Avdelningen för utbildnings- och forskarutbildningsstöd

Inom avdelningen för utbildnings- och forskarutbildningsstöd samlas centrala stödfunktioner för utbildning på grundnivå, avancerad nivå, doktorsnivå och för uppdragsutbildning.

Enheter

Enheten ansvarar för antagning till utbildning på grundnivå och avancerad nivå samt behörighet för antagning till utbildning på forskarnivå, handläggarstöd till disputationskommittén, samt utfärdande av examen på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå.

Enhetschef

Victoria Rosander

Kontakt

Medarbetare och kontaktuppgifter till enheten för antagning, examen och disputation.

Studenthälsans uppdrag är att erbjuda hälsofrämjande och förebyggande studenthälsovård vid studierelaterade besvär. Studenthälsan utgör ett komplement till ordinarie hälso- och sjukvård och erbjuder insatser på individ-, grupp- och organisationsnivå till studenter och personal vid Karolinska Institutet. Läs mer om Studenthälsans verksamhet.

Enhetschef

Julia Nemirovski (verksamhetschef och psykolog)

Kontakt

Medarbetare och kontaktuppgifter till Studenthälsan

Enheten arbetar med verksamhetsstöd för studenter med funktionsnedsättning, för utbildningsansvariga och lärare i utbildningsrättsliga frågor och arbetsmiljöfrågor samt för verksamhetsstöd för utbytesstudier.

  • Studenter med funktionsnedsättning: Studenter med funktionsnedsättning kan ansöka om riktat stöd för att underlätta studietiden. Målet är att alla studenter ska ha möjlighet att studera på lika villkor.
  • Utbytesstudier: Information och stöd till studenter vid utbytesstudier samt mottagande och introduktion för inkommande studenter.
  • Utbildningsrättsliga frågor och arbetsmiljöfrågor: Verksamhetsstöd till utbildningsansvariga och lärare i utbildningsrättsliga frågor, arbetsmiljöfrågor samt utredningar i vissa studentärenden.
  • Utbildningsadministrativa processer: Verksamhetsstöd i administrativa processer, studievägledningsfrågor och vissa administrativa frågor inom VFU, till exempel avseende inresande studenters tillgång till e-tjänstekort.
  • Nätverk och administrativa processer: Inom enheten samordnas nätverken för utbildningshandläggare, studievägledare och utbildningsadministratörer. Enheten ansvarar också för vissa KI-övergripande regelverk/utbildningsadministrativa processer.
  • Tentamensservice: Tentamensservice hanterar all examination i KI:s gemensamma skrivsalar.

Enhetschef

Charlotta Cederberg

Kontakt

Medarbetare och kontaktuppgifter till enheten för stöd till program- och utbildningsnämnder

Enheten för uppdragsutbildning har i uppdrag att vara mäklare av uppdragsutbildningar där KI:s institutioner är kunskapsgaranter. Vi stöttar institutioner i deras arbete med uppdragsutbildning och hjälper till med utbildningsadministration och marknadsföring. Uppdragsutbildningen skall syfta till ökad patientnytta, säkrare vård och effektivt utnyttjande av befintliga resurser. Vidare skall uppdragsutbildningen förbättra integrationen mellan vården forskningen och utbildningen. Läs mer om enheten för uppdragsutbildnings arbete.

Enhetschef

Jan Petersson 

Kontakt

Medarbetare och kontaktuppgifter till enheten för uppdragsutbildning

Enheten ansvarar utbildningsadministrativa stödsystem såsom studiedokumentationssystemet Ladok, utbildningsdatabaserna Selma och KIWAS.

Enhetschef

Mathias Pettersson (tf. enhetschef)

Kontakt

Medarbetare och kontaktuppgifter till enheten för utbildningsadministrativa system.

Kansliet utgör ett stöd till läkarprogrammet och biomedicinprogrammet, både till programmens ledningar i frågor som rör programmen samt till studenterna i frågor om deras studier. Kansliet samordnar och bereder även ärenden till programnämnderna och delar av deras underorganisation samt ansvarar för drift av till exempel läkarprogrammets prov- och intervjubaserade urval.

Enhetschef

Åsa Misic

Kontakt

Medarbetare och kontaktuppgifter till utbildningskansliet för läkar- och biomedicinprogrammen.

Enheten har ett övergripande ansvar över rekryteringen till KI:s utbildningar nationellt och internationellt samt marknadsföringen av utbildningarna. Enheten ansvarar även för den allmänna studievägledningen samt för karriärvägledningen för studenter, doktorander, postdocs samt forskare på KI. Enheten ansvarar för och driver KI:s alumnverksamhet.

  • Allmän studie- och karriärvägledning: Den allmänna studie- och karriärvägledningen vänder sig till presumtiva studenter via vägledningssamtal, mejl, telefon, gymnasiebesök, rekryteringsmässor, och ansvarar dessutom för verksamheten med KI-ambassadörer.
  • Utbildningskommunikation: Information om och marknadsföring av KI:s utbildningar nationellt och internationellt via webb, sociala medier, mässor och med hjälp av digitala studentambassadörer.
  • Alumnirelationer: KI Alumni är ett professionellt och socialt nätverk för alla som vill hålla kontakten med Karolinska Institutet. KI Alumni har som målsättning att skapa och upprätthålla en ömsesidig relation med alumner genom nyheter, evenemang och värdefull service.

Enhetschef

Johanna Gasslander 

Kontakt

Medarbetare och kontaktuppgifter till enheten för utbildningskommunikation, vägledning och alumnrelationer.

Medarbetare och kontakt

Enhetschef

Kontaktpersoner

Alla medlemmar i gruppen