Reaktiva syreradikaler och kväveoxid i njur- och hjärtkärlforskning

This page in English

Bild på forskargruppen Reaktiva syreradikaler på KI 2012

Vår forskargrupp undersöker de bakomliggande mekanismerna som gör att välfärdssjukdomar som hjärtkärlsjukdom och diabetes typ 2 uppkommer. 

Välfärdssjukdomar är ett snabbt växande hälsoproblem världen över. Dagens läkemedelsbehandling är mycket kostsam och minskar bara delvis sjukligheten och dödligheten i dessa sjukdomar. För att bättre förstå, förebygga och behandla välfärdssjukdomarna finns ett stort behov av att undersöka de bakomliggande mekanismerna som gör att sjukdomarna uppkommer.

Njurarna har en viktig hormonreglerande funktion och ansvarar för kroppens vätske- och saltbalans. Njurarna har därför en viktig del i blodtrycksregleringen. Nya rön tyder på att oxidativ stress, det vill säga en ökad bildning av reaktiva syreradikaler, eller brist på det kärlvidgande ämnet kväveoxid i njurarna har en avgörande roll för välfärdssjukdomars uppkomst alternativt komplikationer.

Forskningens syfte

Syftet med projektet är att vidare studera hur reaktiva syreradikaler och kväveoxid produceras, interagerar och påverkar njurfunktion, hjärtkärlfunktion och metabola funktioner i kroppen (till exempel insulin, glukos och blodfetter) under normala förhållanden samt vid hjärtkärlsjukdom eller diabetes typ 2.

Gruppmedlemmar

Mattias Carlström Forskargruppsledare
Ming Liu Anknuten
Maria Peleli  Doktorand
Ting Yang Anknuten
Zhengbing Zhuge  Doktorand
Christa Zollbrecht Anknuten

Gruppmedlemmar utanför KI:

Ammar Farman Doktorand, institutionen för medicinsk cellbiologi, Uppsala universitet
Peter Flacker  Doktorand
Xiang Gao Doktorand, institutionen för medicinsk cellbiologi, Uppsala universitet

Projekt

Information om projekt i forskargruppen finns på engelska

Samarbeten

Information om samarbeten finns på engelska

Anslagsgivare

Publikationer

En lista över de tio viktigaste originalartiklarna som gruppen publicerat finns på engelska

Kontakta forskargruppsledaren

Forskarassistent

Mattias Carlström

Telefon: 08-524 879 24
Enhet: Carlström Mattias grupp - Njur- och hjärtkärlforskning
E-post: mattias.carlstrom@ki.se