PCB

Kontaktperson vid IMM: Professor Annika Hanberg
Kontaktperson vid IMM: Professor Helen Håkansson

Bakgrund

Polyklorerade bifenyler (PCB) är en grupp ämnen med liknande kemisk struktur men med varierande kloreringsgrad och -mönster. Tolv av dessa PCB klassas som dioxinlika; de har en plan konfiguration, dvs har få eller saknar klor i orto-position och kan ge samma typ av toxiska effekter som dioxiner (se avsnittet om dioxin). Övriga PCB som inte har en plan konfiguration, dvs har klor i orto-position, kallas icke dioxinlika PCB.
PCB har sedan 1930-talet använts i stora mängder i industriella sammanhang. Användningen är nu förbjuden men PCB fortsätter att läcka ut till miljön bland annat via avfallshantering och förbränningsprocesser. Dessutom återfinns stora mängder PCB i fogmassor och andra byggnadsmaterial i hus byggda mellan 1956 och 1972. Även detta PCB läcker ut till omgivande mark och luft.

Exponering

Människor exponeras för PCB framför allt via feta animaliska livsmedel som fisk, mjölk och kött, samt modersmjölk. Halterna av PCB i fisk och modersmjölk har sjunkit sedan 1970-talet, även om minskningen planat ut något sedan mitten av 1980-talet. Förhöjda halter av framförallt lågklorerade, icke dioxinlika PCB har uppmätts i blod hos personer som bor i hus byggda med PCB-innehållande fogmassa. Det genomsnittliga dagliga intaget av PCB beräknas idag vara omkring 10-45 ng/kg kroppsvikt för vuxna, 27-50 ng/kg kroppsvikt för småbarn och betydligt högre för ammade spädbarn.
Bedömning av hälsoeffekter
Olika typer av studier hos flera djurarter och människa visar att cancer, försämrat immunförsvar och beteendeförändringar (överaktivitet och försämrad inlärning) är kritiska effekter vid PCB-exponering, samt att fosterutveckling utgör den mest känsliga perioden.

Hälsobaserade riktvärden

Det finns ingen aktuell kvantitativ riskbedömning (det vill säga inget tolerabelt dagligt intag, TDI) för icke dioxinlika PCB. Anledningen är att samtidig förekomst av dioxinlika ämnen ofta är oklar, vilket gör det svårt att avgöra om de observerade effekterna orsakas av PCB eller av de dioxinlika ämnena, samt att de toxikologiska data som finns är alltför begränsade för att kunna ta fram ett riktvärde baserat på hälsoeffekter. Det fåtal studier som gjorts med icke dioxinlika PCB tyder på att PCB-nivåerna hos människor är cirka tio gånger lägre än de nivåer där effekter börjar synas i djurförsök och detta får anses vara en mycket liten säkerhetsmarginal. En nordisk expertgrupp bedömde redan 1992 att PCB-exponeringen låg på en sådan nivå att man kan förvänta att det föreligger en subtil hälsopåverkan hos barn.
Kunskapen om icke dioxinlika PCB är begränsad och flera instanser, bland annat EU:s livsmedelsmyndighet EFSA (European Food Safety Authority), har på senare tid uppmärksammat det bristande kunskapsläget. Projekt har startats på EU-nivå för att utreda hälsoeffekterna av icke dioxinlika PCB, bl.a projektet "ATHON - Assessing the Toxicity and Hazard of Non-dioxin-like PCBs Present in Food".
Hälsoriskbedömningen av PCB kompliceras av att de biologiska effekterna av olika PCB-kongener skiljer sig åt såväl med avseende på styrka som på kvalitet. Vissa PCB verkar via samma mekanismer som dioxiner (dioxin-lika PCB) och dessa riskbedöms tillsammans med dioxinerna. Verkningsmekanismen/erna för icke dioxinlika PCB är till stora delar okända. Kunskapen om möjliga samverkanseffekter mellan PCB-kongener av olika typ är begränsad.

Reglering

Nyanvändning av PCB förbjöds i Sverige 1978 och från 1995 får inga PCB-innehållande produkter användas.

Mer information

Ahlborg UG, Hanberg A, Kenne K (1992) Nordic risk assessment of PCBs. Nordiska ministerrådet, Nord 1992:26, ISBN: 92-9120-075-1.

ATHON  Assessing the Toxicity and Hazard of Non-dioxin-like PCBs present in Food. Information om projektet tillgänglig via ATHONs hemsida, www.athon-net.eu

EU (2000) Opinion of the SCF on the risk assessment of dioxins and dioxin-like PCBs in food. Tillgänglig via EUs hemsida, www.europa.eu

EU (2001) Community strategy for dioxins, furans and polychlorinated biphenyls. Tillgänglig via EUs hemsida, www.europa.eu

EU (2001) Opinion of the SCF on the risk assessment of dioxins and dioxin-like PCBs in food. Update based on new scientific information available since the adoption of the SCF opinion of 22nd November 2000. Tillgänglig via EUs hemsida, www.europa.eu

EU (2005) European Food Safety Authority (EFSA). Opinion of the CONTAM panel related to the presence of non dioxin-like polychlorinated biphenyls (PCB) in feed and food. Tillgänglig via EFSAs hemsida, www.efsa.europa.eu

Johansson, N och Hanberg, A. Rapport Formas Det sunda huset II Bidrar PCB i fogmassor till förhöjda PCB-halter hos de boende?

Lind Y., Darnerud PO., Becker W. och Aune M. Miljögifter i maten minskar, men fet fisk är fortfarande ett problem. Vår Föda 4/2002. Tillgänglig via Livsmedelsverkets hemsida, www.slv.se

Miljöhälsorapport 2005

Miljöhälsorapport 2009

Stockholmskonventionen (POPs)