Hexabromcyklododekan (HBCDD)

Kontaktperson vid IMM:

Professor em. Helen Håkansson

Bakgrund

Bromerade flamskyddsmedel är samlingsnamnet för ett 70-tal organiska ämnen, inkluderande hexabromcyklododekan (HBCDD), som tillsätts brännbara material, framför allt plaster, för att fördröja eller minska spridningen av en brand. HBCDD, som finns i flera isomera former, läcker lätt ut ur produkter eftersom de endast är blandade och inte bundna till materialet. HBCDD sprids på så sätt genom diffust läckage från olika typer av industriella applikationer och varor såsom möbler och elektronik.

Förekomst och exponering

I miljön ansamlas HBCDD i den fettrika vävnaden hos levande organismer. Människor exponeras huvudsakligen för HBCDD genom intag av livsmedel, medan exponering via inandning bedöms vara liten. I Sverige är det beräknade genomsnittliga dagliga intaget av HBCDD 0,16 ng/kg kroppsvikt. Livsmedelsverkets matkorgsundersökningar visar att halten av HBCDD i matfiskar låg oförändrad mellan åren 2005 och 2010, medan flera andra bromerade flamskyddsmedel visade på en tydlig nedåtgående trend under samma period. Svenska mätserier baserade på modersmjölk visar att halterna av HBCDD minskade under perioden 2002 och 2014. Sett över den längre perioden sedan 1996 så är trenden mer oklar.

Hälsoeffekter

Kunskapen om skadliga hälsoeffekter av HBCDD kommer framförallt från djurstudier, där merparten är utförda med tekniska produkter. Studierna visar att HBCDD kan påverka den tidiga utvecklingen av flera organsystem, inklusive skelett och nervsystem. HBCDD påverkar även hormon- och immunsystemet.

Bedömning av hälsoeffekter

Baserat på exponeringsdata för HBCDD i livsmedel från flera europeiska länder och identifierade hälsoeffekter från djurstudier bedömde EFSA år 2011 att det inte finns någon nämnvärd hälsorisk för människa vad gäller exponering för HBCDD via europiska livsmedel.

EFSA betonade i sin bedömning att kunskapen om hälsoeffekter av HBCDD är otillräcklig och lyfter fram att ämnets svårnedbrytbarhet, bioackumulation och toxicitetsprofil indikerar att det vid fortsatt exponering kan uppstå allvarliga hälso- och miljöproblem på längre sikt.

Hälsobaserade riktvärden

Det saknas hälsobaserade riktvärden för HBCDD. Brister i dataunderlaget är en viktig orsak till detta.

Reglering

Inom EU bedöms HBCDD vara en substans som behöver granskas ytterligare då den är persistent, bioackumulerande samt toxisk. HBCDD finns därför med på kandidatlistan för substanser som behöver prioriteras inom EU.

Mer information

ECB (2008): Risk Assessement Hexabromocyclododecane (CAS no. 25637-99-4). Från European Chemicals Bureau (ECB). Tillgänglig via hemsidan för Consumer products Quality & Safety (f.d. ECB):

ECHA (2008): Proposal for identification of Hexabromocyclododecane as a SVHC. (CAS no. 25637-99-4).

EFSA (2011). Scientific Opinion on Hexabromocyclododecanes (HBCDDs) in Food. EFSA Journal. 9(7):2296.

Fängström B, Athanassiadis I, Odsjö T, Norén K, Bergman Å (2008). Temporal trends of polybrominated diphenyl ethers and hexabromocyclododecane in milk from Stockholm mothers, 19802004. Mol. Nutr. Food Res; 52, 187 193.

KEMI, Rapport 3/06. Hexabromocyklododekan och tetrabrombisfenol - A.

Miljöhälsorapport 2017

Rapport 9- 2007 (SLV). Emma Ankarberg, Marie Aune, Gabriella Concha, Per Ola Darnerud, Anders Glynn, Sanna Lignell och Anna Törnkvist. Riskvärdering av persistenta klorerade och bromerade miljöföroreningar I livsmedel.

Sixty-fourth report of the Joint FAO/WHO Expert Committee on Food Additives. Evaluation of certain food contaminants Geneva 2006.

Törnkvist A, Glynn A, Aune M, Darnerud PO, Halldin Ankarberg E. 2011. PCDD/F, PBDE, HBCD and chlorinated pesticedes in a Swedish market basket from 2005 Levels and dietary intake estimations.

Van der Ven L VA, van de Kuil T, Slob W, Leonards P, Visser T, Hamers T, Herlin M, Håkansson H, Olausson H, Piersma A, Vos J. 2006. A 28-day oral dose toxicity study of hexabromocyclododecane (HBCD) in Wistar rats. Toxicological Science 94: 281-292.

Van der Ven L, van de Kuil T, Leonards P, Slob W, Lilienthal H, Litens S, Herlin M, Håkansson H, Cantón RF, van den Berg M, Visser TJ, van Loveren H, Vos JG, Piersma AH (2009) Endocrine effects of hexabromocyclododecane (HBCD) in a one-generation reproduction study in Wistar rats. Toxicology. 245:109-22.

HH
Innehållsgranskare:
Niklas Andersson
2023-08-01