Sara Burge

Sara Burge

Doktorand
E-postadress: sara.burge@ki.se
Besöksadress: Blickagången 9 A, Enheten för logopedi F67, 14186 Stockholm
Postadress: H9 Klinisk vetenskap, intervention och teknik, H9 CLINTEC Logopedi, 171 77 Stockholm

Om mig

 • Jag är doktorand på Enheten för logopedi sedan 2021.
  Parallellt med mina forskarstudier arbetar jag kliniskt som logoped med
  inriktning tal- och språkstörning hos barn och ungdomar på
  Logopedkliniken, Danderyds sjukhus, mottagning Jakobsberg. Jag arbetar
  framför allt med språkstörning hos barn i förskoleålder men har ett
  särskilt intresse för barns och föräldrars föreställningar om tal och
  språk och hur dessa påverkar engagemang i och inställning till insatser
  hos logoped. Jag är även intresserad av hur man i klinisk
  praktik mäter tal, språk och kommunikation och vad man väljer att
  mäta.
  Logopedexamen från Göteborgs universitet 2009.
  Masterexamen i logopedi från Karolinska Institutet 2019.
  Antagen till forskarutbildning vid Karolinska Institutet 2021.

Forskningsbeskrivning

 • *Språkförskola som behandlingsmodell – effekt och tillgång för barn med
  grav språkstörning. *
  Språkförskola är en behandlingsform som riktar sig till barn med
  språkstörning/DLD där de språkliga svårigheterna är så omfattande att
  behandling på mottagning anses otillräcklig. Syftet med behandlingsformen
  språkförskola är att minska konsekvenserna av språkstörningen ur ett
  livsperspektiv. Språkförskolor har funnits i Sverige sedan 80-talet men
  lite forskning har hittills bedrivits på språkförskolor och få studier
  har inhämtat barns och vårdnadshavares förväntningar på och erfarenheter
  av behandlingsformen. Resultaten från tidigare studier tyder på att
  behandling i tidig ålder kan påverka långtidsutvecklingen av DLD. Barn och
  vårdnadshavare verkar dock värdera mer vardagsnära effekter av behandling
  som lek, vänskap och sociala relationer högre än utveckling på tester av
  språkliga förmågor. Tillgången på språkförskoleplatser i Sverige är
  liten och ojämnt fördelad över landet och vi vet ännu inte så mycket om
  vilka faktorer som påverkar tillgång till språkförskola för barn med
  DLD.
  I mitt doktorandprojekt planerar jag att utvärdera effekten av
  behandlingsformen språkförskola utifrån ett ICF-perspektiv, vilket
  innebär att traditionella mått på språklig funktion kommer att
  kompletteras med metoder som avser att undersöka även aktivitet och
  delaktighet. Särskild vikt kommer att läggas vid kommunikativ delaktighet,
  som i projektet definieras som barnets möjlighet att aktivt utbyta kunskap,
  information, idéer och känslor med andra barn och med vuxna. Genom att
  följa barn med DLD före, under och efter tiden på språkförskola planerar
  jag att jämföra effekten av behandlingsformen språkförskola med effekten
  av sedvanlig behandling på logopedmottagning och undersöka vilka faktorer
  som påverkar tillgång till språkförskola.

Anställningar

 • Doktorand, Klinisk vetenskap, intervention och teknik, Karolinska Institutet, 2023-2026

Examina och utbildning

 • Medicine Masterexamen, Karolinska Institutet, 2019

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI