Studieinformation Omtanke2020

Covid-19 har en väldigt stor påverkan på det svenska samhället och det påverkar människor på många olika sätt. Vissa effekter är synliga som till exempel påverkan på jobb, skola och vardagsliv, medan andra effekter är mindre synliga eftersom de påverkar hur människor mår. Det kan handla om att känna ökad stress, nedstämdhet, oro, rädsla och påverkan på exempelvis sömn.

Illustration av två människor

Vi är en forskargrupp på Karolinska Institutet som vill förstå hur covid-19 drabbar psykisk hälsa hos människor i Sverige. Studien är även en del av ett internationellt samarbetsprojekt som kallas COVIDMENT, där gemensamma analyser genomförs med information från liknande studier i sex olika länder (Sverige, Island, Norge, Danmark, Estland, Storbritannien). Vi vill förstå hur många människor det är som är stressade, riktigt ledsna eller har problem med att ta sig genom dagen. Det är också verkligen viktigt att vi får veta om effekterna av covid-19 endast kommer finnas under 2020 eller om det kommer att fortsätta längre än så för vissa människor.

Studien är öppen för alla i Sverige som fyllt 18 år, kan läsa och förstå svenska och som har möjlighet att legitimera sig med BankID. Till de som väljer att gå med kommer vi att ställa frågor kring psykisk och allmän hälsa via webbaserade frågeformulär. Vi kommer att ställa uppföljande frågor månadsvis fram tills att pandemin anses vara över i Sverige och därefter en gång per år under fem års tid. Utöver frågeformulär kommer vi att inhämta information från nationella hälso- och populationsregister. All data som samlas in kodas så att det inte går att se vem uppgifterna kommer ifrån när de analyseras.

Om många väljer att medverka i studien kommer vi att kunna få en snabb förståelse för hur covid-19-pandemin påverkar människor känslomässigt. Studien förväntas kunna ge ny kunskap som är viktig för organisationen av hälsovårdstjänster, lämpliga interventioner och civilskydd både under pandemins förlopp och under framtida liknande samhällstrauman. Klicka här om du vill delta i studien.

Nytt coronavirus

I december 2019 rapporterades en lunginflammation av okänd orsak - upptäckt i Wuhan, Kina - till Världshälsoorganisationen (WHO). Lunginflammationen visade sig vara orsakad av en infektion av ett nytt coronavirus, som ger upphov till den så kallade coronavirussjukdomen 2019 (covid-19). Sedan dess har covid-19 spridit sig snabbt över hela världen och den 11 mars deklarerade WHO att covid-19-epidemin är en pandemi. Covid-19-pandemin är en stor utmaning som världens nationer står inför och beräknas ha en stor inverkan på folkhälsan och ekonomin. 

I Sverige är det ett högt tryck på sjukvården och många har intensivvårdats och avlidit efter insjuknande i covid-19. Utöver dessa direkta hälsokonsekvenser, så estimeras covid-19 att leda till 9% arbetslöshet och en 4% reducering av bruttonationalprodukten (BNP) för Sverige. Vi vet inte i vilken utsträckning pandemin påverkar psykisk och allmän hälsa bland den svenska befolkningen. 

Frågeställningar i fokus

De huvudsakliga forskningsfrågeställningar som vi vill besvara med projektet är:

  • Vilka effekter har covid-19-pandemin på symptomen av stress, psykiskt välbefinnande och allmän livskvalitet bland befolkningen?
  • Är sjukdomshistorik och andra riskfaktorer, bekräftad covid-19-infektion, isolering eller förändringar i ekonomin och annan inverkan på vardagen kopplat till sämre välbefinnande och livskvalitet?
  • Är starka stressreaktioner under covid-19-pandemin associerade med långsiktiga effekter på psykisk och fysisk hälsa?

Studien är godkänd av Etikprövningsmyndigheten (dnr 2020-01785) och forskningen finansieras av Vetenskapsrådet och Nordforsk.

AK
Innehållsgranskare:
2023-09-28