Chefer och Ledarskap

En organisations styrning och ledning kan anses vara avgörande för dess framgång. Ledning (management) handlar om formella aspekter såsom struktur, mål, regler och rutiner – men även om kultur, sociala normer, beteenden och värderingar. I detta ledningsarbete har chefer och ledare en mycket viktig roll. Forskning visar tydligt på chefskapets betydelse för den fysiska såväl som organisatoriska och sociala arbetsmiljön.

Chefer har ofta en direkt inverkan på medarbetares attityder, hälsa, säkerhet, beteenden, prestation och arbetstrivsel. När det gäller forskning som utgår ifrån chefernas perspektiv, såsom inställning till det egna chefskapet och upplevelser av utsatthet som mobbning och trakasserier, är kunskapsläget däremot inte lika omfattande. Forskningstemat Chefer och Ledarskap syftar till att öka kunskapen om vilka ledarskapsaspekter som är kopplade till olika framgångsfaktorer, men även att bidra till ökade insikter om vad som skapar goda och hållbara förutsättningar för chefer och ledare i organisationer.

Aktuellt

Hur vi har det på jobbet påverkar hälsan i stor utsträckning, och vår hälsa påverkas i hög grad av vilken relation vi har till vår chef. Men det förekommer även att chefer mobbas till sjukskrivning av sina underlydande. Hör forskaren Christina Björklund berätta mer om hälsoproblem orsakade av arbetsmiljön och vad man kan göra åt dem i Medicinvetarna - en podd om KI:s forskning

Unga chefer

Bakgrund

Ett generationsskifte håller på att ske på arbetsmarknaden i och med att många seniora chefer går i pension och viktiga chefspositioner därmed behöver fyllas av den yngre generationen. Frågan har aktualiserats de senaste åren i samband med undersökningar som visar att många i den yngre generationen tvekar att ta på sig chefsroller samt att unga chefer många gånger beskriver sitt arbete i termer av trötthet, stress och ångest inför arbetslivet.

Mycket tyder på att de krav och förväntningar som organisationer ställer på dagens chefer gör att det inte upplevs som eftersträvansvärt för den yngre generationen att ta på sig en chefsroll. Kraven upplevs som allt högre i en livsfas där många inleder ett familjeliv. Befintlig forskning som belyser unga personers upplevelse av chefskap samt faktorer som påverkar ungas vilja/ovilja att ta på sig ledarroller är dock begränsad.

Aktuellt

Hör Christina Bjöklund berätta om just unga chefers syn och förväntningar på ledarskap i HR-Föreningens podcast Fråga Forskaren, Avsnitt 53: "Visst vill jag vara chef!" 

Baserat på de erfarenheter och den nya kunskap som framkommit genom projektet Unga Chefer och ett systerprojekt vid Umeå universitet, har en guide utvecklats: Ung och chef: En guide till organisationer som vill ta tillvara på unga chefers potential. Syftet med guiden är att underlätta för organisationer som vill säkerställa goda förutsättningar för unga att trivas och utvecklas i chefsrollen. Båda projekten är finansierade av Afa Försäkring som uppmärksammar guiden och annan ny forskning om unga chefer här.

Syfte

Syftet med forskningsstudien är att få en ökad kunskap om unga chefers (upp till 35 år) upplevelse av sin roll och sin arbetssituation som chef.

Specifika frågeställningar inom ramen för projektet:

  • Vad är det som får unga att ta på sig en chefsroll?
  • Vilka föreställningar har de om chefskap?
  • Hur skattar unga chefer sitt eget ledarskap?
  • Hur ser unga chefers hälsa ut?
  • Vilka faktorer är de främsta riskfaktorerna i unga chefers arbetssituation/arbetsmiljö?
  • Vilka faktorer är det främst som får unga att utvecklas och välja att fortsätta i chefsuppdrag (främjande faktorer)?
  • Vad är en attraktiv arbetsplats för unga chefer?
  • Vilket stöd får unga chefer av organisationen?
  • Hur ser de unga cheferna på organisationens engagemang för deras arbetsmiljö och hälsa?

Metod

Projektet består av tre delar: kvantitativa studier med befintliga och nya data, en kvalitativ intervjustudie för att fördjupa kunskapen kring det som kommit fram i den första delen samt en del där åtgärdsförslag utvecklas baserat på de två första delarna.

Förväntat resultat

Resultaten förväntas bidra till en ökad kunskap med djupare förståelse om unga chefer och hur de upplever sig själva i ledarrollen, hur deras arbetssituation/miljö upplevs utifrån risk- och främjande faktorer samt vilka strategier företag använder sig av för att stödja unga chefer att utvecklas i sin ledarroll. Resultaten kommer bl a att ge kunskap om hur arbetsgivare på bästa sätt kan stödja unga chefer så att de väljer att utvecklas i sin ledarroll istället för att lämna uppdraget för att de inte orkar eller vill fortsätta sin ledarkarriär. Utifrån studiens resultat och slutsatser kommer ett verktyg att utvecklas som kan användas praktiskt för att kunna skapa en hållbar arbetssituation för unga chefer på en mer strategisk nivå.

Forskare, projekttid och finansiering

Medverkande forskare är Christina Björklund, Malin Mattson Molnar, Helena Tinnerholm Ljungberg, Gerry Larsson (FHS) and Pernilla Bolander (HHS).

Projektet startade 2019 och pågår tom 2023.

Projektet finansieras av AFA Försäkring.

Publikationer

Larsson, G.Molnar, M.M.Tinnerholm Ljungberg, H. and Björklund, C. (2023), Leadership through the subordinates' eye: perceptions of leader behaviors in relation to age and gender.  Leadership & Organization Development Journal, 44 (1), 18-33. https://doi.org/10.1108/LODJ-07-2021-0333.

Larsson, G., & Björklund, C. (2020). Age and leadership. Comparison of age groups in different kinds of environment. Management Research Review, 44(5), 661- 676. https://doi.org/10.1108/MRR-01-2020-0040.

 

Chefer i skottlinjen. Chefer som blivit utsatta för mobbning samt/eller chefer som blivit anklagade för att mobba
Chefer i skottlinjen. Chefer som blivit utsatta för mobbning samt/eller chefer som blivit anklagade för att mobba Foto: N/A

Chefer i skottlinjen. Chefer som blivit utsatta för mobbning samt/eller chefer som blivit anklagade för att mobba.

Bakgrund

Mobbning på arbetsplatsen lyfts ofta fram i den offentliga debatten, eftersom det är ett allvarligt arbetsmiljöproblem och i förlängningen ett samhällsproblem. Tidigare forskning kring mobbning har mestadels fokuserat på chefen som den som utsätter andra för mobbning. Således är lite känt om chefer som själva blir mobbade. Trots begränsad forskning kring chefens som den som är utsatt är litteraturen enig om att chefer verkligen kan bli föremål för mobbning på arbetsplatsen från medarbetare, kollegor och högre chefer. 

Syfte

Studiens övergripande syfte är att undersöka mobbning ur ett chefsperspektiv, med fokus på chefer som har blivit utsatta för mobbning och chefer som har anklagats för att själva ha mobbat andra. Både befintliga registerdata och semi-strukturerade intervjuer användes i studien. 

Metod

Källmaterialet bestod av redan insamlade registerdata och omfattade ca 250 000 individer varav ca 18 000 är chefer från olika sektorer. Den andra delen av studien genomfördes med kvalitativ metod, semi-strukturerade intervjuer, för att utforska och beskriva hur chefer som själva blivit utsatta för mobbning eller blivit anklagade och utredda för att ha utsatt en eller flera medarbetare för mobbning upplevde och hanterade en sådan situation. 22 chefer som varit utsatt för mobbning deltog samt sju stycken som varit anklagade för att ha mobbat andra.

Analyserna av registerdata bestod av deskriptiva analyser (t-test) för att besvara frågeställningarna om skillnader mellan mobbade och ej mobbade chefer. Även Modifierad Poisson regression användes i analyserna om mobbning och olika stressrelaterade faktorer.

Intervjuerna analyserades med hjälp av innehållsanalys.

Resultat

Resultaten från registerdata visar att 3,2% av cheferna uppgav att de har varit utsatta för mobbning. En något högre andel av kvinnor än män som är chefer hade upplevt mobbning, 3,5% av kvinnorna respektive 2,8% av männen. Vidare visar resultaten att chefer utsatta för mobbning i högre utsträckning skattade att de var utmattade (29%), nedstämda (5 %), hade sämre sömnkvalitet (25%), ej var utvilade (42%), hade svårt att sova på grund av arbetet (26%) och hade ett spänt arbete (36%) jämfört med chefer som inte var mobbade. Att vara utsatt för mobbning ökade risken med att utveckla stress och psykisk ohälsa med mellan 1,6 och 3 gånger. Även den psykosociala arbetsmiljön skattades lägre av de mobbade cheferna jämfört med de som inte var utsatta för mobbning. Resultatet visade även att en högre andel kvinnor än män som är chefer har upplevt stressrelaterade symptom, som utmattning.

Resultat från intervjustudien visar att kännetecknande för de situationer där mobbning uppstod var att cheferna var nya på sina positioner, att deras roller och ansvarsområden var otydliga, att det fanns en negativ syn på ledarskap inom organisationen samt förekomst av organisationsförändringar. Åskådareffekten, bristande handlingskraft och brist på stöd var faktorer som gjorde att mobbningen kunde fortsätta. Handlingsstrategier som användes av de utsatta cheferna var bland annat fokuserade på att lösa problemet genom att söka stöd från olika håll eller konfronterade de som utsatte dem. En annan handlingsstrategi var att den utsatta chefen istället använde strategier för att undvika den negativa situationen genom att bland annat isolera sig från de andra i organisationen. Majoriteten av de intervjuade cheferna avslutade sin chefstjänst efter en tids sjukskrivning.

Cheferna i studien anklagade chefer rapporterade att de anklagats i samband med konflikter i arbetsgruppen eller när de själva var i konflikt med enskilda medarbetare. Det som hindrade situationen från att förbättras var att det förekom ryktesspridning samt bristfälliga utredningar. Stöd från ledningen var avgörande för cheferna för att hantera sin arbetssituation medan anklagelserna pågick.

Slutsatsen som kan dras ifrån samtliga av studierna är att mobbning av chefer kan uppstå i alla typer av organisationer. För att förebygga mobbning visade det sig vara främst organisatoriska faktorer som bör beaktas

Forskare, projekttid och finansiering

Medverkande forskare var Christina Björklund, Elisabeth Björk Brämberg, Cecilia Åkerblom, Irene Jensen och Therese Hellman.

Projektet startade 2015 och pågick till 2018.

Projektet finansieras av AFA-försäkringar,  https://www.afaforsakring.se.

Publikationer

Rapport: Chefer i skottlinjen! En studie av chefer som blivit utsatta för mobbning eller anklagade för att ha mobbat.

Björklund, C.; Hellman, T.; Jensen, I.; Åkerblom, C.; Björk Brämberg, E. (2019). Workplace Bullying as Experienced by Managers and How They Cope: A Qualitative Study of Swedish Managers. International Journal of Environmental Research and Public Health, 16:1-15. https://doi.org/10.3390/ijerph16234693.

Läs intervju med Christina Björklund angående studien i tidningen Kollega. Mer information om att motverka mobbning på Sunt arbetsliv.

JC
Innehållsgranskare:
Anna Frantz
2024-01-16