Forskargrupper vid enheten för kirurgi och onkologi

Akut- och traumakirurgiska sektionen

Forskargruppsledare: Docent Folke Hammarqvist

Forskningsområden

 • Akut- och traumakirurgi
 • Gallstensstudier
 • Bråckkirurgi
 • Akut ERAS - perioperativ vård
 • Kirurgisk simulering och pedagogik
 • Screening

Forskare

Folke Hammarqvist, docent
Rebecka Ahl, med dr
Ulf Fränneby, med dr
Ann Kjellin, med dr

Doktorander

John Thörling
Agnieszka Popowicz
Hanna Ribbing-Wihlén

Akut kirurgi

Forskningsområden

 • Gallstensstudier
 • Nutrition och metabolism
 • Inflammationsstudier

Forskare

Folke Hammarqvist, docent

Forskargruppen för esofagus- och ventrikelcancer

Forskargruppsledare: Professor Magnus Nilsson

Forskningsområden

 • Ärftlighet vid magsäck och matstrupscancer
 • NeoRes2 - randomiserad studie om tidpunkten för kirurgi efter avslutad kemoterapi vid matstrupscancer.
 • NEEDS - randomiserad studie. Obligatorisk kirurgi mot kirurgi vid behov efter kemoradioterapi vid skivepitelcancer i matstrupen.
 • Molekylära biomarkörer vid adenocarcinom i matstrupe och magsäck.
 • PIPAC-studien. Övertrycksbehandling med cytostatika i bukhålan vid magsäckscancer.
 • Studier om livskvalitet och symptom efter kirurgi vid magsäcks- och matstrupscancer.

Forskare

Mats Lindblad,docent
Lars Lundell, adj. professor emeritus
Magnus Nilsson, professor
Ioannis Rouvelas, docent
Jon Tsai, docent
Fredrik Klevebro, med dr
Berit Sunde, med dr
Gabriella von Döbeln, med dr
Maria Lampi, med dr

Leverkirurgi

Forskargruppsledare: Docent Ernesto Sparrelid

Forskningsområden

 • Metabola och ultrastrukturella förändringar vid leverischemi och reperfusion på human lever
 • Levermetabolism och funktion efter leverresektion. Experimentella och kliniska studier av leversvikt efter leverresektion
 • Mekanismer och dynamiskt förlopp för leverregeneration. Studier på patienter som genomgår portavensembolisering
 • Metoder för ökad säkerhet vid leverresektion. Kliniska randomiserade studier av olika metoder för parenkymdelning
 • Fettmetabolism hos patienter med cancer-kakexi
 • Prognostiska faktorer för överlevnad efter resektion av metastaser av kolorektal cancer med speciell hänsyn till radiologisk
 • Leverfunktionsbedömning med metabola belastningsmetoder och MRI som prognostiska markörer inför leverkirurgiska behandlingar
 • Epidemiologisk studie av naturalförlopp för patienter med synkrona lung- och levermetastaser av kolorektal cancer. Fas 1-pröv
 • Fas-2-prövning av konverteringsbehandling av levermetastaser av kolorektal cancer med kombination av kemoterapi och lokalabla
 • Nationella studier av mortalitet efter leverkirurgi
 • Nationell studie av frekvensen av kurativt syftande behandling av kolorektala levermetastaser över tid och regionalt

Forskare

Christian Sturesson, docent
Cecilia Strömberg, med dr
Ernesto Sparrelid, docent
Anders Jansson, med dr
Eduard Jonas, docent
Stefan Gilg, med dr
Jennie Engstrand, med dr

Onkologi

Forskningsområden

Kliniska studier på pankreas, gallvägs- magsäcks- och matstrupscancer

Forskare

Maria Gustafsson Liljefors

Pankreaskirurgi

Forskargruppsledare: Docent Ernesto Sparrelid

Forskningsområden

 • Tidig detektion av pankreascancer (PC) med hjälp av serumbiomarker och analys av cirkulerande tumörceller
 • Epidemiologisk studie av genetiska och miljömässiga riskfaktorer för utveckling av PC
 • Kohortstudier av riskfaktorer för kort och långtidsutfall efter pankreaskirurgi
 • Nationell registerstudie av sjukhusvolym av pankreaskirurgi och kort- respektive långtidsmortalitet
 • Nationella randomiserade studier inom Swedish Pancreatic Cancer study group
 • Mekanismer, riskprediktion och prevention av pankreasläckage
 • Studier av premaligna tillstånd i pankreas och duodenum
 • Intratumoral cancercellsfenotyp och prognos efter resektion av pankreascancer
 • Riskfaktorer för akut pankreatit - med särskild inriktning på komorbiditet och läkemedel.

Forskare

Poya Ghorbani, med dr
Ernesto Sparrelid, docent
Ralf Segersvärd
Johan Permert, professor

Translationell pankreasforskning

Forskargruppsledare: Professor Matthias Löhr

Forskningsområden

Forskare

Rainer Heuchel
Matthias Löhr, professor

Åsa Catapano
2023-01-04