Samarbeten och internationalisering vid enheten för logopedi

Nationella samarbeten

Enheten för logopedi samverkar med motsvarande enheter vid landets lärosäten i Lund, Göteborg, Linköping, Uppsala och Umeå vid årliga utbildningsmöten, i nätverk och forskningsamarbeten,  och samarbetar kring den interaktiva sidan  PUMA för utbildning.  Samverkan inom forskning sker också med andra lärosäten och organisationer runt om i Sverige.

Internationalisering

Med internationalisering menas att skapa förutsättningar och möjligheter för samarbete och förståelse mellan länder. Vid enheten för logopedi bedrivs olika aktiviteter med detta syfte, både inom forskning och inom utbildning.

Anna Eva Hallin har ansvaret för arbetet med internationalisering vid logopedprogrammet. Strategiska beslut fattas i CLINTEC:s utbildningsnämnd, men bereds även i programrådet vid enheten för logopedi med student- och lärarrepresentanter.

Internationaliseringsstrategi logopedprogrammet

internationalisering
Foto: Shutterstock

Internationaliseringsaktiviteter på hemmaplan

Ett av målen i logopedprogrammets strategi för internationalisering är att minst en internationaliseringsaktivitet per termin inom logopedprogrammets kurser. Detta gör det möjligt för alla logopedstudenter att delta i internationaliseringsaktiviteter under utbildningen oavsett om en student åker på ett fysiskt utbyte eller inte. Ett exempel är den digitala läraktiviteten COIL (Collaborative online international learning) där studenter från fyra olika universitet runt om i världen delar perspektiv på logopedyrket under kursen Övergång till professionell autonomi under termin 7.

Vidare anordnas varje läsår minst ett seminarium med internationaliseringstema för samtliga logopedstudenter och lärare, där till exempel inresande studenter eller studenter som varit på utbyte delar med sig av sina erfarenheter.

Utbytesstudier vid logopedprogrammet

Det finns flera utbytesmöjligheter med olika inriktning och längd för studenter som har fullgjort fyra terminer eller mer vid logopedprogrammet.

I nuläget finns utbytesavtal mellan logopedprogrammet vid KI och Köpenhamns universitet, University of Illinois, Seton Hall University, University of São Paulo och Tammerfors universitet. Vid alla dessa universitet kan studenter ta kurser och tillgodoräkna sig poäng på logopedprogrammet på en eller flera kurser, oftast den valbara kursen. Logopedstudenter kan också läsa den programöverskridande valbara kursen Global Hälsa under termin 7.

Logopedprogrammet vid enheten för logopedi är också partner i ett internationellt nätverk med 21 universitet från 16 länder som heter Speech-Language Pathology International Network (SLP-IN). Nätverket anordnar bland annat en veckas sommarkurs i logopedi som ges i augusti varje år.

Det finns också möjlighet att ordna utlandsstudier på egen hand, som s.k. ”freemover”. Det innebär att studenten själv ordnar med studierna och resan. Då finns inte möjlighet till stöd från KI att hitta bostad, resebidrag, försäkringar etc., och studenten tar studieuppehåll från KI under utlandsstudieperioden.

Är du logopedstudent och vill veta mer finns mer detaljerad information på  logopedprogrammets programwebb. Du kan också kontakta internationaliseringsansvarig Anna Eva Hallin.

Inresande studenter från våra partneruniversitet

Logopedprogrammet erbjuder från våren 2024 en sammanhållen termin på engelska för inresande internationella logopedstudenter som går på våra partneruniversitet (ERASMUS+ eller INK-avtal): Seton Hall och University of Illinois i USA, University of São Paolo i Brasilien, Tammerfors universitet i Finland och Köpenhamns Universitet i Danmark. Studenterna erbjuds att läsa kurser på engelska tillsammans med logopedstudenter på termin 2, 4 och 6, vilket samtidigt bidrar till internationalisering på hemmaplan. Inresande studenter får också registrera sig på kurser som erbjuds särskilt för internationella studenter.

Internationella studenter som behärskar svenska kan också göra ett utbyte under höstterminen (termin 5) och då läsa teoretiska kurser (ej verksamhetsintegrerat lärande).

Erasmus+ traineeship/internship

Enheten för logopedi har inga avtal för att ta emot studenter för Erasmus+ traineeship/internship. Vi kan heller inte anordna några kliniska placeringar eller traineeship i logopedi. I särskilda fall kan studenter komma som så kallade Freemovers och genomföra ett Erasmus+ internship i ett specifikt forskningsprojekt, men studenten blir ej registrerad vid KI och får inga akademiska poäng genom utbytet, ej heller hjälp med boende, svenskkurser etc.

Om du är intresserad av att göra ett Erasmus+ traineeship/internship med forskningsinriktning, läs först mer om forskningen som bedrivs vid enheten och se om det finns områden som matchar dina intressen och förmågor. Eventuella förfrågningar ska alltid gå till internationaliseringsansvarig Anna Eva Hallin.

Lärarutbyten

Möjligheter att undervisa utomlands för lärare vid enheten för logopedi finns både inom Norden och inom Europa genom internationella avtal om lärarutbyten. Logopedprogrammet har just nu bilaterala Erasmus+ avtal med Köpenhamns universitet i Danmark, Tammerfors universitet och Åbo Akademi i Finland samt Thomas More University i Antwerpen, Belgien. Både resa och uppehälle kan ersättas genom Erasmusavtalen. Vid fysiska lärarutbyten är kravet vanligen minst åtta timmars undervisning och att ett avtal finns eller upprättas mellan universiteten.

I logopedprogrammets internationaliseringsstrategi ingår också att kortare digitala lärarutbyten ska ske i större utsträckning än nu, och då krävs oftast inte formella avtal, men ingen ersättning eller bidrag ges då.

Om du som lärare är intresserad av att åka på utbyte, eller har idéer kring utbytespartners eller möjligheter till kortare digitala utbyten, kontakta internationaliseringsansvarig Anna Eva Hallin.

AE
Innehållsgranskare:
Åsa Catapano
2024-02-23