Enheten för Intervention och implementeringsforskning inom arbetshälsa

Vi forskar om metoder för att identifiera risker för ohälsa och främja hälsa, arbetsförmåga och produktivitet på arbetsplatsen och i privatlivet. Det finns stora fördelar med att investera i arbetsmiljö och hälsorelaterade insatser för både individen, arbetsgivaren, samhället och det avgörande att forskningsresultat snabbt kommer till användning och gör nytta. Vi bedriver därför även implementeringsforskning där vi undersöker hur vi effektivt kan föra in ny kunskap i olika typer av verksamheter.

Gruppbild som visar Enheten för interventions- och implementeringsforskning inom arbetshälsa

Forskargrupper

Publikationer

Alla gruppmedlemmars publikationer

Medarbetare och kontakt

Enhetschef

Kontaktpersoner

Alla medlemmar i gruppen

Besöksadress

Institutet för miljömedicin, Karolinska Institutet, Nobels väg 13, Stockholm, 17177, Sweden

Postadress

Institutet för miljömedicin, Karolinska Institutet, Box 210, Stockholm, 17177, Sverige

Forskningsområde

Vi arbetar med att främja evidensbaserad praktik (Läs här om evidensbaserad praktik) i hälsofrämjande insatser på arbetsplatser genom att:

  • utveckla och utvärdera metoder för att främja hälsa, arbetsförmåga och produktivitet.
  • utvärdera metoders kostnadseffektivitet
  • utarbeta stöd för effektiv implementering
  • utveckla metoder för arbetshälsoekonomiska analyser
  • utvärdera insatser utifrån ett arbetshälsoekonomiskt perspektiv

Vår inriktning är organisatorisk och social arbetsmiljö, arbetshälsoekonomi och två huvudsakliga diagnosområden (rörelseapparaten och psykisk ohälsa) vilka är de två dominerande orsakerna till sjukfrånvaro och minskad arbetsförmåga.

Enheten arbetar aktivt med att utveckla kunskapen inom arbetshälsa och metoder för företagshälsa. Forskningen bedrivs i partnerskap med bl.a. företagshälsan och arbetsmarknadens parter inom såväl offentlig som privat sektor. Tillsammans med andra universitet har vi skapat Kompetenscentret för företagshälsa.

Dessutom erbjuder vi utbildningar på master och doktorand nivå inom Arbete och Hälsa samt inom interventions- och implementeringsforskning.

Projekt

Svenska rapporter

Jensen I, Björklund C, Aboagye E, Bodin L, Hagberg J. Arbetsmiljö och produktivitet inom akademin - En studie om den psykosociala arbetsmiljöns betydelse för forskares prestation. Enheten för interventions- och implementeringsforskning inom arbetshälsa, Institutet för miljömedicin (IMM). Karolinska Institutet. Stockholm 2018.

Ramverk för analys av kommunal verksamhetsstyrning

Aboagye E, Nordkvist P, Jensen I, Wåhlin C, Hermansson U, Lohela-Karlsson M. Kostnadsjämförelse mellan tre rehabiliteringsprogram för anställda med alkoholproblem: ett arbetsgivarperspektiv. Enheten för interventions- och implementeringsforskning inom arbetshälsa, Institutet för miljömedicin (IMM). Karolinska Institutet. Stockholm 2016.

Lohela-Karlsson M, Martinsson C, Kwak L, Bergström G, Hellman T. Viktiga incitament för svenska arbetsgivare vid genomförande av arbetsmiljöinsatser (eng.Important incentives for Swedish employers to implement work environmental interventions). Enheten för interventions- och implementeringsforskning, Institutet för miljömedicin (IMM), Karolinska Institutet, 2016

Hermansson U. och Företagshälsans riktlinjegrupp. Riktlinjer vid alkoholproblem på arbetsplatsen. En sammanställning från Företagshälsans riktlinjegrupp 4/2016. Enheten för interventions- och implementeringsforskning, Institutet för miljömedicin (IMM), Karolinska Institutet, 2016.

En kartläggning av förutsättningar för arbetsplatsnära insatser inom ramen för rehabiliteringsgarantin.

Insatser via företagshälsovården för att minska eller förebygga psykisk ohälsa - en kartläggning av forskningen.

Evidensbaserad praktik i företagshälsovården. Nationell undersökning om kunskap, attityder, hindrande och stödjande faktorer - en treårsuppföljning.

Effekter av hälsoundersökningar via arbetsplatsen - vad säger den vetenskapliga evidensen?

Tidiga indikationer för mobbning inom akademisk och industriell miljö

Checklista - tidiga indikationer för mobbning

Metoder för företagshälsovården att främja goda matvanor och fysisk aktivtet på arbetsplatsen

En processutvärdering av multimodala team inom ramen för rehabiliteringsgarantin

Nyheter

Januari 2024: Ny studie publicerad om mobbning inom akademin. Workplace bullying, stress, burnout, and the role of perceived social support: findings from a Swedish national prevalence study in higher education.

Juni 2023: Så påverkades möjligheterna att vara i arbete för unga med lättare psykisk ohälsa under pandemin. Hindering and enabling factors for young employees with common mental disorder to remain at or return to work affected by the Covid-19 pandemic – a qualitative interview study with young employees and managers.

Januari 2023: Christina Björklund berättar om hälsoproblem orsakade av arbetsmiljön och vad man kan göra åt dem i avsnitt #111 i podden Medicinvetarna.

November 2022: Elisabeth Björk Brämberg har deltagit som sakkunnig i ett SBU-projekt som har utvärderat det vetenskapliga underlaget om arbetsmarknadsinsatser kan bidra till att personer som befinner sig långt från arbetsmarknaden kan komma i arbete

Oktober 2022: I avsnitt #105 av Medicinvetarna berättar Eva Skillgate om hur stort problem ryggont är i världen, vilka faktorer som påverkar prognosen samt hur viktiga förväntningar är i hur det går.

September 2022: Irene Jensen, professor i metoder för företagshälsa, kommenterar riksdagspartiernas svar om de viktigaste arbetsmiljöfrågan i en podd av Dagens Arbete

Ny publikation i tidskriften BMC Musculoskeletal Disorder, Can a workplace dialogue impact the perceived infuence of neck and/ or backpain on everyday activities and performance at work? A secondary analysis from the randomized controlled trial WorkUp

Augusti 2022: Ny publikation i tidskriften Nursing Open/Early View, Factors affecting nurses' decision to undergo a specialist education and to choose a specialty 

Juli 2022: Christina Björklund berättar om hennes senaste forskningsprojekt i Nature

Juni 2022: Ny publikation i tidskriften Disability and Rehabilitation: Ethical aspects of the coordination of return-to-work among employees on sick leave due to common mental disorders: a qualitative study

Maj 2022: Irene Jensen berättar om den optimala modellen för hybridkontoret i ett avsnitt av Motionspodden.

Ny publikation i tidskriften OTJR: Occupation, Participation and Health: Stakeholders’ Expectations of Return-to-Work After Spinal Cord Injury: A 1-Year Follow-Up.

April 2022: Ny publikation i tidskriften International Journal of Qualitative Studies on Health and Well-being: Exploring reasons for sick leave due to common mental disorders from the perspective of employees and managers – what has gender got to do with it? 

Februari 2022: Resultatet för den första delstudien i projektet ”Should I stay or should I go?” har publicerats i tidskriften Teaching and Teacher Education, läs artikeln här.

Forskare vid IIR tilldelas 4 100 000 kronor för att undersöka kopplingen mellan psykologisk trygghet och arbetsmiljörelaterad säkerhet på arbetsplatser med höga säkerhetsrisker

Mars 2020: Ny forskning visar att arbetsmiljön på universiteten påverkar forskares prestation.

Februari 2020: KI rektor Ole Petters bloggar om IIRs studie

Oktober 2019: Psykologiska faktorer viktiga vid prevention av ländryggsbesvär med hjälp av manuell behandling. 

Juni 2019: Rapport, insatser via företagshälsovården för att förebygga eller minska psykisk ohälsa.

Mars 2019: Forskare vid IIR vinner "The Scott Haldeman Award for Outstanding Research".

Februari 2019: Överföring av ansvaret för nationella riktlinjer för företagshälsan

Oktober 2018: I media - Universitetsläraren uppmärksammar Irene Jensens forskningsstudie om psykosociala arbetsmiljöns betydelse för forskares prestation.

September 2018: Ny publikation - Förebyggande kiropratorbehandling effektiv vid ryggsmärta

September 2018: Arbetsmiljö och produktivitet inom akademin - En studie om den psykosociala arbetsmiljöns betydelse för forskares prestation

September 2017: Ny publikation om ekonomiska effekter av hälso- och arbetsmiljöproblem på arbetsplatsen

Augusti 2017: Docent Iben Axén intervjuas om förlopp av ryggsmärta och patientnära forskning i Chiropractic Science.

Juni 2017: Post Doc Andreas Eklund intervjuas om förebyggande behandling, psykologiska faktorer och förlopp av ryggsmärta i Chiropractic Science.

Nyckelord:
Arbetsmedicin och miljömedicin Folkhälsovetenskap, global hälsa, socialmedicin och epidemiologi Hälso- och sjukvårdsorganisation, hälsopolitik och hälsoekonomi
Anna Persson
2024-07-02