Nanomaterial

Kontaktperson vid IMM: Dr Hanna Karlsson

 

Bakgrund

Nanomaterial definieras ofta som material som är mindre än 100 nanometer i en eller flera dimensioner. Partiklar i nanostorlek förekommer dels naturligt t.ex. i rök från skogsbränder, dels uppstår partiklar i olika storlek vid förbränning i exempelvis dieselmotorer; på senare år har dessutom avsiktlig framställning av material i nanoskala ökat markant och många experter menar att nanoteknologin utgör en ny industriell revolution med tillämpningar inom en rad olika områden. Material i nanostorlek får nya egenskaper än större partiklar av samma ämne vilket till många nya applikationer; samtidigt medför detta en risk för nya och oförutsedda effekter på miljön och på människors hälsa. Nanomaterial omfattas i princip av REACH men hur lagstiftningen ska tillämpas på material i nanostorlek är något som fortfarande diskuteras. Information saknas i stor utsträckning om exponering för nanomaterial. Men många projekt pågår både nationellt och internationellt för att utröna risker med nanomaterial. Generellt visar forskning att nanopartiklar kan ha väldigt varierande effekter i cell- och djurförsök och toxiciteten beror t. ex på vilket material de består av, men också nanopartiklarnas storlek och form [1].

Exponering

I en rapport från KEMI [2] undersöktes förekomsten av nanomaterial på den svenska marknaden och man fann ett hundratal enskilda produkter. Det finns dock en stor osäkerhet bl.a. på grund av att det i de flesta fall inte framgår av produktinformationen att produkten innehåller nanomaterial. De nanomaterial som uppges eller uppskattas finnas i produkter i Sverige är bl.a. carbon black (kimrök), metalloxider såsom titandioxid, kiseldioxid, och zinkoxid, samt även metaller, nanoleror och kolnanorör. Tillverkningen av nanomaterial i Sverige sker främst vid högskolor, på branchinstitut samt inom ett fåtal industrier. Globalt sett är nanopartiklar av silver, zink- och titandioxid samt kolnanorör de material som framställs i störst omfattning; i Europa finns bl.a. flera stora producenter av kolnanorör.
I en amerikansk databas över konsumentprodukter som innehåller nanomaterial (www.nanotechnologyproject.org) finns idag närmare 2000 olika produkter.  I databasen finns flera barnprodukter såsom nallebjörnar och nappflaskor och olika solkrämer. I en studie [3] undersöktes 580 av produkterna som listats i databasen och en slutsats var att i de flesta fall var en konsumentexponering trolig. Det var dock svårt att kvantitativt bedöma exponeringen då det saknas information om koncentrationen av nanopartiklar i de olika produkterna. En ansats gjordes dock för att bedöma möjlig exponering och med avseende på användandet av solkräm innehållande 2 % nanopartiklar på barn kom man fram till ett värde på 57 mg/kg kroppsvikt/dag för en 2-åring. Forskning har dock visat att en oskadad hud utgör en god barriär mot partiklar i nanostorlek. I en annan exponeringsbedömning [4] av nanosilver i badrumsspray kom man fram till en maximal hudexponering på 1,43 mg/kg kroppsvikt och för inhalation 0,0175 mg/m3.
Ur risksynpunkt är det viktigt att skilja på  nanopartiklar som är “fria” och har möjlighet att ta sig in i kroppen och nanomaterial som är inbäddade i en matris och därför inte medför samma risk för exponering. Dock kan sådana material ändå utgöra en risk i ett livscykelperspektiv. Det finns i dag flera faktorer som försvårar riskbedömning av nanopartiklar. Det krävs en standardisering av testmetoder för toxicitetstestning, och fler studier med långtidsexponering för olika nanomaterial. Dessutom saknas i stor utsträckning kunskap om faktiska exponeringsnivåer i arbetslivet och i samhället i övrigt. Det är emellertid troligt att exponeringen för nanomaterial kommer att öka i takt med att allt fler produkter med nanomaterial framställs. Det pågår forskning på EU nivå för att ta fram underlag för riskbedömning av nanomaterial, t.ex. projektet FP7-NANOREG, med svenskt deltagande. Därtill kommer det nya nationella projektet MISTRA Environmental Nanosafety att studera förekomst och effekter av nanomaterial i miljön.

Hälsoeffekter, riskbedömning och riktvärden

Nedan beskrivs kortfattat effekter som har rapporterats i cell- och djurförsök för några vanliga nanomaterial. För de flesta nanomaterial saknas humanstudier.
Silver: Nanosilver har används som antimikrobiellt ämne sedan urminnes tider men på senare år har användingen i t.ex. i textilier ökat betydligt. Silvernanopartiklar har troligtvis en relativt låg toxicitet men detta beror exempelvis på hur mycket silverjoner som frigörs från partiklarna. Den enda kända effekten som visats på människor är en gråblå missfärgning av framför allt hud och ögonvitor som kallas argyria. Silver i jonform är dock mycket skadligt för vattenlevande organismer och det kan därför finnas anledning att begränsa förekomsten av silver i olika produkter såsom textilier [5]. I cellförsök har man noterat en ökad förekomst av reaktiva syreföreningar som en följd av exponering för silvernanopartiklar och djurförsök har påvisat effekter på lungfunktionen efter lungexponering samt inflammation och leverskada efter oral exponering. I en studie på råttor visades däremot ingen leverskada efter oral exponering, men däremot påvisades relativt höga halter av silver i flera vävnader två månader efter exponering [6].

Titandioxid: Titandioxid i nanoskala släpper igenom synligt ljus och reflekterar samtidigt UV-ljus vilket gör att dessa partiklar ofta används i solkrämer. De används också för att erhålla självrengörande ytor då reaktiva ämnen bildas vid UV-bestrålning. Titandioxid var ett av de första ämnena där man tidigt noterade att partiklar i nanostorlek är mer toxiska än större partiklar av samma material. Förutom storleken så spelar även kristallstrukturen en roll för den toxiska effekten hos nanopartiklar av TiO2. Generellt krävs emellertid höga doser i både cell-och djurförsök innan skadliga effekter noteras för dessa material. IARC (International Agency for Research on Cancer) har klassificerat TiO2 som en klass 2B karcinogen. National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH) i USA rekommenderar olika gränsvärden för fina och ultrafina (nano)partiklar av TiO2 i arbetsmiljön, 2.4 mg/m3 för fina partiklar och 0,3 mg/m3 för ultrafina partiklar [7]. I en EU-rapport konstaterade man att användandet av solkrämer med TiO2 nanopartiklar inte utgör någon risk för allvarliga hälsoeffekter, men detta gäller inte produkter som kan medföra inandning (pulver och sprayer) [8].

Zinkoxid: Även nanopartiklar av zinkoxid används i kosmetika och solkrämer, men det är inte längre tillåtet att använda ZnO som UV-filter. Läkemedelsverket beslutade 2009 att förbjuda försäljningen av solskyddsmedel med ZnO nanopartiklar. I en EU-rapport [9] drogs nyligen slutsatsen att det är troligt att det är inte sker någon penetration av ZnO nanopartiklar genom huden, och man gjorde bedömningen att förekomsten av ZnO nanopartiklar i olika hudprodukter inte medför någon risk för skadliga effekter. Man konstaterade däremot att skadliga effekter observeras efter lungexponering och därför anses sprayprodukter inte vara säkra. Det är troligt att toxiciteten beror på frigjorda Zn-joner. Det finns dock i dag inga tydliga bevis för en ökad cancerrisk vid exponering för olika zinkämnen. Vid upphettning av zink bildas zinkoxid och kunskap om hälsoeffekter från ZnO kan därför erhållas från exempelvis svetsare. Inandning av ångor vid svetsning av galvaniserad plåt kan ge så kallad ”zinkfrossa”. Sjukdomen är influensalik med frossa, feber, hosta, muskelvärk, illamående och kräkningar. Besvären går vanligtvis över på ett par dygn.

Kolnanorör: Användningen av kolnanorör har ökat kraftigt de senaste åren, och förutspås fortsätta att öka starkt framöver. Ökad produktion, hantering och bearbetning ger ökad risk för exponering i olika arbetsmiljöer. Idag används kolnanorör främst som förstärkningsmaterial i olika typer av polymerer (kompositmaterial) men stor potential finns för fler applikationer. På senare tid har paralleller dragits mellan kolnanorörens fiberlika form och asbest. Arbetsmiljöverket skriver i sin kunskapsöversikt [10] att tillförlitliga exponeringsdata för kolnanorör saknas och att försiktighetsprincipen bör råda vid tillverkning, hantering och användning av kolnanorör samt bearbetning av material som innehåller kolnanorör. Det är för närvarande svårt att dra entydiga slutsatser vad gäller kolnanorörens toxicitet. Flera studier talar dock för att kolnanorör kan utgöra en hälsorisk, eftersom man har sett att både enkelväggiga och flerväggiga kolnanorör kan orsaka inflammation och fibros i luftvägar, lungor och lungsäck, i relevanta djurmodeller [10]. I flera studier har man visat att olika flerväggiga kolnanorör kan orsaka cancerformen mesoteliom på liknande sätt som asbest i försöksdjur efter att kolnanorören injicerats direkt i bukhålan [11-12].  IARC (International Agency for Research on Cancer) klassificerade nyligen en viss typ av flerväggiga kolnanorör (MWCNT-7) som en klass 2B carcinogen (möjligen cancerframkallande för människa), medan enkelväggiga och andra flerväggiga kolnanorör inte kunde klassificeras [13]. NIOSH (National Institute for Occupational Safety and Health) har föreslagit ett gränsvärde (recommended exposure limit, REL) om 7 μg/m3 för kolnanorör [14] medan Pauluhn [15] menar att ett hygieniskt gränsvärde (occupational exposure limit, OEL) om 50 µg/m3 kan anses skydda mot risken för lungskada i arbetsmiljön. Det är viktigt att beakta att kolnanorör förekommer i många olika varianter och att dessa material kan innehålla andra föroreningar från framställningsprocessen såsom metaller vilket kan försvåra tolkningen av toxikologiska tester.

Referenser och mer information

1. Karlsson HL, Toprak M, and Bengt Fadeel (2014). Toxicity of metal and metal oxide nanoparticles. Book chapter in "Handbook on Toxicity of Metals". Eds . M. Nordberg, G. Nordberg. Elsevier.
2. Kemikalieinspektionen (2009). Användningen av nanomaterial i Sverige 2008. PM1/09.
3. Hansen SF, et al. (2008). Categorization framework to aid exposure assessment of nanomaterials in consumer products. Ecotoxicology. 17(5):438-47.
4. National Institute for Public Health and the Environment (RIVM) (2009). Nanomaterials under REACH, nanosilver as a case study. Report 601780003/2009.
5. Louma (2008), Silver Nano Technologies and the Environment - Old Problems or New Challenges, PEN 15 September 2008.
6. van der Zande M, et al. (2012). Distribution, elimination, and toxicity of silver nanoparticles and silver ions in rats after 28-day oral exposure. ACS Nano 6(8):7427-42.
7. National Institute for Occupational Safety and Health (2011). Occupational Exposure to Titanium Dioxide. Current Intelligence Bulletin 63.
8. European Commission (2013). Opinion on Titanium dioxide (nano form), SCCS/1516/13 [http://ec.europa.eu/health/scientific_committees/consumer_safety/docs/sccs_o_136.pdf]
9. European Commission (2011). Opinion on Zinc oxide (nano form), SCCS/1489/12. [http://ec.europa.eu/health/scientific_committees/consumer_safety/docs/sccs_o_103.pdf]
10. Arbetsmiljöverket. Kolnanorör – Exponering, toxikologi och skyddsåtgärder i arbetsmiljön. Rapport 2011:1.
11. Poland  CA, et al. (2008). Carbon nanotubes introduced into the abdominal cavity of mice show asbestos-like pathogenicity in a pilot study. Nat Nanotechnol. 3(7):423-8.
12. Rittinghausen S, Hackbarth A, Creutzenberg O, et al (2014). The carcinogenic effect of various multi-walled carbon nanotubes (MWCNTs) after intraperitoneal injection in rats. Part Fibre Toxicol. Nov 20;11(1):59.
13. Grosse Y, Loomis D, Guyton KZ, et al. (2014). Carcinogenicity of fluoro-edenite, silicon carbide fibres and whiskers, and carbon nanotubes. Lancet Oncol. 15(13):1427-8.
14. National Institute for Occupational Safety and Health. (2010). Current Intelligence Bulletin: Occupational Exposure to Carbon Nanotubes and Nanofibers. NIOSH Docket Number: NIOSH 161-A.
15. Pauluhn J. (2010). Multi-walled carbon nanotubes (Baytubes): approach for derivation of occupational exposure limit. Regul Toxicol Pharmacol. 57(1):78-89.