Forskargrupper vid enheten för kirurgi och onkologi

Akut- och traumakirurgiska sektionen

Forskargruppsledare: Docent Folke Hammarqvist

Forskningsområden

 • Akut- och traumakirurgi
 • Gallstensstudier
 • Bråckkirurgi
 • Akut ERAS - perioperativ vård
 • Kirurgisk simulering och pedagogik
 • Screening

Forskare

Folke Hammarqvist, docent
Rebecka Ahl, med dr
Ulf Fränneby, med dr
Ann Kjellin, med dr

Doktorander

John Thörling
Agnieszka Popowicz
Hanna Ribbing-Wihlén

Akut kirurgi

Forskningsområden

 • Gallstensstudier
 • Nutrition och metabolism
 • Inflammationsstudier

Forskare

Folke Hammarqvist, docent

Forskargruppen för esofagus- och ventrikelcancer

Forskargruppsledare: Professor Magnus Nilsson

Forskningsområden

 • Ärftlighet vid matstrups- och magsäckscancer.
 • Grund- och translationell forskning om adenocarcinom i matstrupe och magsäck bedrivs i nära samarbete med Andrea Ponzettas labb vid CIM, MedH, KI. 
 • Projekt om peritoneala metastaser vid ventrikelcancer, omfattande grundforskning, kliniska prövningar och translationella projekt inriktade på intraperitoneal administration av nya behandlingar.
 • Randomiserade studier vid matstrups- och magsäckscancer
  • NeoRes2 - randomiserad studie om tidpunkten för kirurgi efter avslutad kemoterapi vid matstrupscancer.
  • NEEDS - randomiserad studie. Obligatorisk kirurgi mot kirurgi vid behov efter kemoradioterapi vid skivepitelcancer i matstrupen.
  • EPICURE – Randomiserad fas-II-studie på PIPAC som adjuvanns vid kurativ behandling av magsäckscancer med hög risk för peritonealt recidiv.
  • IPa-Gastric – Randomiserad fas-II-III-studie på intraperitoneal cytostatikabehandling vid ventrikelcancer med peritoneala metastaser.  
 • Studier om livskvalitet och symtom efter kirurgi vid matstrups- och magsäckscancer.
 • Epidemiologiska studier på matstrups- och magsäckscancer utgående från olika nationella register.

Forskare

Magnus Nilsson, professor 
Mats Lindblad, adjungerad professor
Ioannis Rouvelas, docent
Fredrik Klevebro, docent
Berit Sunde, med dr
Gabriella Alexandersson von Döbeln, med dr
Maria Lampi, med dr    
Maria Gustafsson Liljefors, docent 
Lisa Liu Burström, med dr 
Jessica Ericson, med dr 
Lars Lundell, adjungerad professor emeritus

Forskargrupp HPB-kirurgi

Gruppledare

Ernesto Sparrelid - docent

Forskare

Christian Sturesson - docent
Stefan Linder - docent
Stefan Gilg - PhD
Jennie Engstrand - PhD
Poya Ghorbani - PhD
Cecilia Strömberg - PhD
Melroy D’Souza - PhD
Hannes Jansson - PhD
Anders Jansson - PhD
Marcus Holmberg - PhD
Zeeshan Ateeb - PhD

Doktorander

Patrik Larsson
Johanna Eknert
Laia Faseh
Ruth Baumgartner
Erik Bergquist

Affilierade

Oskar Swartling, doktorand
Gabriel Saliba, doktorand
Johanna Samola Winnberg, doktorand

Omvårdnadsansvarig

Tina Gustavell - PhD

Forskningsområden

 • Metabola och ultrastrukturella förändringar vid leverischemi och reperfusion på human lever
 • Levermetabolism och funktion efter leverresektion. Experimentella och kliniska studier av leversvikt efter leverresektion
 • Mekanismer och dynamiskt förlopp för leverregeneration. Studier på patienter som genomgår portavensembolisering
 • Metoder för ökad säkerhet vid leverresektion. Kliniska randomiserade studier av olika metoder för parenkymdelning
 • Fettmetabolism hos patienter med cancer-kakexi
 • Prognostiska faktorer för överlevnad efter resektion av metastaser av kolorektal cancer med speciell hänsyn till radiologisk
 • Leverfunktionsbedömning med metabola belastningsmetoder och MRI som prognostiska markörer inför leverkirurgiska behandlingar
 • Epidemiologisk studie av naturalförlopp för patienter med synkrona lung- och levermetastaser av kolorektal cancer. Fas 1-pröv
 • Fas-2-prövning av konverteringsbehandling av levermetastaser av kolorektal cancer med kombination av kemoterapi och lokalabla
 • Nationella studier av mortalitet efter leverkirurgi
 • Nationell studie av frekvensen av kurativt syftande behandling av kolorektala levermetastaser över tid och regionalt
 • Tidig detektion av pankreascancer (PC) med hjälp av serumbiomarker och analys av cirkulerande tumörceller
 • Epidemiologisk studie av genetiska och miljömässiga riskfaktorer för utveckling av PC
 • Kohortstudier av riskfaktorer för kort och långtidsutfall efter pankreaskirurgi
 • Nationell registerstudie av sjukhusvolym av pankreaskirurgi och kort- respektive långtidsmortalitet
 • Nationella randomiserade studier inom Swedish Pancreatic Cancer study group
 • Mekanismer, riskprediktion och prevention av pankreasläckage
 • Studier av premaligna tillstånd i pankreas och duodenum
 • Intratumoral cancercellsfenotyp och prognos efter resektion av pankreascancer
 • Riskfaktorer för akut pankreatit - med särskild inriktning på komorbiditet och läkemedel.

Onkologi

Forskningsområden

Kliniska studier på pankreas, gallvägs- magsäcks- och matstrupscancer

Forskare

Maria Gustafsson Liljefors

Translationell pankreasforskning

Forskargruppsledare: Professor Matthias Löhr

Forskningsområden

Forskare

Rainer Heuchel
Matthias Löhr, professor

Invasion av cancerceller – Marco Gerlings forskargrupp

Till forskargruppens hemsida

Åsa Catapano
2024-03-22