Skip to main content

Enheten för Logopedi

Logopedi handlar om kommunikationssvårigheter relaterade till röst-, tal- och språkproblem samt om sväljproblem, och vilka följder de får för personlighet, hälsa och livskvalitet.

Aktuellt på enheten

Boksläpp 2019 09 12: "Förstå och arbeta med språkstörning" av Anna Eva Hallin

Boksläpp 2019 09 12: "Förstå och arbeta med språkstörning" av Anna Eva Hallin

som är disputerad logoped och postdoktorerar på Enheten för logopedi.

I boken, som riktar sig till personal, föräldrar och andra vuxna kring barn i årskurs F-6, förklarar Anna Eva vad språkstörning är och beror på, samt vilka konsekvenser språkstörning kan få i skolan. Hon beskriver sedan hur pedagoger kan skapa språkligt tillgängliga lärmiljöer som förebygger att elever med språkstörning hamnar i språklig sårbarhet genom explicit språkutvecklande undervisning, strukturerad stöttning och anpassningar. Boken genomsyras av att göra kopplingen mellan språkstörningsforskning och praktiskt arbete “i verkligheten" tydlig. Boken finns i Natur och Kulturs höstutgivning som en del av deras lärpocketserie.

Logopedkurs 35 tar examen 7 juni 2019

Logopedkurs 35 tar examen 7 juni 2019

Bästa examensarbete inom röstområdet delades ut vid Röstforums Riksstämma 2019 “Rösten genom livet!” Göteborg den 18–19 maj.

Bästa examensarbete inom röstområdet delades ut vid Röstforums Riksstämma 2019 “Rösten genom livet!” Göteborg den 18–19 maj.

Nämnden för Röstfondens kom fram till att priset på 5000 kr för bästa examensarbete skulle ges till:

Årets Examensarbete

Validering reliabilitetsprövning av självskattningsformuläret Skattning av Rösten vid Könsinkongruens Assigned Female At Birth (SaRK AFAB)

Av Stina Grufman-Björnlund och Lotta Lindqvist

Priset delades ut av Johan Sundberg och Gunnel Fagius (Stina Grufman-Björnlund i bild).

Vetenskapligt råd

Vetenskapligt råd

Docent och leg logoped Per Östberg är utsedd av Socialstyrelsen som vetenskapligt råd inom området Dysfagi – fokus på äldre med funktionsnedsättning. 

Ytterligare en logoped har utsetts som vetenskapligt råd – docent Ulrika Ferm, Göteborg, inom området Kommunikation vid funktionsnedsättning – alternativ och kompletterande kommunikation. 

AW
Agneta Wittlock
2019-09-30
Agneta Wittlock