Fredrik Sand Aronsson

Doktorand
E-postadress: fredrik.sand@ki.se
Besöksadress: Blickagången 9 A, Enheten för logopedi F67, 14186 Stockholm
Postadress: H9 Klinisk vetenskap, intervention och teknik, H9 CLINTEC Logopedi, 171 77 Stockholm

Forskningsbeskrivning

 • Alzheimers sjukdom (AS) är en neurodegenerativ sjukdom där skador i det
  centrala nervsystemet ackumuleras under lång tid vilket bl.a. leder till
  nedsättningar i det episodiska minnet. Även språkförmågan påverkas och
  språkliga svårigheter, inklusive skrivsvårigheter, är vanliga i
  sjukdomsförloppet. Den språkliga komplexiteten minskar med stigande
  sjukdomsgrad och ett samband mellan låg syntaktisk komplexitet (enklare
  meningsbyggnad) och kognitiv nedsättning har observerats i retrospektiva
  studier. En prospektiv longitudinell studie behövs för att utvärdera
  syntaktisk komplexitet som klinisk markör för AS och sambanden mellan
  syntaktisk komplexitet, neuroradiologiska förändringar och neurokognitiva
  funktionsmått.
  Syftet med doktorandprojektet är att utvärdera sambandet mellan syntaktisk
  komplexitet mätt med automatiserade analysprogram och kognitiv nedsättning
  vid AS. Deltagare med subjektiva kognitiva besvär och lindrig kognitiv
  störning, tillstånd då en subjektiva eller objektiva minnessvårigheter
  föreligger men utan att kriterierna för AS är uppfyllda, är av primärt
  intresse som möjliga förstadier till sjukdomen. En longitudinell
  uppföljning i syfte att utvärdera syntaktisk komplexitet som en prediktor
  för kognitiv nedsättning kommer att genomföras efter fyra år. Utmärkande
  neuroradiologiska drag för stratifierade grupper (hög/låg syntaktisk
  komplexitet) kommer att analyseras och validiteten hos de syntaktiska
  komplexitetsmåtten utvärderas med mått på kognitiv funktion.

Artiklar

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI