Skip to main content

Organiska miljögifter

Organiska ämnen kan vara svårnedbrytbara substanser som ansamlas i miljön och i levande organismer. De flesta är industrikemikalier som finns i varor och produkter och bidrar till spridning i miljön under användning och när de sedan blir avfall.

Organiska miljögifter
Bisfenol A (BPA)
Dioxiner
Ftalater
Hexabromcyklododekan (HBCDD)
PCB
PFAS (perfluorerade och polyfluorerade ämnen)
Polybromerade difenyletrar (PBDE)
Tetrabrombisfenol A (TBBPA)