Pernilla Pergert

Pernilla Pergert

Anknuten till Undervisning/Handledning | Docent
Besöksadress: Widerströmska huset, hiss 1, plan 8, Tomtebodavägen 18A, 17177 Stockholm
Postadress: K6 Kvinnors och barns hälsa, K6 Barnonkologi och Barnkirurgi Pergert, 171 77 Stockholm

Om mig

 • Jag är docent i pediatrisk vårdvetenskap och forskargruppsledare för vårdvetenskaplig barncancerforskning vid KI. Sedan början av 2024 är jag universitetslektor i vårdvetenskap, med inriktning vårdetik vid Uppsala universitet. Vidare är jag specialistsjuksköterska i barn och ungdom med utbildning och cirka 13 års klinisk erfarenhet från barncancervården på Astrid Lindgrens barnsjukhus, Karolinska Universitetssjukhuset/Solna.


  Jag forskar och utbildar inom interkulturell vård och klinisk etik samt arbetar med kliniskt etikstöd bland annat i olika nationella och internationella nätverk och organisatorer såsom:

  • Det europeiska nätverket inom klinisk etik (ECEN)
  • NOPHO/NOBOS arbetsgrupp i etik inom barnonkologin
  • Sjuksköterskornas etiska råd inom Svensk sjuksköterskeförening

   

 • Jag har också varit aktiv i flera olika internationella samarbeten, till exempel:

  • Inom den internationell organisation inom barnonkologin (SIOP)
  • Specialistsjuksköterskor inom Världshälsoorganisationens Globala initiativ för barncancer
  • Grounded theory (GT) Advisory and Action Committee och International Grounded Theory Alliance

   

 • Tilldelades SIOP Nursing Leadership Award 2022. I motiveringen nämns "betydande bidrag till barnonkologisk omvårdnad” och arbete globalt inom SIOP, liksom forskning och arbete med kliniskt etikstöd.

   

 • Intresseområden/kompetens: barnonkologisk omvårdnad/vårdvetenskap, global hälsa, grundad teori, interkulturell vård, klinisk etik, kliniskt etikstödsarbete, kvalitativ metod

Forskningsbeskrivning

 • Min forskning är vårdnära inom: interkulturell vård och klinisk etik.

  Interkulturell vård inkluderar studier om hälso- och sjukvårdspersonalens, föräldrars och tolkars erfarenheter och huvudangelägenheter inom barncancervården. Resultaten handlar bl.a. om hinder för interkulturella vårdrelationer och hur de kan hanteras. Ett frågeformulär om kommunikation över språkbarriärer (CoLB-q) har utvecklats, översatts till de nordiska språken och används i en nordisk studie inom barncancervården.

   

 • Klinisk etik inkluderar studier om etiskt klimat och moralisk stress, samt om etikronder i vårdteamet och kliniskt etikstöd för vårdpersonal, patienter och föräldrar i barncancervården. Frågeformulär om det etiska klimatet (HECS-S) och moralisk stress (MDS-R) har, efter kulturell anpassning och översättning till de nordiska språken, använts i nordiska studier inom barncancervården. Vidare pågår forskning för att utvärdera en utbildning i att guida etikronder, samt att utvärdera specifika resultat av etikronder och effekterna på patientvården.

   

 • Klassisk grundad teori var metoden jag använde i min avhandling för att studera sociala beteendemönster och kärnvariabler i studierna inkluderar: Att visa sociala fasader i transkulturella relationer (Facading in trancultural relationships) och att bevara det professionella lugnet (Protecting professional composure). Jag fortsätter att använda metoden Grundad teori och det gör även många av mina doktorander.

Undervisning

 • Jag undervisar i interkulturell vård, klinisk etik, metoden grundad teori och kvalitativ metodologi. Vidare, är jag ansvarig för den nationella utbildningen i "Barnonkologisk vård för sjuksköterskor" som genomförs i samarbete med uppdragsutbildningen vid KI och Barncancerfonden. Jag arbetar även med ett nordiskt utbildningsprogram i att guida etikronder i vårdteamet som genomförs av en nordisk arbetsgrupp i etik inom barncancervården i samverkan med Bert Molewijk från Amsterdam UMC, Nederländerna.

Artiklar

Alla övriga publikationer

Anställningar

 • Anknuten till Undervisning/Handledning, Kvinnors och barns hälsa, Karolinska Institutet, 2024-2027

Examina och utbildning

 • Docent, Pediatrisk vårdvetenskap, Karolinska Institutet, 2017
 • Specialistsjuksköterskeexamen, Karolinska Institutet, 2010
 • Medicine Doktorsexamen, Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Karolinska Institutet, 2008

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI