Kontaktpersoner vid IMM

IMM bidrar med expertstöd till myndigheter. Här presenteras en kontaktlista för IMM:s seniora forskare, sorterad på olika kunskapsområden.

Exponering/upptag

Hudupptag

Dos-respons modellering/blandexponering

Exponering via kost/dricksvatten                   

Biomarkörer för exponering

Jobbexponerings-matris

Organisatoriska och sociala arbetsmiljörisker

Mobbning och trakasserier

 

Sjukdomar/Ohälsa

Neurologisk sjukdom

Cancer

Hjärt-kärlsjukdom

Inflammatoriska och reumatologiska sjukdomar

Lung- och luftvägssjukdom

Allergi/Sensibilisering

Effekter på hormonsystem

Muskoskeletal sjukdom

Diabetes

Psykisk ohälsa

 

Livsfaser och könsskillnader


Graviditet/fosterutvecling

Barns utveckling

Åldrande

Könsskillnader

 

Riskbedömningsmetodik


Systematisk litteraturöversikt

Metaanalys

Gränsvärden/gränsvärdessättning

Dos-respons

Adverse outcome pathways

Mendelsk randomisering

AP
Innehållsgranskare:
Anna Persson
2023-11-13