Division of Functional Imaging and Technology

Forskargrupp funktion och teknologi

Foto: Staffan Larsson

Nyheter från forskargruppen funktion och teknologi

Om oss

Numera forskargruppen funktion och teknologi (FoT) i Karolinska Institutets Campus Flemingsberg bildades 2017 och utgör en tvärvetenskaplig länk mellan medicin och teknik inom sjukvård och akademi i samverkan med företag och myndigheter.

Forskargruppen funktion och teknologi är inflätad i Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge och Kungliga tekniska högskolan (KTH) skola för teknik och hälsa. Via  bl.a. sjukhusets verksamheter inom klinisk fysiologi, medicinsk strålningsfysik och nuklearmedicin respektive medicinsk teknik tillgängliggörs patienter, bilder och infrastruktur för forskning, utbildning och undervisning.

Genom samverkan inom ”Stockholm Medical Image Laboratory and Education” (SMILE.ki.se) hanteras bilder och kursutbud för bildintresserade forskare med diversifierad bakgrund.

Involvering i Jonassons centrum för medicinsk avbildning vid KTH Campus Syd ger oss tillgång till fler multidiciplinära forskare och avancerad klinisk och preklinisk bildutrustning.

Via kliniska behov och innovationer vill vi utveckla sjukvården. Patienters behandling och prioritering är beroende av adekvat diagnostik, där belastningstest/provokationer som utlöser patientens symptom ofta ingår. Med gränsöverskridande utbildning och forskning för säker implementering av medicintekniska innovationer, strävar vi mot evidensbaserad användning, registrering och kunskapsstöd.

Forskargruppens basala och kliniska forskning involverar de flesta bildgivande modaliteter med visst fokus mot sängbunden och nuklearmedicinsk diagnostik, men även sensorer, e-hälsa/ IT och elektrisk bioimpedans. Till vår hjälp har vi ett ultraljudslaboratorium med våtlabsfaciliteter där ultraljudsapparatur och t.ex. kontrastmedel kan tillverkas och utvärderas.

Undervisning sker inom bild- och funktionsmedicin,  sjukhusfysik och medicinsk teknik på såväl grund-, specialist- som forskarutbildningsnivå såväl på KI och sjukhuset som vid KTHs skola för teknik och hälsa.