Utbildning vid enheten för kirurgi och onkologi

Laserendomikroskopi
Laserendomikroskopi

Grundutbildning inom läkarprogrammet

Inom läkarprogrammet ansvarar enheten för kirurgi och onkologi för den del av utbildningen under Tema 4, klinisk medicin inriktning kirurgi, som rör gastrointestinal kirurgi och akut kirurgi. Placeringen omfattar drygt sex veckor av terminen.

Till stöd för studierektors arbete tillsätts varje år en kirurgamanuens som ansvarar för utbildningsåtagandet inom enheten för kirurgi och onkologi. Kirurgamanuens utses för ett år i taget.

Varje hösttermin ges kursen som en internationell kurs med deltagande av 7-16 utbytesstudenter, i första hand från olika delar av Europa. All undervisning där dessa studenter är inblandade sker då på engelska. Utbildningsadministratör för klinisk medicin inriktning kirurgi utses från enheten för kirurgi och onkologi.

Kirurgi, termin 7, läkarutbildningen

Varje år emottager enheten och ME Övre Buk, Tema Cancer 10-15 utländska utbytesstudenter s k "kliniska rotationer" som varar fyra veckor. Enheten bidrar också med handledare till studenternas självständiga arbete/examensarbete under termin 8 på läkarprogrammet.

MN
Innehållsgranskare:
Åsa Catapano
2024-02-26