Nyhetsbrev Omtanke2020

Bästa Omtanke2021-deltagare, välkommen till vårt fjärde månatliga nyhetsbrev! Det här är vårt första nyhetsbrev efter det officiella slutet på månadsvisa uppföljningsenkäterna, så vi inleder med information om enkäterna och pågående projekt. Därefter berättar vi om hur depressiva symtom mäts och vilka resultat vi fått från informationen som lämnades i studiens första enkät. Vi hoppas att du uppskattar detta nyhetsbrev!

Slutet på de månadsvisa enkäterna

Den 30 november 2021 stängde vi de månatliga uppföljningsenkäterna. Tack så mycket för era svar! Från och med nu kommer det bara att ske årliga uppföljningar varje december i fem år efter att pandemin anses vara över. Den första är planerad redan i år, så för vissa av er kommer det bara att gå en kort tid mellan den sista månadsenkäten och den första årliga. Detta beror på variationen i när deltagarna startade och avslutade sina enkäter. Vi hoppas att det inte upplevs som alltför tjatigt och hoppas att du kommer att fortsätta att bidra till vår studie!

Forskningsprojekt: hur använder vi dina uppgifter?

Vi arbetar med flera forskningsprojekt parallellt och tittar på olika frågor som: Hur påverkar en covid-19-infektion den psykiska hälsan på kort och lång sikt? Hur påverkar covid-19-infektionens allvarlighetsgrad personens psykiska hälsa och hur ser återhämtningen ut? Har en eller båda doserna av covid-19-vaccinet en omedelbar effekt på den psykiska hälsan? Påverkas psykisk hälsa av kontakt med nära och kära (fysisk, digital eller både och)? Hur påverkar en anhörigs sjukdom den psykiska hälsan?  Under de kommande månaderna ska vi försöka besvara dessa frågor och vi kommer att hålla er uppdaterade på svaren genom nyhetsbreven.

Depressiva symtom

En del av er kanske är medvetna om att några av frågorna i vår undersökning inte skapades av forskarna bakom Omtanke2020-studien utan är validerade frågeformulär för psykisk hälsa. Ett validerat frågeformulär består av en uppsättning frågor och svar som är fastställda och inte kan ändras. De är baserade på data från tusentals eller ibland miljoner människor som samlas in över tid, och detta gör det möjligt att jämföra grupper eller personer över tid, eller mot ett standardvärde. I Omtanke2020-undersökningen mäter vi depressiva symtom med ett sådant validerat frågeformulär. Vi gör beräkningar utifrån svaren och om ett högt värde erhålls noterar vi att individen kan lida av svåra depressiva symtom. Det är viktigt att nämna att vi inte kan diagnostisera någon av våra deltagare med depression med värdet från enkätsvaren. Vi tittar också bara på svaren på gruppnivå och kan därför inte ge dig som deltagare individuell feedback på dina svar.

Så vad kan vi lära oss om depressiva symtom i Omtanke2020-studien?

Fördelning av depression mellan kvinnor och män.

I tidigare studier och rapporter har det visats att kvinnor har något högre risk att uppleva depressiva symtom. I Omtanke2020-studien upplevde 17,3 procent av kvinnorna och 13,6 procent av männen depressiva symtom när de gick med i studien.

I stapeldiagrammet representerar varje blå stapel andelen personer med depressiva symtom i en viss åldersgrupp. Till vänster ser du de yngsta deltagarna (i åldern 18 till 29 år) och till höger ser du de äldsta deltagarna (i åldern 70 till 94 år). 

Skillnaden är nästan fyra gånger mellan den yngsta och äldsta åldersgruppen. De plommonfärgade linjerna indikerar precisionen i våra mätningar. 

Fördelning procent ålder

Här kan man konstatera att intervallen är relativt smala och inte överlappar varandra, vilket tyder på att vi kan vara ganska säkra på att andelen personer med depressiva symtom skiljer sig mellan olika åldersgrupper.

Nästa nyhetsbrev

I nästa nyhetsbrev kommer vi att ge en mer heltäckande översikt över de månatliga uppföljningarna, fortsätta titta på den psykiska hälsan mer på djupet och prata om vaccinationsfrågorna.