Forskning om psykisk ohälsa i arbetslivet

Psykisk ohälsa (depression, ångest, stressreaktioner och anpassningsstörningar) är idag den dominerande orsaken till sjukskrivning bland personer i arbetsför ålder, i Sverige. Sjukskrivning pga dessa diagnoser tenderar att bli längre jämfört med andra diagnoser, samt även återkommande.

Vår forskning studerar därför vilka insatser som kan användas för att minska risk för sjukskrivning eller kan bidra till ökad återgång i arbete efter sjukskrivning. Dessa insatser kan ges på arbetsplatser eller inom exempelvis primärvården. Vi studerar även hur nya arbetsmetoder som samverkan mellan arbetsgivare, anställd och primärvård kan utformas på ett ändamålsenligt sätt.

Projekt

  • Problemlösningssamtal i primärvården – PROSA

  • Problemlösningssamtal inom primärvården för att främja återgång i arbete för personer med psykisk ohälsa: Har interventionen effekt på korttidssjukfrånvaro, psykosociala faktorer och balans i vardagslivet?

  • Möjliggörande och hindrande faktorer för samverkan mellan primärvård, anställda och arbetsgivare – CORE

  • Problemlösningssamtal mellan medarbetare och chef: kan insatsen minska sjukfrånvaro? – PRIME

Problemlösningssamtal i primärvården - PROSA

Problemlösningssamtal är en evidensbaserad insats som har visat positiva effekter på arbetsåtergång för personer sjukskrivna på grund av lätt till medelsvår psykisk ohälsa. Samverkan med den sjukskrivnes arbetsgivare är en kärnkomponent i insatsen. Syftet är att utvärdera effekter av problemlösningssamtal bland personer som är sjukskrivna på grund av lätt till medelsvår psykisk ohälsa i primärvårdskontext genom en klusterrandomiserad kontrollerad studie. Vi kommer dessutom att genomföra en parallell processutvärdering, en systematisk identifiering av etiska aspekter i problemlösningsbaserade samtal utifrån olika aktörers perspektiv samt genomföra en ekonomisk utvärdering av interventionen problemlösningsbaserade samtal jämfört med sedvanlig vård. Projekttid: 2018 – 2022. Projektet finansieras av Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (FORTE).

Publikation:

Björk Brämberg, E., et al. (2018). "Increasing return-to-work among people on sick leave due to common mental disorders: design of a cluster-randomized controlled trial of a problem-solving intervention versus care-as-usual conducted in the Swedish primary health care system (PROSA)." BMC public health 18(1): 889. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30021545/

 

I ett doktorandprojekt utvärderas effekten av problemlösningssamtal bland anställda som är sjukskrivna pga psykisk ohälsa. Den etiska aspekten av implementeringen av interventionen kommer undersökas och en processutvärdering kommer genomföras. Interventionen ges av rehabiliteringskoordinatorer på vårdcentraler och involverar arbetsgivaren i rehabiliteringsprocessen. Registerdata, enkätdata och individuella semi-strukturerade intervjuer kommer användas. Projektet finansieras av Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (FORTE).

Forskningen kommer undersöka:

1) Om interventionen är mer effektiv än vanlig vård i att minska det totala antalet sjukskrivningsdagar under uppföljningen på 18 månader.

2) Om interventionen är mer effektiv än vanlig vård i att minska korttidssjukskrivningar och återkommande sjukskrivningsperioder efter att deltagaren börjat arbeta efter en sjukskrivning.

3) Möjliggörande och hindrande faktorer för interventionen kommer undersökas.

4) Etiska aspekter gällande interventionen och dess implementering kommer undersökas.

Projektet förväntas generera värdefull kunskap om interventionen och rehabiliteringsprocessen utifrån de anställdas, rehabiliteringskoordinatorers och arbetsgivares perspektiv. Om interventionen visar ett positivt resultat planerar vi att implementera interventionen i större skala.

Profile image

Ida Karlsson

Doktorand

Problemlösningssamtal inom primärvården för att främja återgång i arbete för personer med psykisk ohälsa: Har interventionen effekt på korttidssjukfrånvaro, psykosociala faktorer och balans i vardagslivet?

Projektet baseras på PROSA projektet - och finansieras genom AFA Försäkrings post doc-stöd. Syftet är att: (a) analysera upplevda orsaker till sjukskrivning på grund av psykisk ohälsa samt hinder och resurser i privat- och arbetslivet för återgång i arbete utifrån arbetstagares och arbetsgivares perspektiv; och utvärdera effekten av en problem-lösande intervention på (b) psykosociala faktorer på arbetet och balans mellan arbete och privatliv för återgång i arbete, samt (c) korttidssjukfrånvaro och återkommande korttidssjukfrånvaro efter återgång i arbete. Datainsamling sker genom (a) semi-strukturerade intervjuer, (b) enkät och (c) text-meddelanden. Ett genusperspektiv, som tar hänsyn till intern, vertikal och horisontell könssegregering kommer att appliceras i den kvalitativa analysen. Projektet kan bidra till utvecklingen av en evidensbaserad intervention för återgång i arbete som är applicerbar i primärvården. Projektet kan även bidra med att utveckla stödjande strukturer för arbetsgivare som tar hänsyn till både person och miljö. Projekttid: 2020 – 2021. Finansiär: AFA Försäkring.

Kontakt: Post doc Lisa Holmlund (lisber)

Möjliggörande och hindrande faktorer för samverkan mellan primärvård, anställda och arbetsgivare – CORE

Nya interventioner inom hälso- och sjukvård måste vila på vetenskaplig grund - och potentiella etiska frågor måste beaktas. Syftet med projektet var att identifiera (a) möjliggörande och hindrande faktorer för samverkan för återgång i arbete mellan primärvård, den anställde med sjukskrivning pga. psykisk ohälsa och arbetsgivare; (b) etisk problematik som uppkommer vid samverkan. Semi-strukturerade och fokusgruppsintervjuer med rehabiliteringskoordinatorer och läkare inom primärvård; anställda med sjukskrivning pga. psykisk ohälsa; arbetsgivare; och representanter för företagshälsovård och Försäkringskassan (n=46) analyserades tematiskt. Resultaten visar på möjliggörande och hindrande faktorer genom flera nivåer av system och organisationer, samt risk för ojämlik tillgång och ojämlikt stöd vid samverkan. Resultaten pekar på ett behov av en tydligt utformad samverkansinsats, formalisering av rehabiliteringskoordinatorernas kvalifikationer och utbildning, samt hänsyn till organisatoriska faktorer och etiska frågor vid samverkan. Det är betydelsefullt för att nå samsyn kring samverkan och för att kunna utvärdera insatsens effektivitet, samt för jämlik tillgång. Projekttid 2018 – 2019 och har finansierats av AFA Försäkring.  

 

Publikationer:

Björk Brämberg, E., et al. (2019). "Facilitators, barriers and ethical values related to the coordination of return-to-work among employees on sick leave due to common mental disorders: a protocol for a qualitative study (the CORE-project)." BMJ Open 9(9): e032463. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31530623/

Björk Brämberg, E., et al. (2020). Möjliggörande och hindrande faktorer samt etiska aspekter vid samverkan med syfte att öka återgång i arbete bland personer med psykisk ohälsa. Slutrapport.  https://www.afaforsakring.se/forskning/projektkatalog/Projekt/39440/

Problemlösningssamtal mellan medarbetare och chef: kan insatsen minska sjukfrånvaro? – PRIME

I studien undersöks om problemlösningssamtal mellan medarbetare och chef kan minska risk för sjukfrånvaro. Studien har följande syften: 1) Att utvärdera en problemlösningsbaserad intervention för medarbetare i riskzon för sjukskrivning vid psykisk ohälsa avseende interventionens effekt på registrerad sjukfrånvaro, 2) Att i en processutvärdering studera följsamheten till interventionen bland berörda chefer, innehållet i sedvanlig insats som ges till kontrollgruppen, samt möjliggörande och hindrande faktorer av betydelse för hur insatsen ges av chefer och mottas av medarbetare, samt  3) Att undersöka betydelsen av (a) de organisatoriska förutsättningarna och (b) den anställdes hemsituation i form av balans arbete/privatliv för resultatet av insatsen. Studien har en kluster-randomiserad design. Programmet kommer att pågå 2020 – 2023 och genomföras på företag inom privat sektor med randomisering på chefsnivå. Finansieras av AFA Försäkring.

JC
Innehållsgranskare:
Anna Frantz
2023-10-27