical trial. JAMA psychiatry77(9), 897-905.

https://jamanetwork.com/journals/jamapsychiatry/article-abstract/2764552

Mannfolk, C., Liberg, B., Abé, C., & Rahm, C. (2023). Altered Neural and Behavioral Response to Sexually Implicit Stimuli During a Pictorial-Modified Stroop Task in Pedophilic Disorder. Biological Psychiatry Global Open Science, 3(2), 292-300.

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2667174322000192 

Abé, C., Adebahr, R., Liberg, B., Mannfolk, C., Lebedev, A., Eriksson, J., ... & Rahm, C. (2021). Brain structure and clinical profile point to neurodevelopmental factors involved in pedophilic disorder. Acta Psychiatrica Scandinavica, 143(4), 363-374.

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1111/acps.13273 

Landgren, V., Olsson, P., Briken, P., & Rahm, C. (2022). Effects of testosterone suppression on desire, hypersexuality, and sexual interest in children in men with pedophilic disorder. The World Journal of Biological Psychiatry, 23(7), 560-571.

https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/15622975.2021.2014683 

Landgren, V., Savard, J., Dhejne, C., Jokinen, J., Arver, S., Seto, M. C., & Rahm, C. (2022). Pharmacological treatment for pedophilic disorder and compulsive sexual behavior disorder: a review. Drugs, 82(6), 663-681.

https://link.springer.com/article/10.1007/s40265-022-01696-1 

McMahan, A., Roche, K., Dreyhaupt, R., Seto, M. C., & Rahm, C. (2023). Changes in sexual thoughts and behaviors in a clinical sample of child sexual abuse material users under the COVID-19 pandemic. Sexual and Relationship Therapy, 1-21.

https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/14681994.2023.2215710 

Wittström, F., Långström, N., Landgren, V., & Rahm, C. (2020). Risk factors for sexual offending in self-referred men with pedophilic disorder: A Swedish case-control study. Frontiers in psychology, 11, 571775.

https://www.frontiersin.org/journals/psychology/articles/10.3389/fpsyg.2020.571775/full 

Bayram, G., McMahan, A., Juth, N., & Rahm, C. (2023). Health care professionals’ view on pedophilic disorder: a qualitative study. Sexual and Relationship Therapy, 38(4), 684-695.

https://doi.org/10.1080/14681994.2021.1900560 

Björkdahl, A., Johansson, U., Kjellin, L., & Pelto‐Piri, V. (2024). Barriers and enablers to the implementation of Safewards and the alignment to the i‐PARIHS framework–A qualitative systematic review. International Journal of Mental Health Nursing, 33(1), 18-36.

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdfdirect/10.1111/inm.13222

 Joleby, M., Lunde, C., Landström, S., & Jonsson, L. S. (2021). Offender strategies for engaging children in online sexual activity. Child Abuse & Neglect, 120, 105214.

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0145213421002878 

Joleby, M., Lunde, C., Landström, S., & Jonsson, L. S. (2020). “All of me is completely different”: Experiences and consequences among victims of technology-assisted child sexual abuse. Frontiers in psychology, 11, 606218.

https://www.frontiersin.org/journals/psychology/articles/10.3389/fpsyg.2020.606218/full 

Medarbetare och kontakt

Gruppledare

Alla medlemmar i gruppen

Samverkan

En grundläggande princip i vår forskargrupps arbetssätt är att upprätthålla nära samarbeten med det omgivande samhället och vi strävar därför efter att tillämpa principen om PPI (Patient and Public Involvement) i våra projekt. Våra samarbetspartners inkluderar Svenska polismyndigheten, Kriminalvården, barnrättsorganisationen World Childhood Foundation Sweden, personer med levd erfarenhet av pedofili samt personer med egen utsatthet för sexuellt våld. Mycket av forskningen bedrivs i samarbete med forskare på andra universitet i Sverige såväl som utomlands. Se mer information under respektive projekt under fliken forskningsprojekt.