Johanna Granhagen Jungner

Johanna Granhagen Jungner

Universitetsadjunkt | Biträdande Lektor
Telefon: +46852482393
Besöksadress: Tomtebodavägen 18A, Widerströmska huset hiss 1 plan 9, 17177 Stockholm
Postadress: K6 Kvinnors och barns hälsa, K6 NOGRH Utbildningsenheten RH och BUH, 171 77 Stockholm

Om mig

 • Jag är biträdande lektor på Institutionen för kvinnors och barns
  hälsa och 2018 disputerade jag inom kommunikation över språkbarriärer i
  barncancervården.
  Inom ramen för mitt biträdande lektorat är jag djupt delaktig i
  utformandet av utbildning på avancerad nivå. Jag har ett brett pedagogiskt
  kunnande och har god kännedom om styrkor och svagheter inom samspelet klinik
  och akademi på en övergripande nivå. Jag har en bakgrund som
  specialistsjuksköterska inom barn och smärta i den högspecialiserade
  barnsjukvården på Astrid Lindgrens barnsjukhus. Mitt kliniska arbetsområde
  var främst inom neuropediatriken med fokus på barn som genomgått
  neurokirurgiska ingrepp. Jag har också gedigen erfarenhet inom
  smärtbehandlingsteamet för neuropatisk smärta på Spinaliskliniken i
  Frösundavik. Dessa erfarenheter har gett mig både ett djupt kliniskt
  kunnande inom den högspecialiserade hälso- och sjukvården och gedigna
  kunskaper i avancerad omvårdnad. Jag har även erfarenheter av
  ledningsuppdrag så som:
  * Akademisk ordförande i Kursplanerådet KBH
  * Inriktningsansvarig (IA) Programrådet NVS
  * Ledamot i Utbildningsnämnden KBH
  * Ledamot i Utbildningsnämnden NVS
  * Ledamot i Samverkans- och Institutionsrådet KBH
  * Ledamot FoUU gruppen ME OO HBM1, Astrid Lindgrens barnsjukhus, Karolinska
  Universitetssjukhuset
  2018 Nominated for best academic thesis of the year by the National
  Association for Pediatric Nurses.
  2023 Awarded for best scientific poster at the NOBOS 14th biannual conference
  in Lund, Sweden
  2019 Biträdande lektor
  2018 Medicine doktor, Karolinska Institutet, Stockholm
  2005 Magisterexamen i Smärta – Omvårdnad – Behandling, Luleå Tekniska
  Universitet, Luleå.
  1998 Kandidatexamen i omvårdnad, 120 p, Karolinska Institutet, Stockholm.
  1998 Legitimerad Sjuksköterska, SLL, Stockholm.

Forskningsbeskrivning

 • Jag disputerade 2018 och det övergripande syftet med mitt doktorandprojektet
  var att undersöka kommunikation över språkbarriärer inom
  barncancervården. Doktorandprojektet inkluderade studier så som kvalitativa
  intervjustudier med tolkar inom barncancervården, en metodstudie i
  frågeformulärsutveckling och en nationell tvärsnittstudie med
  frågeformuläret Communication Over Language Barriers-questionnaire
  (COLB-q).
  Sedan 2019 är jag affilierad till forskargruppen tillhörande Avdelningen
  för neuropediatrik ledd av Eva Weidenhielm Broström.
  Forskningsområdena är inom mätning av patientrapporterad erfarenhet av
  vården utifrån ett barn- och ungdomsperspektiv (Barn och ungdoms PREM) samt
  implementeringsstudier inom barnreumatologi där vi utvärderar teambaserade
  ny-diagnosmottagning, överföringsmottagning, patientnöjdhet och
  patientrapporterade utfallsmått.
  Sedan 2022 är jag samarbetande forskare med forskargruppen Vårdvetenskaplig
  barncancerforskning ledd av Pernilla Pergert. Forskningsområdena är
  interkulturell vård och klinisk etik i barncancervården.
  Forskningsprojektet som vi bedriver handlar om språkbarriärer inom nordisk
  barnoncologisk hälso- och sjukvård och vi undersöker om en
  utbildningsintervention kan förbättra hälso- och sjukvårdspersonalens
  kommunikation över språkbarriärer.

Undervisning

 • Jag undervisar och är både kursutvecklare och examinator för flertalet
  program- och fristående kurser både inom Specialistprogrammet B&
 • U och
  Barnmorskeprogrammet på Inst KBH:
  * Omvårdnad inom barnsjukvård, 7.5 hp
  * Verksamhetsförlagd utbildning inom barnsjukvård, 7.5 hp
  * Barnhälsovård med inriktning mot pediatrisk och familjecentrerad
  omvårdnad, 7.5 hp
  * Amning och tidigt föräldraskap, 7.5 hp
  * Pediatriska omvårdnad med inriktning mot akutsjukvård, 7.5 hp
  * Barns och ungdomars rätt i vården, 7.5 hp
  * Implementation strategies in healthcare settings, 7.5 hp
  * Omvårdnad inom neonatal hälso- och sjukvård, fördjupningskurs, 7.5
  hp
  * Omvårdnad inom neonatal hälso- och sjukvård med inriktning mot
  intensivvård, 15 hp
  * Examensarbete i omvårdnad - barn och ungdom, 15 hp

Artiklar

Alla övriga publikationer

Anställningar

 • Universitetsadjunkt, Kvinnors och barns hälsa, Karolinska Institutet, 2014-
 • Biträdande Lektor, Kvinnors och barns hälsa, Karolinska Institutet, 2019-2027

Examina och utbildning

 • Medicine Doktorsexamen, Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Karolinska Institutet, 2019
 • Sjuksköterskeexamen, Karolinska Institutet, 1998

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI