Christina Samuelsson

Christina Samuelsson

Professor/Logoped
Telefon: +46852486275
Besöksadress: Blickagången 9 A, Enheten för logopedi F67, 14186 Stockholm
Postadress: H9 Klinisk vetenskap, intervention och teknik, H9 CLINTEC Logopedi, 171 77 Stockholm

Om mig

 • Utbildning: logopedexamen 1986, magisterexamen i logopedi 1999, doktorsexamen 2004, docent i logopedi 2012.

  Akademisk titel: Professor förenad med befattning som logoped

  Publikationer (2002-2021): Totalt antal refereegranskade artiklar i internationella tidskrifter: 54

Forskningsbeskrivning

 • Mitt huvudsakliga forskningsområde utgörs av forskning om interaktion som involverar personer med kommunikativa funktionsnedsättningar. Fokus är på att kartlägga och underlätta kommunikationen för personer med demens, personer med afasi, barn med språkstörning och barn med hörselnedsättning. Jag är också redaktör för Acta Logopaedica som är en nystartad tidskrift inom logopediskt relaterade områden med avsikt att täcka såväl kliniska studier kring logopediska diagnoser som norm- och referensdata inom relevanta områden.

  NÄTVERK

  En digital akademi för välfärdsteknik i demensomsorgen
  Detta är ett nätverk som arbetar kring digital välfärdsteknik inom svensk demensomsorg. Nätverket involverar forskare från Institutionen för neurobiologi och samhälle, Karolinska institutet, Center for dementia research, CEDER, Linköpings universitet och Institutionen för pedagogik och didaktik, Stockholms universitet. Inom nätverket fokuserar vi på frågor som rör tillgänglighet, medborgarskap och delaktighet för personer som lever med demenssjukdom.

  PROJEKT

  Platform Uptake
  Detta är ett EU-projekt som handlar om hur olika digitala plattformar används av äldre och inom äldreomsorgen. Projektets övergripande syfte är: ”to observe, analyse, and understand the whole ecosystem of open service platforms and their related networks and depict a picture describing the whole ecosystem with its achievements and potentials targeting all user groups while also generating synergies among platforms and their related projects” Jag leder den svenska gruppen som ansvarar för utvärderingsdelen av projektet.

  Att leva med demens – kommunikation, relationer och kognition
  Detta FORTE-finansierade forskningsprogram presenterar ett annorlunda perspektiv på demens: fokus är på vad människor med demens kan göra, och på den betydelse som sociala nätverk och omgivningen har för att öka social inkludering och deltagande. Inom forskningsprogrammet har vi också ett nära samarbete med Svenskt demenscentrum där vi för närvarande samarbetar kring utveckling av en webbaserad utbildning kring kommunikation vid demens.

  IN LIFE, Independent Living for the Elderly,
  Detta var en del av ett avslutat EU-projekt (Innovations Actions, Horizon 2020). Fokus i Sverige har legat på kommunikationsstödjande hjälpmedel för äldre personer med kognitiva och/eller kommunikativa funktionsnedsättningar och minnesproblem. Inom projektet har kommunikationsstödjande appar för personer med demens utvecklats och framför allt appen CIRCA har provats i större skala.

  Tidig lexikal utveckling och gestutveckling hos barn med typisk utveckling, barn med cochleaimplantat samt barn med språkstörning
  Projektet finansieras av Vetenskapsrådet och dess övergripande syfte är: Att skapa kunskap som ger bättre förutsättningar för omhändertagande av barn med språkstörning och svensk- och utrikesfödda döva/hörselskadade barn med cochleaimplantat (CI).

  Adapting two assessment tools to measure language development in Swedish, SeSotho and SeTswana Speaking children from 8 to 36 months
  Detta är ett samarbetsprojekt med universitetet i Kapstaden finansierat av STINT. Projektet syftar huvudsakligen till att dela expertis kring tidig språklig utveckling och dess bedömning genom att översätta och anpassa två bedömningsmaterial till svenska och till två bantuspråk, SeSotho och SeTswana. Projektet är knutet till Child Language Africa.

  Likvärdig utbildning för barn med språkstörning? En studie av måluppfyllelse, erfarenheter och deltagande

  Jag är också medarbetare i ovanstående projekt finansierat av Vetenskapsrådet.

Undervisning

 • Årets inspiratör 2019, logopedprogrammet Linköpings universitet

  Handleder examensarbeten i logopedi på avancerad nivå inklusive masterexamen.Har handlett två doktorander till disputation (Simon Sundström och Karin Myrberg) och varit biträdande handledare till två disputerade doktorander (Sophia Lindeberg och Elias Ingebrand). Är för närvarande biträdande handledare till två doktorander vid Linköpings universitet (Lovisa Elm och Maria Cromnow). Handleder fyra postdoktorer (Sophia Lindeberg, Elias Ingebrand, Joakim Körner Gustafsson och Ulrika Marklund.

Artiklar

Alla övriga publikationer

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI