Nickel

Nedanstående avser nickel i relation till kontaktallergi och eksem, inte andra faror och hälsorisker.

Förekomst och exponering

Nickel har många användningsområden som kan medföra kontakt med huden, allergi och eksem. Hudkontakt med föremål av metall och legeringar som avger nickeljoner, till exempel smycken, klockor, knappar, spännen, verktyg, mynt, nycklar och handtag, innebär en risk för nickelallergi och eksem. Håltagning (piercing) i öronen och på andra ställen på kroppen har ofta ansetts som den viktigaste orsaken till nickelallergi, men det finns många andra vanligt förekommande föremål som orsakar nickelallergi och eksem hos konsumenter och i arbetslivet.

Nickel finns också i livsmedel. Det anses inte orsaka allergi, men kan orsaka försämring av eksem hos den som är mycket känslig för nickel.

Hälsoeffekter

Nickel är den vanligaste orsaken till kontaktallergi hos både kvinnor och män, men allergi mot nickel är betydligt vanligare hos kvinnor. Orsaken till att kvinnor oftare är drabbade än män är skillnader i exponering. Nickelallergi är en av de viktigaste orsakerna till handeksem och 30–40 procent av nickelallergiska personer utvecklar handeksem. Handeksem vid nickelallergi blir ofta långvarigt och har dålig prognos.

Allergi mot nickel förekommer hos cirka 14 procent av den vuxna befolkningen i Europa (22 procent av kvinnorna och 5 procent av männen) och hos 8 procent av ungdomar i Sverige (10 procent av flickorna och 5 procent av pojkarna). Det är betydligt vanligare hos eksempatienter. Resultat från patientstudier i Sverige och några andra länder i Europa visar att nickelallergi hos yngre kvinnor har minskat sedan 1990-talet.

I Miljöhälsoenkät 2015 svarade 15 procent (25 procent av kvinnorna och 5 procent av männen) att de hade nickelallergi. Förekomsten av självrapporterad nickelallergi i Miljöhälsoenkäten 2015 är lägre hos kvinnor i åldern 18–29 år jämfört med 30–69 år. Nickelallergi, liksom andra kontaktallergier, är bestående. Därför avspeglas förändringar över tid bäst i resultaten för yngre åldersgrupper.

Riskbedömning

EU har genom Reach begränsat användningen av nickel i vissa varor för att förebygga nickelallergi och eksem. Begränsningen gäller nickel som avges från varor som är avsedda för långvarig kontakt med huden (0,5 µg/cm2/vecka) och från smycken för piercade hål (0,2 µg/cm2/vecka). Den trädde i full kraft år 2001. Upprepade undersökningar i Sverige har visat en minskning i andelen föremål på marknaden som avger för mycket nickel. År 1999 gällde det 25 procent av de undersökta produkterna jämfört med 9 procent år 2010. Det finns många andra typer av föremål som kommer i kontakt med huden i arbetet, hemma och i fritidsmiljön som avger nickel.

Trots begränsningen är nickel fortfarande den vanligaste orsaken till kontaktallergi. På grund av att nickelallergi inte har minskat i den takt som förväntades skärptes begränsningen 2014 genom att European Chemicals Agency (ECHA) definierade vad som avses med långvarig kontakt. Det innebär i praktiken att betydligt fler typer av varor omfattas av begränsningen jämfört med tidigare. För att minska risken för nickelallergi är alla svenska mynt nickelfria sedan 2017, enligt beslut av Riksbanken. Det är inte tillåtet att använda nickel som innehållsämne i kosmetika (Kosmetikaförordningen).

Under senare år har kunskapen om allergirisken med relativt kortvarig kontakt med nickel ökat genom studier som kan användas i riskbedömning och riskhantering, framför allt studier av hur mycket nickel som deponeras på huden under olika betingelser, frisättning från nickelhaltiga material, och dos-respons hos nickelallergiska personer.

Mer information

Prevalence of nickel allergy in Europe following the EU Nickel Directive - a review.
Ahlström MG, Thyssen JP, Menné T, Johansen JD
Contact Derm. 2017 Oct;77(4):193-200

Nickel on the Swedish market: follow-up 10 years after entry into force of the EU Nickel Directive.
Biesterbos J, Yazar K, Lidén C
Contact Derm. 2010 Dec;63(6):333-9

Prevalence of contact allergy in the general population in different European regions.
Diepgen TL, Ofenloch RF, Bruze M, Bertuccio P, Cazzaniga S, Coenraads PJ, et al
Br. J. Dermatol. 2016 Feb;174(2):319-29

ECHA. Prolonged contact with the skin – definition building for nickel

Short and frequent skin contact with nickel.
Erfani B, Lidén C, Midander K
Contact Derm. 2015 Oct;73(4):222-30

High prevalence of contact allergy in adolescence: results from the population-based BAMSE birth cohort.
Lagrelius M, Wahlgren CF, Matura M, Kull I, Lidén C
Contact Derm. 2016 Jan;74(1):44-51

Miljöhälsorapport 2017

Reach-förordningen (EG nr 1907/2006 konsoliderad)
(Se BILAGA XVII (Begränsningar): 27. Nickel)

Reach begränsning av nickel

Nickel on the market: a baseline survey of articles in 'prolonged contact' with skin.
Ringborg E, Lidén C, Julander A
Contact Derm. 2016 Aug;75(2):77-81

Coin exposure may cause allergic nickel dermatitis: a review.
Thyssen JP, Gawkrodger DJ, White IR, Julander A, Menné T, Lidén C
Contact Derm. 2013 Jan;68(1):3-14

IA
Innehållsgranskare:
Niklas Andersson
2023-08-01