Rapporter

Rapporter från Institutet för miljömedicin (IMM).

Vi har för närvarande problem med att några nedanstående länkar inte fungerar. Vi jobbar på saken och hoppas att det ska vara åtgärdat inom kort.

IMM-rapporter

1/2021: Adverse Outcome Pathways – principles and applications

1/2020: Environmental and lifestyle factors related to development of diabetes

1/2020: Miljöfaktorer och levnadsvanor relaterade till utvecklandet av diabetes (svensk sammanfattning)

1/2019: Environmental Exposures and Cardiovascular Disease

Verksamhetsberättelse för IMM 2015-2018

1/2018: Nanotoxicology: State-of-the-Art and Future Research Needs

1/2017: Lithium, boron, cesium and other potentially toxic metals in Swedish well water

1/2016: Exposure Assessment - Challenges and research needs

1/2013: Risk assessment of developmental neurotoxicity: Evaluation of the OECD TG 426 test guideline and guidance documents

1/2011: Förekomst av gasformiga bekämpningsmedel och kemikalier i containrar: pilotstudie vid importkontrollen i Göteborgs hamn

2/2011: Sources of exposure to Bisphenol A

3/2011: Human Health Risk Assessment of Combined Exposures to Chemicals

1/2010: Miljömedicinens utveckling vid Karolinska Institutet

1/2008: Riktvärden vid akut exponering för kemiska ämnen

1/2007: Manganese in drinking water

1/2006: Riskbedömning av PAH i mark, luft, grönsaker och bär i Sundsvall

2/2006: Hälsoriskbedömning av trihalometaner i bassängbad

3/2006: Kemikalier och könsskillnader

1/2004: Kortfattad riskbedömning av 1,3-butadien

1/2002: Kemisk toxicitet av uran och utarmat uran

1/2000: Dödlighet bland kvinnor och män mot bakgrund av arbetslöshet och tidsaspekter på arbete

1/1999: Luftföroreningar i tätorter och hälsorisker hos barn

1/1998: Risk assessment of carcinogenic air pollutants

2/1998: Hälsoriskbedömning av akrylamid och metylolakrylamid

3/1998: Health risk assessment of dichloromethane

3/1996: Inhalation of ethanol

1/1995: Luftföroreningar och lungcancer i Rönnskärsområdet

1/1994: Kväveoxider. Hälsoriskbedömning och förslag till riktvärden

2/1994: Metaller i mark i Stockholms innerstad och kranskommuner - förekomst och hälsorisker för barn

3/1994: Uppdaterad hälsoriskbedömning av bensen

1/1993: Health-related environmental monitoring – Recommendations

1/1992: Hälsorisker till följd av exponering för kvicksilver från krematorier

3/1992: Miljöfaktorer och cancer hos barn

4/1992: Kvantitativ riskbedömning av icke-genotoxiska substanser - en metodikstudie

5/1992: Cancer och magnetfält hos bosatta nära högspänningsledningar

6/1992: Magnetic fields and cancer in people residing near Swedish high voltage power lines

7/1992: Hälsorelaterad miljöövervakning - ett programföslag

8/1992: Uppdaterad hälsoriskbedömning av etenoxid, eten och propen

2/1991: Hälsoeffekter av luftföroreningar i utomhusluft

Miljöhälsorapporter

Den nationella miljöhälsorapporten uppdateras var fjärde år. Syftet är att samla aktuell kunskap om befolkningens hälsa i förhållande till exponering för olika miljöfaktorer.
Läs mer om miljöhälsorapporteringen.

Andra rapporter

Att kommunicera om nya metoder utan djurförsök (2021)

Utvärdering av barns exponering för kemikalier i förskolan (2017)

Nya publikationer och avhandlingar vid IMM

Nya publikationer och avhandlingar

Kriteriedokument

Forskare vid IMM har under lång tid varit aktiva i Nordiska Expertgruppen och Svenska kriteriegruppen med uppgift att ta fram vetenskapliga underlag som beslutsunderlag till hygieniska gränsvärden.

Om yrkeshygieniska gränsvärden

Publicerade vetenskapliga underlag

Publicerade kriteriedokument