Barnonkologi

This page in English

Idag botas cirka 75% av alla barn med cancer. Detta är ett resultat av dels internationella behandlingsstudier, där nya behandlingar successivt utvärderas, dels laborativa studier som skapar ny kunskap som sedan kan prövas i kliniska studier.

Blod- och cancersjukdomar hos barn

På samma sätt har överlevnaden för många allvarliga blodsjukdomar förbättrats påtagligt. Vi arbetar aktivt med både kliniska och laborativa studier, och dessutom pågår psykosocial forskning för att förbättra omhändertagandet av drabbade barn och familjer.

De vanligaste cancerformerna är leukemi och hjärntumör, som står för vardera en tredjedel, medan cirka en tredjedel av barnen får någon annan form av tumör. En viktig grund för den svenska forskningen av barnleukemi lades redan 1978, när Svenska Barnleukemiregistret startades, en värdefull bank av information, som vidareutvecklats till Svenska Barncancerregistret (beläget på enheten för Barncancerforskning).

Behandlingen av barn med cancer är relativt framgångsrik, sedan i början på 90-talet botas drygt 75 procent av barnen. Barncancer är ändå den vanligaste dödsorsaken hos barn mellan 1 och 14 års ålder, därefter kommer dödsfall genom olyckshändelser.

 År 1996 startades barncancerforskningsenheten vid Karolinska Universitetssjukhuset på Astrid Lindgrens Barnsjukhus. Stora delar av forskningen sker i samarbete med andra delar på sjukhuset, t ex CancerCentrum Karolinska (CCK) och Centrum för Molekylär Medicin (CMM), men också med andra forskare på Karolinska Institutet eller andra delar av landet, och inte sällan utanför landets gränser

Forskargrupper inom området:

 

Forskargrupper

Forskargruppsledare
Histiocytoser och blodsjukdomar Jan-Inge Henter
Barncancerepidemiologi Mats Heyman
Neurala barntumörer Per Kogner
Vårdvetenskaplig barncancerforskning Pernilla Pergert
Spridning och kemoterapiresistens hos neuroblastom Lars Ährlund-Richter

Barncancerfonden

Sverige ligger i dag långt framme i forskningen av barncancer, bland de främsta i världen. En viktig grund för den svenska forskningen av barnleukemi lades redan 1978 när Svenska Barnleukemiregistret startades, en värdefull bank av information. En annan grundpelare är den första barncanceravdelningen som öppnades 1979. Barncancerfonden bildades 1982 och har på ett viktigt sätt bidragit till att forskningen av barncancersjukdomar gått framåt.

>Länk till barncancerfonden

Samarbete i Sverige och övriga Norden

Barncancerforskningsenheten har gott samarbete med övriga landet och hela Norden genom de årliga träffarna inom NOPHO (Nordic Society of Pediatric Haematology and Oncology). Detta har bidragit till att idag behandlas barn med cancer på liknande sätt vid samtliga universitetssjukhus i Sverige, efter de forskningsframsteg som gjorts. Ofta används liknande behandlingsprotokoll i hela Norden, inte sällan även i stora delar av Europa.

NOPHO (Nordic Society of Pediatric Haematology and Oncology)

Sällsynta diagnoser

I Europa definieras en sjukdom som ovanlig om den förekommer hos högst 5/10 000 personer. Sjukdomarna ska även vara livshotande eller allvarligt funktionsnedsättande för att falla under denna definition. Antalet ovanliga sjukdomar uppskattas till 5-8000 och man räknar med att omkring 6-8 % av Europas befolkning kommer drabbas av en ovanlig diagnos någon gång under livet. Sex procent av Sveriges befolkning är 540 000 människor, dvs. sammantaget är ovanliga sjukdomar inte ovanliga.

Läs mer

Pediatrik