Polybromerade difenyletrar (PBDE)

Kontaktperson vid IMM: Professor Helen Håkansson

Bakgrund

Bromerade flamskyddsmedel är samlingsnamnet för ett 70-tal organiska ämnen, inkluderande polybromerade difenyletrar (PBDE), som tillsätts brännbara material, framför allt plaster, för att fördröja eller minska spridningen av en brand. Det finns flera olika PBDE:er som skiljer sig från varandra med avseende på antalet bromatomer som är bundna till molekylen.

Exponering

Bromerade flamskyddsmedel sprids genom diffust läckage från olika typer av industriella applikationer samt från varor såsom möbler och elektronik. Ämnena ansamlas i fettrik vävnad i kroppen och anrikas i näringskedjan. Mätserier från fågelägg samt fisk insamlade i svensk miljö visar att PBDE-halterna ökade kraftigt under perioden 1970-1989. I dagsläget har dessa nivåer sjunkit till 1/10 av när de låg som högst.

Människor får framförallt i sig PBDE via mat och hushållsdamm. I Sverige får vuxna i genomsnitt i sig 50 ng/dag av PBDE. Svenska mätserier visar att halterna av tetra- och pentaBDE i bröstmjölk ökade kraftigt fram till 1998 för att sedan minska, medan halterna av mer högbromerade PBDE (hexa-BDE) har fortsatt att öka fram till den senaste mätningen 2007. Små barn exponeras troligen för högre doser PBDE eftersom de utsätts för damm i högre utsträckning, dessutom har barn ett högre matintag per kg kroppsvikt. I Sverige förekommer yrkesexponering hos personer som arbetar med demontering av datorer samt övrig elektronik.

Bedömning av hälsoeffekter

Penta-BDE är det mest studerade bromerade flamskyddsmedlet. Bestående påverkan på spontanbeteende, inlärning och minne hos möss och råttor samt försenad könsmognad och försämrad spermieproduktion hos råttor har observerats efter exponering av penta-BDE under fosterutvecklingen. Man har även rapporterat leverpåverkan, samt minskade nivåer av östrogen, testosteron och sköldkörtelhormon i råttor som exponerats för pentaBDE.

De fåtal djurstudier som gjorts med oktaBDE har visat på ökad fosterdödlighet, minskad födelsevikt samt försenad benbildning under fosterutveckling.

Kroppen tar inte upp dekaBDE i lika stor utsträckning som lägre bromerade PBDE, dessutom bryts dekaBDE ner snabbare i kroppen. På grund av brister i kunskapsunderlaget går det inte att bedöma om det finns några hälsorisker med dekaBDE, men misstankar finns om att dekaBDE kan påverka beteendet hos djur.

Hälsobaserade riktvärden

Kunskapen om toxiciteten hos bromerade flamskyddsmedel är begränsad och några hälsobaserade riktvärden finns inte för någon PBDE.

Reglering

Eftersom PBDE har strukturella likheter med andra miljögifter, som till exempel PCB, är den nuvarande bedömningen att allvarliga hälso- och miljöproblem skulle kunna uppstå på lång sikt. Användningen av pentaBDE och oktaBDE förbjöds inom EU år 2004 med motiveringen att det finns skäl att minska riskerna för miljön och för barn som exponeras via bröstmjölk. Trots förbudet anses pentaBDE fortfarande vara ett problem ur hälsosynpunkt och utreds därför just nu på EU-nivå av den europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (EFSA). Sedan 2006 är dekaBDE förbjudet i elektronik. För ett totalt förbud har EU bedömt att det behövs fler studier, eftersom man misstänker att dekaBDE bryts ned till lågbromerade och mer giftiga föreningar.

Mer information

ECB (2001) Pentabromodiphenyl ether: European Union Risk Assessment Report (CAS no. 32534-81-9 ). Från European Chemicals Bureau (ECB).

ECB (2003) ECB (2003) Diphenyl ether, Octabromo derivate: European Union Risk Assessment Report (CAS no. 32536-52-0). Från European Chemicals Bureau (ECB).

ECB (2003) ECB (2003) Decabromodiphenyl ether: European Union Risk Assessment Report (CAS no. 1163-19-5). Från European Chemicals Bureau (ECB).

Fängström B, Athanassiadis I, Odsjö T, Norén K, Bergman Å (2008). Temporal trends of polybrominated diphenyl ethers and hexabromocyclododecane in milk from Stockholm mothers, 19802004. Mol. Nutr. Food Res; 52, 187  193.

KEMI, Rapport 4/03. Bromerade flamskyddsmedel  Förutsättningar för ett nationellt förbud. Rapport från ett regeringsuppdrag.

KEMI, Rapport 5/04. Dekabromodifenyleter- underlag till ett nationellt förbud.

KEMI, Rapport 1/09. DekaBDE  rapport från ett regeringsuppdrag.

Miljöhälsorapport 2009, Socialstyrelsen

Rapport 9- 2007 (SLV). Emma Ankarberg, Marie Aune, Gabriella Concha, Per Ola Darnerud, Anders Glynn, Sanna Lignell och Anna Törnkvist. Riskvärdering av persistenta klorerade och bromerade miljöföroreningar I livsmedel.

Sixty-fourth report of the Joint FAO/WHO Expert Committee on Food Additives. Evaluation of certain food contaminants Geneva 2006.

Törnkvist A, Glynn A, Aune M, Darnerud PO, Halldin Ankarberg E. 2011. PCDD/F, PBDE, HBCD and chlorinated pesticedes in a Swedish market basket from 2005  Levels and dietary intake estimations.

U.S. EPA (Environmental Protection Agency). (2010). An exposure assessment of polybrominated diphenyl ethers. Online at http://www.epa.gov....[accessed 1 September 2010]