Organisation och ledning

Karolinska Institutet (KI) är ett medicinskt universitet och en statlig myndighet. Konsistoriet är universitetets högsta beslutande organ och rektor är högsta chef.

KI:s kärnverksamhet – forskning, forskarutbildning och utbildning – organiseras och drivs av en fakultetsnämnd och tre institutionsgrupper med sammanlagt 22 institutioner. Till stöd för KI:s ledning finns också en rad universitetsövergripande befattningar, enheter och organ.

Bilden är en skiss över de centrala organ och befattningshavare som finns inom KI.
Bilden är en skiss över de centrala organ och befattningshavare som finns inom KI. Foto: N/A

Beskrivning av KI som organisation

Konsistoriet är KI:s universitetsstyrelse och därmed lärosätets högsta beslutande organ. 

Internrevisionen är en oberoende funktion som på konsistoriets uppdrag granskar att KI följer kraven på effektivitet i verk­sam­heten, hushållning av statens medel, finansiell rapportering och regelefterlevnad.

Rektor är KI:s myndighetschef, utsedd av regeringen och svarar för ledningen av verksamheten närmast under konsistoriet.

Fakultetsnämnden har under rektor det övergripande ansvaret för utbildning och forskning. 

Under fakultetsnämnden finns tre kommittéer som bereder och utreder frågor inom sina respektive verksamhetsområden. Kommittéerna fattar även beslut i vissa frågor, enligt delegation från fakultetsnämnden. De tre kommittéerna är:

Till stöd för rektors strategiska arbete finns ett fakultetsråd med uppgift att ge råd i frågor rörande KI:s forskning och utbildning.

KI:s kärnverksamhet, forskning och utbildning, bedrivs vid 22 institutioner som organiseras i tre institutionsgrupper:

Varje institutionsgrupp leds av en dekan som ingår i rektors ledningsgrupp.

Vid KI finns olika centrumbildningar som möjliggör fokuserade satsningar på ett visst forskningsområde.

KI har en verksamhet för Komparativ medicin vars chef som rapporterar till rektor.

I universitetsledningen ingår universitetsdirektör som har det övergripande ansvaret för KI:s gemensamma verksamhetsstöd (GVS) med 11 avdelningar. 

Till universitetsdirektören rapporterar verksamhetscheferna för:

Karolinska Institutet Holding AB är ett statligt ägt bolag som förvaltas av KI.

Styrdokument som reglerar organisationen

Organiseringen av KI:s verksamhet baseras övergripande på följande styrdokument:

Organisationsskiss i PDF för utskrift