Om ARC

Aging Research Center bildades för över två decennier sedan, som ett samarbete mellan Stockholms universitet (SU) och Karolinska Institutet (KI). Vi bedriver interdisciplinär forskning av hög kvalitet inom åldrande och hälsa, jämlika livsvillkor, geriatrisk epidemiologi och åldrandets psykologi.

Det långsiktiga samarbetet mellan SU och KI har gjort det möjligt för forskare vid ARC att bedriva högkvalitativ tvärvetenskaplig forskning inom områden som åldrande och hälsa, jämlika levnadsvillkor, geriatrisk epidemiologi och åldrandets psykologi. Inom dessa områden bidrar vi också till undervisning och delat ansvar för grundutbildningskurser samt för kurser på avancerad nivå vid båda universiteten. 

Stödet från SU är betydelsefullt för all vår verksamhet och utgör en värdefull grund för att uppnå stabilitet och kontinuitet i vårt arbete även om ARC fysiskt och administrativt ligger vid KI. Det bidrar till vår tvärvetenskapliga forskning, underlättar samarbeten med forskare vid olika institutioner vid SU och gynnar användningen av kärnfaciliteter vid Stockholms universitets hjärnavbildningscentrum för att samla in data.

Den ökade livslängden och kravet på att vi ska kunna arbeta allt högre upp i åldrarna ställer växande krav på forskning och utbildning inom olika aspekter kring åldrande och äldre personers levnadsvillkor.

De som idag uppnår pensionsåldern har ofta ett långt liv att se fram emot. Samtidigt har Covid-19-pandemin och kriget i Ukraina tydligt visat att äldre personer är en sårbar grupp. Fortfarande finns stora kunskapsluckor samt brister i hur befintlig kunskap tillämpas.

ARC:s målsättning är att bidra till människors välbefinnande, fysiska och kognitiva funktion samt att delaktighet i samhället kan behållas även i hög ålder och i så stor utsträckning som möjligt.

Genom vår forskning verkar vi för en förbättrad hälsa, en god vård och omsorg på jämlika villkor, samt ökade förutsättningar för människors deltagande i samhällslivet.

ARC:s uppdrag är att kartlägga och förstå hur åldrandeprocessen formas i brytpunkten mellan individens biomedicinska och psykologiska förutsättningar samt den sociala och fysiska miljön vi lever i. Det är även att förbättra personers hälsa och livskvalitet genom att möta de utmaningar och ta tillvara de möjligheter som en åldrande befolkning erbjuder.

Våra forskningsområden omfattar bland annat:

 • Sjuklighet och funktion
 • Hälsotrender och ojämlikheter
 • Behandling och vård av äldre
 • Levnadsvillkor och sociala ojämlikheter
 • Hjärnans åldrande
 • Demens och koppling mellan kropp och själ
 • Miljö och hälsa
 • Covid-19

ARC:s verksamhet präglas av:

 • Ett fokus på hälsa vid åldrande med målet att förebygga, fördröja eller minska sjuklighet och funktionshinder i ålderdomen
 • Erkännande av livsloppsprocessernas betydelse för hälsa och funktion i ålderdomen
 • Ett fokus på både individuella och sociala gruppskillnader i hälsa och funktionshinder i sen ålder
 • Ett tvärvetenskapligt tillvägagångssätt som inkluderar medicinsk epidemiologi, psykologi och social gerontologi
 • Framtagandet av stora databaser från befolkningsbaserade studier om åldrande och hälsa
 • Tillgång till andra stora databaser om åldrande via nationell infrastruktur och internationella samarbeten
 • Integrering av epidemiologiska och samhällsvetenskapliga studier med klinisk och molekylär forskning
 • Bidrag till förbättrad behandling, socialvård och hälsovård för äldre
 • Neurovetenskap med fokus på neurala korrelat av kognitiva funktioner och hälsosamt åldrande i hjärnan

The National E-infrastructure for Aging Research (NEAR)

En viktig del av ARC:s framgångsrika verksamhet är insamlandet av högkvalitativa data. Sedan några år tillbaka är vi även hemvist åt den nationella infrastrukturen NEAR (The National E-infrastructure for Aging Research), som koordinerar ett stort antal svenska longitudinella databaser med fokus på åldrande och hälsa.

NEAR består av en mängd olika longitudinella populationsstudier från ett flertal universitet i Sverige. NEAR är även en multidisciplinär infrastruktur som inkluderar närmare 200 000 individer i åldrarna över 50 år. Infrastrukturen omfattar både nationellt representativa studier och regionala studier med information om människors levnadsvillkor, såsom till exempel hälsa, aktiviteter och socialt umgänge, ekonomi, vård och omsorg samt en mängd olika kliniska undersökningar.

Hjärnavbildning

ARC har också hög kompetens och stor erfarenhet inom hjärnavbildningsområdet där data samlas in på SUBIC (Stockholm University Brain Imaging Center) och vid KI.

ARC driver aktivt frågor av vikt för äldre personer i samverkan med aktörer utanför akademin.

Vi har bland annat mångåriga samarbeten med Stiftelsen Stockholms Läns Äldrecentrum, Svenskt Demenscentrum, Region Stockholm, Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten.

Utöver internationella akademiska publikationer så publicerar forskarna vid ARC regelbundet resultaten på konferenser och seminarier samt i populärvetenskapliga tidskrifter, liksom i radio och TV. Dessutom används resultaten i olika statliga utredningar och rapporter.

ARC är vida känt för sin forskning om äldre vuxnas hälsotillstånd, trender och ojämlikhet bland äldre, hjärnans åldrande och förebyggande av demens.

Charlotte Brandt
2024-04-16