Kan jollerkoll hitta barn med talsvårigheter?

Projektet Jollerkoll, där 25 BVC i Stockholm och Göteborg har medverkat, är avslutat och resultaten har samlats i en avhandling, ”Delayed babbling at 10 months: observation, detection, and a two-year follow-up,”som försvarades av doktorand Marion Lieberman vid enheten för logopedi, Karolinska Institutet i december 2021.

Syftet med projektet var undersöka om Jollerkoll, en enkel screening på BVC vid 10 månaders ålder, skulle kunna upptäcka barn som riskerar att utveckla språkstörning två år senare, dvs i samband med den ordinarie språkscreeningen på BVC vid 2,5 (Gbg) eller 3 (Sth) års ålder.

Screeningen bestod av tre validerade frågor om barnets joller som BHV-sjuksköterskan ställde vid det ordinarie 10-månadersbesöket. Resultatet jämfördes sedan med barnets resultat på den ordinarie språkscreeningen. Barnen som inte hade stavelsejoller, t ex ”dä,” ”ba-ba,” föll ut på screeningen och bedömdes av en logoped vid 12 månader och följdes sedan upp vid 18 och 36 månader.

Resultaten visade att frågorna i screeningen, de vi kallar för Jollerkollfrågorna, är tillförlitliga och verkligen beskriver barnets joller i denna ålder. De skulle möjligen kunna komplettera de frågor som används idag på 10-månadersbesöket på BVC för att ge en tillförlitligare bedömning av förekomsten av stavelsejoller. Men när det gäller att tidigt upptäcka barn som riskerar att falla ut på den ordinarie språkscreeningen på BVC vid 2,5/3 års ålder så var jollerscreeningen inte tillräckligt träffsäker för att införas som en allmän screeningmetod. Dels var det väldigt få barn som identifierades genom Jollerkoll, dels hade de flesta som identifierades med brist av stavelsejoller hämtat igen sin språkliga utveckling vid 18 och ännu fler vid 36 månaders ålder. Hos några få barn följdes dock bristen på stavelsejoller vid 10 månader av en mer omfattande utvecklingsavvikelse. Således skulle Jollerkoll kunna utgöra stöd för BHV-sjuksköterskan i de fall där det finns fler tecken på en försenad utveckling.

Barnhälsovårdsenheten i region Stockholm har gjort bedömningen att resultaten i nuläget inte leder till praktiska förändringar för BVC-arbetet men att resultaten behöver diskuteras i ett större nationellt sammanhang om språk och kommunikation i barnhälsovårdsprogrammet.

Intresserad av avhandlingen? Delayed babbling at 10 months : observation, detection and a two-year follow-up.

Projektlogoped i Stockholm var Marion Lieberman 
Ansvariga för projektet var professor, leg logoped Anette Lohmander, Karolinska Institutet, Stockholm och adj. professor, leg logoped Carmela Miniscalco, Göteborgs universitet.

ML
Innehållsgranskare:
Åsa Catapano
2024-06-26