Radon

Kontaktperson vid IMM:

Professor Göran Pershagen

Bakgrund

Radon är en ädelgas som bildas när det radioaktiva grundämnet radium sönderfaller. Radongasen sönderfaller i sin tur till radioaktiva metallatomer, s.k. radondöttrar. När vi andas in radonhaltig luft fastnar radondöttrarna i våra luftvägar och avger strålning som kan skada cellerna i luftvägar och lungor.

Radon varken luktar, syns eller smakar. Det enda sättet att upptäcka det är att mäta.

Exponering

Radon i bostäder är den dominerande orsaken till exponering för joniserande strålning i Sverige. Marken är den viktigaste källan, men även byggmaterial av uranrik lättbetong (s.k. blåbetong) står för en stor del av exponeringen. Blåbetong användes främst mellan 1950 och 1975, och finns i ca 10 % av landets bostäder.

Radon i kranvatten från borrade brunnar kan också bidra till radonhalten inomhus, men är vanligtvis av mindre betydelse.

Bedömning av hälsoeffekter

Epidemiologiska studier av gruvarbetare har visat att inandning av radon orsakar lungcancer. Det är dock svårt att översätta resultaten till bostäder eftersom halterna i dessa oftast är betydligt lägre än i gruvor. De flesta gruvarbetarna var även rökare.

Den största och mest detaljerade undersökningen om sambandet mellan radon i bostäder och lungcancer har gjorts i Sverige. Denna visar på ett klart samband mellan radonexponering och lungcancerrisk. En kraftig samverkan sågs mellan radon och rökning och den kombinerade risken låg nära en multiplikation av risken för vardera faktorn. Resultaten från den svenska radonstudien stöds av ett flertal epidemiologiska undersökningar från olika länder.

Under antagande om ett linjärt samband mellan radonexponering och risk för lungcancer beräknas ca 500 fall av lungcancer orsakas av radon i bostäder årligen i Sverige. Huvuddelen av dessa förväntas inträffa bland rökare pga kraftiga samverkanseffekter mellan radon och rökning. Radon i bostäder beräknas orsaka ca 50 lungcancerfall årligen hos ickerökare. I en studie sågs tydligare samband med radon hos ickerökare som samtidigt var utsatta för miljötobaksrök, men dessa fynd behöver bekräftas i ytterligare undersökningar.

Rekommenderade riktvärden

Riktvärdet för radon i byggnader är 200 Bq/m3 (FoHMFS 2014:16, BFS 2011:6).

Gränsvärdet för otjänligt dricksvatten är 1000 Bq/l (SLVFS 2011:3, FoHMFS 2014:16).

Mer information

Miljöhälsorapporten 2017

Radon i bostäder och lungcancer. Göran Pershagen m. fl. IMM-rapport 2/93.

GP
Innehållsgranskare:
Niklas Andersson
2024-05-06