Problemlösning vid psykisk ohälsa I Arbetslivet (PIA-studien) – Genusmedveten utvärdering av en insats utförd vid företagshälsovården

Stress eller psykisk ohälsa är den vanligaste orsaken till sjukskrivning i Sverige. Utvärderingar av interventioner för att underlätta återgång i arbete behövs om nya sjukfall ska kunna förebyggas. Sjukskrivningsmönster och psykisk ohälsa varierar beroende på kön, men få studier har utvärderat interventioner ur ett genusperspektiv.

Detta projekt är en utvidgning av en pågående individ- och arbetsplatsnära intervention för att underlätta återgång i arbete bland anställda sjukskrivna för psykisk ohälsa (PIA-studien).

Manual

Här finner du manualen för problemlösning vid psykisk ohälsa i arbetslivet

Syfte

Projektet har tre tvärvetenskapliga syften med fokus på att utvärdera den berörda insatsen ur ett genusperspektiv: 1) analysera påverkan av ansvar för hem- och hushållsarbete i kombination med krav på jobbet, samt bedöma dess prognostiska värde avseende sjukfrånvaro; 2) undersöka vad ”dubbel börda” av hem- och arbetskrav innebär för de anställda och hur det påverkar deras möjligheter till en lyckad arbetsåtergång; 3) analysera om de rehabiliteringsåtgärder som erbjuds kvinnor och män skiljer sig åt, och identifiera eventuella behov för genusanpassade åtgärder för att underlätta arbetsåtergång.

Metod

Studien har en kluster-randomiserad design. Projekttiden påbörjades i januari 2016 och avslutas under 2019. Både kvantitativa och kvalitativa metoder används.

Primärt utfall i de kvantitativa studierna är återkommande sjukskrivning och total sjukfrånvaro. Datainsamling görs via registerdata från Försäkringskassan, korttidssjukskrivning mäts vis SMS-teknik.

Data för de kvalitativa syftena insamlas genom fokusgruppsintervjuer. Intervjuerna transkriberas och analyseras med hjälp av kvalitativ innehållsanalys.

Relevans

Integrering av genusperspektiv i processer för implementering av arbetsplatsrelaterade metoder kan höja effektiviteten av metoderna och förstärka möjligheterna till en lyckad återgång i arbete bland både kvinnor och män. Resultaten från detta projekt kommer att leda till konkreta förslag på hur individ- och arbetsbaserade åtgärder kan implementeras och utvärderas på ett genusmedvetet sätt.

Finansiär

PIA-studien finansieras av FORTE. Den genusmedvetna utvärderingen av densamma finansieras av Försäkringskassan.

Kontakt

Profile image

Lotta Nybergh

Anknuten till Forskning
JC
Innehållsgranskare:
2024-04-29