Rapporter

Rapporter från Institutet för miljömedicin (IMM).

IMM-rapporter

1/2021: Adverse Outcome Pathways – principles and applications

1/2020: Environmental and lifestyle factors related to development of diabetes

1/2020: Miljöfaktorer och levnadsvanor relaterade till utvecklandet av diabetes (svensk sammanfattning)

1/2019: Environmental Exposures and Cardiovascular Disease

Verksamhetsberättelse för IMM 2015-2018

1/2018: Nanotoxicology: State-of-the-Art and Future Research Needs

1/2017: Lithium, boron, cesium and other potentially toxic metals in Swedish well water

1/2016: Exposure Assessment - Challenges and research needs

1/2013: Risk assessment of developmental neurotoxicity: Evaluation of the OECD TG 426 test guideline and guidance documents

1/2011: Förekomst av gasformiga bekämpningsmedel och kemikalier i containrar: pilotstudie vid importkontrollen i Göteborgs hamn

2/2011: Sources of exposure to Bisphenol A

3/2011: Human Health Risk Assessment of Combined Exposures to Chemicals

1/2010: Miljömedicinens utveckling vid Karolinska Institutet

1/2008: Riktvärden vid akut exponering för kemiska ämnen

1/2007: Manganese in drinking water

1/2006: Riskbedömning av PAH i mark, luft, grönsaker och bär i Sundsvall

2/2006: Hälsoriskbedömning av trihalometaner i bassängbad

3/2006: Kemikalier och könsskillnader

1/2004: Kortfattad riskbedömning av 1,3-butadien

1/2002: Kemisk toxicitet av uran och utarmat uran

1/2000: Dödlighet bland kvinnor och män mot bakgrund av arbetslöshet och tidsaspekter på arbete

1/1999: Luftföroreningar i tätorter och hälsorisker hos barn

1/1998: Risk assessment of carcinogenic air pollutants

2/1998: Hälsoriskbedömning av akrylamid och metylolakrylamid

3/1998: Health risk assessment of dichloromethane

3/1996: Inhalation of ethanol

1/1995: Luftföroreningar och lungcancer i Rönnskärsområdet

1/1994: Kväveoxider. Hälsoriskbedömning och förslag till riktvärden

2/1994: Metaller i mark i Stockholms innerstad och kranskommuner - förekomst och hälsorisker för barn

3/1994: Uppdaterad hälsoriskbedömning av bensen

1/1993: Health-related environmental monitoring – Recommendations

1/1992: Hälsorisker till följd av exponering för kvicksilver från krematorier

3/1992: Miljöfaktorer och cancer hos barn

4/1992: Kvantitativ riskbedömning av icke-genotoxiska substanser - en metodikstudie

5/1992: Cancer och magnetfält hos bosatta nära högspänningsledningar

6/1992: Magnetic fields and cancer in people residing near Swedish high voltage power lines

7/1992: Hälsorelaterad miljöövervakning - ett programföslag

8/1992: Uppdaterad hälsoriskbedömning av etenoxid, eten och propen

2/1991: Hälsoeffekter av luftföroreningar i utomhusluft

Miljöhälsorapporter

Den nationella miljöhälsorapporten uppdateras var fjärde år. Syftet är att samla aktuell kunskap om befolkningens hälsa i förhållande till exponering för olika miljöfaktorer.
Läs mer om miljöhälsorapporteringen.

Andra rapporter

Att kommunicera om nya metoder utan djurförsök (2021)

Utvärdering av barns exponering för kemikalier i förskolan (2017)

Nya publikationer och avhandlingar vid IMM

Nya publikationer och avhandlingar

Kriteriedokument

Forskare vid IMM har under lång tid varit aktiva i Nordiska Expertgruppen och Svenska kriteriegruppen med uppgift att ta fram vetenskapliga underlag som beslutsunderlag till hygieniska gränsvärden.

Om yrkeshygieniska gränsvärden

Publicerade vetenskapliga underlag

Publicerade kriteriedokument