Tetrabrombisfenol A (TBBPA)

Kontaktperson vid IMM:

Professor em. Helen Håkansson

Bakgrund

Bromerade flamskyddsmedel är samlingsnamnet för ett 70-tal organiska ämnen, som tillsätts brännbara material, framför allt plaster, för att fördröja eller minska spridningen av en brand. Tetrabrombisfenol A (TBBPA) används i relativt stora volymer, i jämförelse med övriga bromerade flamskyddsmedel, både inom Sverige och EU.

Förekomst och exponering

Till skillnad från andra flamskyddsmedel, är TBBPA till 90 % kemiskt bundet till plastpolymerer vilket gör att läckage ut i miljön är begränsat. Som ett exempel så är halterna av TBBPA i modersmjölk är mycket låga. Exponering för TBBPA via födan hos den normalbefolkningen anses vara minimal och detta gäller även för exponering via hudkontakt och genom inandning. Dessa exponeringsvägar kan vara mer betydande i arbetsmiljön. I Sverige förekommer yrkesexponering för TBBPA hos personer som arbetar med demontering av datorer samt övrig elektronik.

Hälsoeffekter

TBBPA har studerats i flera typer av djurstudier och i dessa har påverkan på njure, sköldkörtelhormoner, och immunsystem observerats. Studier som blivit tillgängliga efter 2011 har påvisat att TBBPA även kan orsaka tumörer hos råtta.

Bedömning av hälsoeffekter

Baserat på exponeringsdata för TBBPA i livsmedel från flera europeiska länder och observerad hälsoeffekter i djurstudier bedömde EFSA år 2011 att det inte finns någon nämnvärd hälsorisk vad gäller exponering för TBBPA via europiska livsmedel. EFSA bedömde att varken intag av bröstmjölk eller inomhusdamm medför någon hälsorisk för små barn då det gäller TBBPA.

Hälsobaserade riktvärden

Det saknas hälsobaserade riktvärden för TBBPA inom EU.

Reglering

Det finns ingen reglering för användningen av TBBPA inom EU. Brister i dataunderlaget är en bidragande orsak till detta.

Mer information

ECB (2006) Tetrabromobisphenol-A: Part II- Human health. Risk Assessement Report (CAS no. 79-94-7). Från European Chemicals Bureau (ECB). Tillgänglig via hemsidan för Consumer products Quality & Safety (f.d. ECB): http://ecb.jrc.it/

EFSA (2011). Scientific Opinion on Tetrabromobisphenol A (TBBPA) and its derivatives in food. EFSA Journal. 9(12):2477.

KEMI, Rapport 3/06. Hexabromocyklododekan och tetrabrombisfenol - A.

Miljöhälsorapport 2017

NTP, 2014. Technical Report on the toxicology studies of tetrabromobisphenol A (CAS

NO. 79–94-7) in F344/NTac rats and B6C3F1/N mice and toxicology and carcinogenesis study of tetrabromobisphenol A inWistar Han [Crl:WI(Han)] rats and B6C3F1/N mice (gavage studies). NTP TR 587. National Toxicology Program, Research Triangle Park, NC.

Rapport 9- 2007 (SLV). Emma Ankarberg, Marie Aune, Gabriella Concha, Per Ola Darnerud, Anders Glynn, Sanna Lignell och Anna Törnkvist. Riskvärdering av persistenta klorerade och bromerade miljöföroreningar I livsmedel.

Sixty-fourth report of the Joint FAO/WHO Expert Committee on Food Additives. Evaluation of certain food contaminants, Geneva 2006.

HH
Innehållsgranskare:
Niklas Andersson
2023-08-01