Skip to main content

Metaller

För flertalet av de vanligast förekommande toxiska metallerna, som beskrivs nedan, gäller att kosten och dricksvatten är betydande exponeringskällor. Ofta finns metallerna i viktiga livsmedel som spannmål, grönsaker, rotfrukter och fisk, vilket gör att det är svårt att som enskild individ minska exponeringen. Det är därför angeläget att så långt som möjligt minska alla utsläpp av giftiga metaller i miljön, liksom att minska exponeringen för metaller i olika varor och produkter. Endast genom att minska utsläppen kan halterna i åkermark och vatten så småningom minska. Metaller är grundämnen som inte kan brytas ner i miljön. Det som tillförs människors närmiljö kommer därför att vara kvar under mycket lång tid. Flertalet människor i Sverige får sitt dricksvatten från kommunala vattentäkter som omfattas av Livsmedelsverkets föreskrifter (SLVFS 2001:30). Detta innebär att vattnet testas regelbundet för förekomst av olika typer av föroreningar. Mer än en miljon åretruntboende och lika många fritidsboende använder dricksvatten från egen brunn, som är fastighetsägarens ansvar. Livsmedelsverket ger dock ut råd om enskild dricksvattenförsörjning. Nedan beskriver vi rådande kunskap om dessa metaller (i bokstavsordning) vad gäller förekomst, exponering och hälsoeffekter. Myndigheterna uppdaterar regelbundet sina rekommendationer och olika riktvärden, och ytterligare kunskap kan inhämtas från deras olika hemsidor.

Metaller
Arsenik
Bly
Bor
Kadmium
Kvicksilver
Litium
Mangan
Fluorid
Uran