Flyktiga organiska ämnen (VOC)

Kontaktperson vid IMM:
Professor Gunnar Johanson

Bakgrund

VOC (Volatile Organic Compounds) definieras av WHO (1989) som flyktiga organiska ämnen med kokpunkter mellan 50 och 260°C. Intervallet är valt på mättekniska, inte hälsomässiga, grunder. VOC är allmänna föroreningar i inomhusluft och flera hundra har identifierats. Koncentrationerna är låga, 100 eller 1 000 gånger lägre än gällande arbetsmiljögränsvärden, men vanligen högre än utomhus.

Föroreningskällor är utomhusluft, miljötobaksrök, annan förbränning, byggnadsmaterial och inredning, konsumtionsprodukter, aktiviteter och människor. Det är svårt att särskilja en enskild förorenings ursprung eftersom de flesta ämnen har flera olika källor.

TVOC (Total Volatile Organic Compounds) betecknar den sammanlagda VOC-koncentrationen. Begreppet TVOC är dock ej entydigt utan kan representera vilka kombinationer och proportioner av VOC som helst. Genomsnittsvärde för TVOC i svenska bostäder är ca 200-300 μg/m3.

Bedömning av hälsoeffekter

De flesta VOC, som förekommer i inomhusluft, är att betrakta som luktande irritanter. I de koncentrationsnivåer som uppmäts inomhus är det främst lukt, sensorisk irritation i ögon och övre luftvägar, samt upplevelse av dålig luftkvalitet som kan orsakas av VOC. Även huvudvärk, trötthet, illamående och koncentrationsstörningar har rapporterats men några dos respons-samband med VOC eller TVOC har ej kunnat konstateras. För en del ämnen har toxiska och/eller cancerogena effekter visats, men detta gäller vid exponering för betydligt högre halter än de som förekommer i inomhusmiljön.

Rekommenderade riktvärden

Vad gäller enskilda VOC i inomhusluft är det bara formaldehyd som har ett rekommenderat riktvärde. Det är ett 30-min medelvärde på 100 μg/m3, enligt WHOs Air quality guidelines for Europe (2000). För övriga VOC i inomhusluft finns inga riktvärden, men allmänt gäller att inomhusluft inte får innehålla föroreningar som medför negativa hälsoeffekter eller besvärande lukt (Boverkets byggregler, BFS 199357; BFS 199838).

En arbetsgrupp hos WHO (1989) har föreslagit att ett gott hälsoskydd med viss säkerhetsmarginal också skulle kunna nås genom att inomhusluftens koncentrationer av enskilda VOC sätts till det lägsta av följande två absoluta tröskelvärden (a) lukttröskeln definierad som 50 % sannolikhet till detektion eller (b) sensoriska irritationströskeln definierad som 10 % sannolikhet till detektion.

För TVOC i inomhusmiljö finns det några olika internationellt framtagna förslag till riktvärden, men de har hittills ej kunnat accepteras som standard. Troligen kommer inte heller något sådant värde att kunna fastställas, då TVOC representerar så många olika VOC med vitt skilda sensoriska och toxikologiska egenskaper.

Mer information

Kriteriedokument NEG 2006: Microbial volatile organic compounds (MVOCs)

Berglund, B. & Johansson, I. Health effects of volatile organic compounds in indoor air. Archives of the Center for Sensory Research, Volume 3, Issue 1, 1996, Stockholm University. [in Swedish with English summary]

Johansson, I. Flyktiga organiska ämnen i inomhusluft av betydelse för hälsa och komfort.IMM-rapport 6/90.

GJ
Innehållsgranskare:
Niklas Andersson
2024-01-26