Finansiering från Wallenbergstiftelserna

Wallenbergstiftelserna gemensamt bidrog 2023 med cirka 207 miljoner kronor till KI:s forskning. Framförallt är det Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse (KAW), Sveriges största privata forskningsfinansiär, som sedan stiftelsens grundande 1917 har stått för stora satsningar på så väl infrastruktur som anslag till enskilda forskare och projekt vid KI.

En av KAWs främsta strategiska satsningar vid KI är SciLifeLab. KAW är tillsammans med staten den största finansiären av denna nationella forskningsinfrastruktur, där KI ingår som partner.
De andra två stora Wallenbergstiftelserna som stöttar KI:s forskning är Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse respektive Stiftelsen Amalia och Marcus Wallenbergs Minnesfond. Wallenbergstiftelserna har anslagit omkring 42 miljarder kronor till svensk forskning sedan 1917, varav 11,4 miljarder kronor de senaste fem åren.

Projektanslag från KAW

Knut och Alice Wallenbergs stiftelse delar ut anslag till forskningsprojekt med hög vetenskaplig potential.

Marie Wahren-Herlenius, institutionen för medicin, Solna. Anslag på 39,1 miljoner kronor för ett femårigt projekt beviljat 2022. 
Projekt: Könet spelar roll vid autoimmun sjukdom.

Marcus Buggert, institutionen för medicin, Huddinge. Anslag på 32,2 miljoner kronor för ett femårigt projekt beviljat 2022. 
Projekt: Immunology Human Organ Donor Programme (IHOPE).

Francois Lallemend, institutionen för neurovetenskap. Anslag på 32 miljoner för ett femårigt projekt beviljat 2022. 
Projekt: Proprioceptiv kontroll av motoriska handlingssekvenser.

Maria Kasper, institutionen för cell- och molekylärbiologi. Anslag på 32 miljoner för ett femårigt projekt beviljat 2022. 
Projekt: Metabolisk kontroll vid stamcellens punkt utan återvändo.

Kirsty Spalding, institutionen för cell- och molekylärbiologi. Anslag på 31 000 000 kronor för ett femårigt projekt beviljades 2020. Projekt: Senescens i fettvävnad och metabola sjukdomar hos människa.

Qiang Pan Hammarström, institutionen för biovetenskaper och näringslära. Anslag på 39 200 000 kronor för ett femårigt projekt beviljat 2020.
Projekt: Utvecklingsbanor för humana B-celler.

Marie Carlén, institutionen för neurovetenskap. Anslag på 32 200 000 kronor för ett femårigt projekt beviljat 2020.
Projekt: Hjärnkretsar vid beslutsfattande.

Emma Andersson, institutionen för cell- och molekylärbiologi. Anslag på 40 100 000 kronor för ett femårigt projekt beviljat 2020.
Projekt: Dechiffrering av cellöden med in utero-transduktion

Rikard Holmdahl, institutionen för medicinsk biokemi och biofysik.Anslag på 36,5 miljoner kronor för ett femårigt projekt beviljades 2019.
Projekt: En förändrad syn på autoimmun sjukdom utgående från positionell kloning av Ncf1-genen.

Maja Jagodic,institutionen för klinisk neurovetenskap. Anslag på 28 miljoner kronor för ett femårigt projekt beviljades 2019.
Projekt: Epigenetiska mekanismer bakom aggressiv inflammation och förlust av hjärnvävnad vid multipelskleros.

Gonçalo Castelo Branco, institutionen för medicinsk biokemi och biofysik. Anslag på 34 miljoner kronor för ett femårigt projekt beviljades 2019. 
Projekt: Ny kunskap om oligodendrocyters roll för uppkomst och progression av multipel skleros.

Anna Wredenberg, institutionen för medicinsk biokemi och biofysik. Anslag på  36 miljoner kronor för ett femårigt projekt beviljades 2019.
Projekt: Mitokondriella metyltransferaser – från upptäckt till sjukdom.

Wallenberg Clinical Scholars

Programmet Wallenberg Clinical Scholars är avsett att stärka svensk klinisk forskning genom att identifiera de bästa kliniska forskarna, ge dem goda möjligheter att bedriva sin verksamhet och uppnå genomslag för forskningens resultat, både inom vetenskapen och vården. Varje forskare erhåller 15 miljoner kronor för en femårsperiod, med möjlighet till förlängning med ytterligare 15 miljoner kronor i fem år. Programmet finansieras av KAW. 

Mikael Rydén, institutionen för medicin, Huddinge. Anslaget beviljades 2020.
Projekt: Varför förändras fettcellerna när en person får övervikt?
Se en film om forskningen

Anca Catrina, institutionen för medicin, Solna. Anslaget beviljades 2020. 
Projekt: Bota ledgångsreumatism

Olle Kämpe, institutionen för medicin, Solna. Anslaget beviljades 2019. 
Projekt: Forskning om varför immunförsvaret snedtänder

Eva Hellström-Lindberg, institutionen för medicin, Huddinge. Anslaget beviljades 2018.
Projekt: Genförändring förknippad med gynnsam prognos för blodcancerformen MDS
Se en film på YouTube

Birgitta Henriques Normark, institutionen för mikrobiologi, tumör- och cellbiologi. Anslaget beviljades 2017.
Projekt: Att knäcka pneumokockerna
Se en film om forskningen

Richard Rosenquist Brandell, institutionen för molekylär medicin och kirurgi. Anslaget beviljades 2017.
Projekt: Genetiska markörer för fördjupad förståelse och förfinad behandling av kronisk lymfatisk leukemi

Miia Kivipelto, institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle. Anslaget beviljades 2016.
Projekt: Behandlingar som ska bevara minnet
Se en film på YouTube

Per Svenningsson, institutionen för klinisk neurovetenskap. Anslaget beviljades 2016. Förlängningsanslag 2021.
Projekt: Vill bromsa förloppet av Parkinsons sjukdom
Se en film på YouTube

Anna Wedell, institutionen för molekylär medicin och kirurgi. Anslaget beviljades 2015.
Projekt: Detektivarbete kring barns medfödda sjukdomar
Se en film på YouTube

Wallenberg Scholars

Programmet Wallenberg Scholars finansieras av KAW och avser att stödja och stimulera några av de mest framgångsrika seniora forskarna vid svenska universitet. Anslaget är femårigt med möjlighet till förlängning av ytterligare fem år.

Gonçalo Castelo-Branco, institutionen för medicinsk biokemi och biofysik. Anslaget beviljades 2024.
Projekt: Bättre diagnosmetoder och utveckling av nya behandlingsmetoder mot MS, med nya molekylära teknologier.

Petter Brodin, institutionen för kvinnors och barns hälsa. Anslaget beviljades 2024.
Projekt: Förstå hur skillnader mellan individer i immunsystemets funktion etableras tidigt i livet. 

Qiang Pan Hammarström, institutionen för medicinsk biokemi och biofysik. Anslaget beviljades 2024.
Projekt: Kartlägga de komplexa molekylära mekanismer som är involverade i B-cellernas produktion av antikroppar mot bakterieinfektioner, immunglobuliner. 

Gunilla Karlsson Hedestam, institutionen för mikrobiologi, tumör- och cellbiologi.  Anslaget beviljades 2024.
Projekt: Förstå det mänskliga immunsystemet med fokus på B- och T-cellernas receptorer och ärftliga faktorer bakom vissa autoimmuna sjukdomar. 

Thomas Helleday, institutionen för onkologi-patologi. Anslaget beviljades 2024.
Projekt: Utveckla en ny typ av terapeutisk metod för att behandla sjukdomar och åldrande. 

Sten Eirik W. Jacobsen, institutionen för medicin, Huddinge och institutionen för cell- och molekylärbiologi. Anslaget beviljades 2024.
Projekt: Identifiera mekanismer som snabbt ökar bildandet av blodplättar med målet att omsätta till klinisk behandling vid bland annat cellgiftsbehandling där antalet blodplättar minskar drastiskt. 

Jens Hjerling Leffler, institutionen för medicinsk biokemi och biofysik. Anslaget beviljades 2024.
Projekt: Studera hur små förändringar i ett stort antal gener bidrar till utvecklingen av den ärftliga sjukdomen schizofreni, samt vilka biologiska mekanismer som dessa förändringar påverkar.

Rickard Sandberg, institutionen för cell- och molekylärbiologi. Anslaget beviljades 2024.

Projekt: Undersöka hur de proteiner som hjärncellerna använder när de kommunicerar med varandra, synapsproteiner, påverkar hjärnans funktion. 

Kirsty Spalding, institutionen för cell- och molekylärbiologi. Anslaget beviljades 2024.
Projekt: Undersöka hur fettceller påverkar cancerutveckling och på så sätt bidra till att utveckla nya och mer specialiserade cancerbehandlingar. 

Juleen Zierath, institutionen för molekylär medicin och kirurgi. Anslaget beviljades 2024.
Projekt: Studera hur fysisk aktivitet och högkaloridiet påverkar cellernas inre klocka för att förbättra ämnesomsättningen vid typ 2-diabetes och fetma. 

Nils-Göran Larsson, institutionen för medicinsk biokemi och biofysik. Anslaget beviljades 2021. Förnyat anslag 2024. 
Projekt: Mitokondriernas reglering av fysiologiska processer samt mitokondriella sjukdomar

Marie Carlén, institutionen för neurovetenskap. Anslaget beviljades 2019. Förnyat anslag 2024.
Projekt: Ny ljusteknologi belyser orsaken till psykiska sjukdomar

Camilla Svensson, institutionen för fysiologi och farmakologi. Anslaget beviljades 2019. Förnyat anslag 2024. 
Projekt: Söker ursprunget till kronisk värk
Se en film från KAW

Ernest Arenas, institutionen för medicinsk biokemi och biofysik. Anslaget beviljades 2019. Förnyat anslag 2024. 
Projekt: Utveckla metoder för att genetiskt styra bildandet av dopaminproducerande nervceller.

Sten Linnarsson, institutionen för medicinsk biokemi och biofysik. Anslaget beviljades 2019. Förnyat anslag 2024. 
Projekt: Bygga en matematisk modell som beskriver och förutser genaktivitetens förändring över tid i människohjärnan.

Randall S. Johnson, institutionen för cell- och molekylärbiologi. Anslaget beviljades 2019. Förnyat anslag 2024.
Projekt: Hitta sätt att manipulera immunförsvarets syrekänslighet, med målet att förbättra dagens och framtidens cancerbehandlingar.

Joanna Rorbach, institutionen för medicinsk biokemi och biofysik. Anslaget beviljades 2019. Förnyat anslag 2024. 
Projekt: Proteintillverkning i cellens kraftverk.

Per-Olof Berggren, institutionen för molekylär medicin och kirurgi. Anslaget beviljades 2012.
Projekt: Så styr signalsystem frisättningen av insulin

Carlos Ibáñez, institutionen för neurovetenskap. Anslaget beviljades 2012.
Projekt: Nervceller och metabolism styrs av tillväxtfaktorer

Johan Ericson, institutionen för cell- och molekylärbiologi. Anslaget beviljades 2011.
Projekt: Stamcellsforskning mot Parkinsons sjukdom och depression

Patrik Ernfors, institutionen för medicinsk biokemi och biofysik. Anslaget beviljades 2010. Tilläggsanslag 2016: 15 miljoner kronor fördelat på fem år. Förnyat anslag 2024.
Projekt: Kartlägger tumörers ursprung för att finna bot för cancer i hjärnan

Jonas Frisén, institutionen för cell- och molekylärbiologi. Anslaget beviljades 2009. Förnyat anslag 2024. 
Projekt: Kärnsprängningar ger hjärnforskare unika möjligheter

Wallenberg Academy Fellows

Wallenberg Academy Fellows är ett långsiktig finansieringsprogram och den enskilt största privata satsningen på unga forskare i Sverige. Anslaget som följer med utnämningen Wallenberg Academy Fellow uppgår till totalt mellan 5 och 9 miljoner kronor per forskare under fem år. Programmet har inrättats av KAW i nära samarbete med fem vetenskapsakademier och 16 universitet i Sverige. 

Elif Eroglu, institutionen för cell- och molekylärbiologi. Anslaget beviljades 2023.
Projekt: Ska förmå hjärtat att läka skadade delar efter en infarkt

Alessandro Furlan, institutionen för neurovetenskap. Anslaget beviljades 2023.
Projekt: Ska utforska nya nervbanor som kan påverka vår vikt

Niklas Mejhert, institutionen för medicin, Huddinge. Anslaget beviljades 2023.
Projekt: Varför slutar fettväven fungera vid bukfetma och typ 2-diabetes? 

Stefanos Stagkourakis, Caltech, USA (Karolinska Institutet). Anslaget beviljades 2023.
Projekt: Hur styrs våra mänskliga instinkter och vad får oss att överreagera? 

Hugo Zeberg, institutionen för fysiologi och farmakologi. Anslaget beviljades 2023. 
Projekt: Hur påverkar arvet från neandertalarna vår risk för olika sjukdomar? 

Marcus Buggert, institutionen för medicin, Huddinge. Anslaget beviljades 2021.
Projekt: Hur skyddar sig vår kropp mot virus?  

Björn Reinius, institutionen för medicinsk biokemi och biofysik. Anslaget beviljades 2021.
Projekt: Hur balanseras genuttrycket mellan kromosomkopior?

Björn Lindström, Vrije Universiteit Amsterdam, Nederländerna (nominerad av KI). Anslaget beviljades 2021.
Projekt: Vad gör att vi kan lära oss av andra och forma en kultur? 

Sébastien Talbot, institutionen för fysiologi och farmakologi. Anslaget beviljades 2021.
Projekt. Vill blockera tumörers förmåga att slå ut vårt immunförsvar

Petter Brodin, institutionen för kvinnors och barns hälsa, även vid SciLifeLab. Anslaget beviljades 2019.
Projekt: Hur påverkar miljön utvecklingen av barns immunförsvar?

Pia Dosenovic, Rockefeller University (rekryterad till KI). Anslaget beviljades 2019. 
Projekt: Studerar B-celler för utveckling av nya vaccin 

Qiaolin Deng, institutionen för fysiologi och farmakologi. Anslaget beviljades 2019.
Projekt:  Varför går det fel när könscellerna bildas?

Itziar Martinez-Gonzalez, University of Amsterdam (rekryterad till KI). Anslaget beviljades 2019. 
Projekt: Orsakar samma immuncell både eksem och astma?

Simon Elsässer, institutionen för medicinsk biokemi och biofysik, även vid Ming Wai Lau centrum och SciLifeLab. Anslaget beviljades 2019.
Projekt: Hur går de genetiska strömbrytarna i arv?

Katja Petzold, instituionen för medicinsk biokemi och biofysik. Anslaget beviljades 2019. 
Projekt: Teknik för att studera biomolekyler i levande celler

Emanuela Santini, institutionen för neurovetenskap. Anslaget beviljades 2017.
Projekt: Repetitiva beteenden vid autism

Carmen Gerlach, institutionen för medicin. Solna. Anslaget beviljades 2017.
Projekt: Effektivare vacciner och terapier mot cancer
Se en film: Forskning för bättre mediciner och vaccin

Joanna Rorbach, institutionen för medicinsk biokemi och biofysik. Anslaget beviljades 2017.
Projekt: Mitokondriella ribosomer kartläggs i atomdetalj

Laura Baranello, institutionen för cell- och molekylärbiologi. Anslaget beviljades 2016.
Projekt: Utveckling av mer skonsamma cancerbehandlingar

Olaf Bergmann, institutionen för cell- och molekylärbiologi. Anslaget beviljades 2016.
Projekt: Ett skadat hjärta ska få hjälp att självläka

Niklas Björkström, institutionen för medicin, Huddinge. Anslaget beviljades 2016.
Projekt: Leverns naturliga mördarceller – hur fungerar de?

Claudia Kutter, institutionen för mikrobiologi, tumör- och cellbiologi. Anslaget beviljades 2016.
Projekt: Hur utvecklas levercancer? Se en film: Skräp-DNA guld värt i kampen mot cancer

Fredrik Lanner, institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik. Anslaget beviljades 2016. Förlängningsanslag 2021
Projekt: Stamcellsbehandling mot vanlig ögonsjukdom

Sidinh Luc, institutionen för medicin, Huddinge. Anslaget beviljades 2016.
Projekt: Hur formas cellerna i vårt blod? Se en film: Ny kunskap om blodstamceller

Vicente Pelechano García, institutionen för mikrobiologi, tumör- och cellbiologi. Anslaget beviljades 2016.
Projekt: Hur kan genetiskt identiska celler fungera olika?

Petter Woll, institutionen för medicin, Huddinge. Anslaget beviljades 2015.
Projekt: Vill hitta orsaken till farlig form av blodcancer

Yenan Bryceson, institutionen för medicin, Huddinge. Anslaget beviljades 2014. Förlängningsanslag beviljades 2019.
Projekt: Utvecklar ny diagnostik för sällsynta sjukdomar

Björn Högberg, institutionen för neurovetenskap. Anslaget beviljades 2014. Förlängningsanslag beviljades 2017.
Projekt: Origami av DNA – nytt verktyg för att förstå celler

Pekka Katajisto, institutionen för biovetenskaper och näringslära. Anslaget beviljades 2014.
Projekt: Åldras bättre med vitala stamceller

Edmund Loh, institutionen för mikrobiologi, tumör- och cellbiologi. Anslaget beviljades 2014.
Projekt: Tar reda på varför snälla näsbakterier attackerar hjärnan

Jenny Mjösberg, institutionen för medicin, Huddinge. Anslaget beviljades 2014. Förlängningsanslag 2018. 
Projekt: Studerar ny immuncells betydelse vid tarmsjukdom

Robert Månsson, institutionen för laboratoriemedicin. Anslaget beviljades 2014.
Projekt: Söker förändringar i området mellan gener

Peder Olofsson, institutionen för medicin, Solna. Anslaget beviljades 2014.
Projekt: Bioelektronisk medicin dämpar inflammation

Andreas Olsson, institutionen för klinisk neurovetenskap. Anslaget beviljades 2014. Förlängningsanslag beviljades 2018. 
Projekt: Mönster i hjärnan visar vår rädsla för det okända.

Eduardo Villablanca, institutionen för medicin, Solna. Anslaget beviljades 2014. Förlängningsanslag beviljades 2019. 
Projekt: Utforskar mekanismer bakom kronisk tarmsjukdom.
Se en film på YouTube

Christian Göritz, institutionen för cell- och molekylärbiologi. Anslaget beviljades 2013. Förlängningsanslag beviljades 2018.
Projekt: Ärrbildning hindrar nervceller läka ihop.

François Lallemend, institutionen för neurovetenskap. Anslaget beviljades 2013. Förlängt 2018.
Projekt: Hur formas vårt nätverk av nervceller?

Ola Larsson, institutionen för onkologi-patologi. Anslaget beviljades 2013. Förlängningsanslag beviljades 2018.
Projekt: En nyckel till cancercellers ohämmade tillväxt.

Gilad Silberberg, institutionen för neurovetenskap. Anslaget beviljades 2012. Förlängningsanslag beviljades 2017.
Projekt: Outforskade djup i hjärnan styr kroppsrörelser.

Marie Carlén, institutionen för neurovetenskap. Anslaget beviljades 2012. Förlängningsanslag beviljades 2017. Befordrades till Wallenberg Scholar 2019. 
Projekt: Ny ljusteknologi belyser orsaken till psykisk sjukdom. Se filmen: Marie Carlén, om psykiska sjukdomar

Camilla Svensson, institutionen för fysiologi och farmakologi. Anslaget beviljades 2012. Förlängningsanslag beviljades 2018. Befordrades till Wallenberg Scholar 2019. 
Projekt: Hon söker ursprunget till kronisk värk.

Johan Lundström, institutionen för klinisk neurovetenskap. Anslaget beviljades 2012. Förlängningsanslag beviljades 2018.
Projekt: Ett helhetsgrepp om våra sinnen. Se filmen: Johan Lundström, doftforskning

Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse

Stiftelsen stödjer forskning främst inom klinisk medicin, juridik och samhällsvetenskap.

Donation till centrum för hälsokriser

Våren 2022 donerade stiftelsen 15 miljoner kronor till Karolinska Institutets nyinstiftade centrum för hälsokriser. Finansieringen används till att bygga upp verksamheten under två års tid. 

MMW projektanslag

Torkel Klingberg, institutionen för neurovetenskap
Projekt: Using AI to understand early math learning.
Anslag: 7 miljoner kronor fördelat på fyra år beviljat 2020

Marc Guitart-Masip, institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle
Projekt: Quantifying prior beliefs for affective decision-making and their relations to symptoms of depression
Anslag: 6 miljoner kronor fördelat på fyra år beviljat 2020. 

Wallenberg Clinical Fellow

Med detta treåriga program vill Marianne och Marcus Wallenbergs stiftelse stimulera yngre läkares forskning samt att identifiera morgondagens kliniska forskningsledare i Sverige. Anslaget omfattar dels finansiering av forskartjänst upp till 80 procent av en heltid, dels finansiering för att täcka direkta kostnader för forskningsarbetet, dock högst 700 000 per år.

Marie Holmqvist, institutionen för medicin, Solna. Anslaget beviljades 2020.
Projekt: Cancer vid systemisk reumatisk sjukdom – förekomst, genetik, prognos och konsekvenser

Jakob Wikström, institutionen för medicin, Solna. Anslaget beviljades 2019.  
Projekt: Ny strategi för behandling av kroniska bensår.

Petter Brodin, institutionen för kvinnors och barns hälsa. Anslaget beviljades 2017.
Projekt: Hur nyfödda barns immunsystem formas av miljöfaktorer som bakterier, virus och födoämnen

Carl Sellgren Majkowitz, institutionen för fysiologi och farmakologi. Anslaget beviljades 2017.
Projekt: Cellulära modeller för att hitta bättre behandlingar vid schizofreni och bipolär sjukdom

Sara Gredmark Russ, Centrum för infektionsmedicin. Anslaget beviljades 2016.
Projekt: Immunologisk aktivitet vid fästingburen encefalit (TBE) – förbättrad diagnostik, behandling och vaccinationsstrategier

Magnus Bäck, institutionen för medicin, Solna. Anslaget beviljades 2015.
Projekt: Ateroskleros och aortastenos – en translationell studie med fokus på inflammation

Mattias Carlsten, institutionen för medicin, Huddinge. Anslaget beviljades 2015.
Projekt: Genetisk omprogrammering av NK-celler för förbättrad effekt av antikroppsbehandling mot lymfom.

Anca Catrina, institutionen för medicin, Solna. Anslaget beviljades 2015.
Projekt: Kartläggning av sambandet mellan sjukdomsspecifika antikroppar och vävnadsdestruktion vid ledgångsreumatism.

Liv Eidsmo, institutionen för medicin, Solna. Anslaget beviljades 2015.
Projekt: T-cells baserade immunologiska ärr i huden vid återkommande eksem och psoriasis – nya angreppspunkter för framtida behandling.

Anna Lindstrand, institutionen för molekylärmedicin och kirurgi. Anslaget beviljades 2014.
Projekt: Balanserade kromosomavvikelser och inlärningsproblem, en genväg till nya gener.

Ola Nilsson, institutionen för kvinnors och barns hälsa. Anslaget beviljades 2014.
Projekt: Identifiering av nya genetiska mekanismer för oförklarad kortvuxenhet.

Jaakko Patrakka, institutionen för laboratoriemedicin. Anslaget beviljades 2014.
Projekt: Validering av nya podocyt-associerade GCPR som terapeutiska mål för diabetisk njursjukdom.

Predrag Petrovic, institutionen för klinisk neurovetenskap. Anslaget beviljades 2014.
Projekt: Kognitiv neuropsykiatri och förväntansprocesser.

Jonas Axelsson, institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik. Anslaget beviljades 2013.
Projekt: Forskning om nedsatt njurfunktion.

Jon Lampa, institutionen för medicin, Solna. Anslaget beviljades 2013.
Projekt: Specifika neuroimmunologiska signalvägar och effekt på reumatisk sjukdom.

Jonas Mattsson, institutionen för onkologi-patologi. Anslaget beviljades 2013.
Projekt: Behandling av livshotande infektionskomplikationer hos patienter efter allogen stamcellstransplantation samt behandling av leukemiåterfall.

Johanna Ungerstedt, institutionen för medicin, Huddinge. Anslaget beviljades 2013.
Projekt: Redoxreglering och epigenetik i normal hematopoes och i uppkomst och utveckling av myelodysplastiskt syndrom (MDS).

Svetlana Lajic, institutionen för kvinnors och barns hälsa. Anslaget beviljades 2012.
Projekt: Behandling av medfödd förstoring av binjurebarken hos foster.

Ulrika Ådén, institutionen för kvinnors och barns hälsa. Anslaget beviljades 2011.
Projekt: Hjärnskador hos nyfödda.

Anna Färnert, institutionen för medicin, Solna. Anslaget beviljades 2010.
Projekt: Infektionssjukdom

Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond

Stiftelsen stödjer forskningsprojekt av hög vetenskaplig potential framförallt inom samhällsvetenskap och humaniora samt projekt inom lärande och informationsteknik och projekt för barn och ungdomsverksamhet.

Projektanslag 2015: Sven Bölte – Inclusion and quality of life through social skills training in schools for children with autism spectrum disorder, ADHD and their peers; from clinical to community settings. Beviljat anslag på 1 miljon kronor.

Projektanslag 2014: Clara Hellner Gumpert – Early interventions among young people at risk: Internet-based treatment of non-suicidal self-injury. Beviljat anslag på 1,2 miljoner kronor.

Fördjupning