Omtanke2020 - Frågor & Svar

Här har vi samlat svaren på vanliga frågor som vi har fått i vår kontakt med deltagare i studien.

Deltagande och studieupplägg

Hur många deltar i Omtanke2020?

Totalt har 28 614 personer börjat att fylla i studiens första enkät och 28 293 har avslutat den. Tack till alla som deltar! För mer information på gruppnivå om vilka som deltar, se vårt nyhetsbrev för september 2021.

Hur kommer resultatet att presenteras? Kan vi som deltagare ta del av resultatet?

Resultaten kommer att publiceras i vetenskapliga tidskrifter och även att läggas ut på studiens hemsida, där ni deltagare och andra kan ta del av resultatet: https://ki.se/omtanke2020

Vi kommer även att presentera information om studien i regelbundna nyhetsbrev som publiceras på hemsidan. Alla resultat kommer att redovisas på gruppnivå.

Hur länge kommer studien att pågå? Hur många enkäter ska jag fylla i?

Planen från början var att de månadsvisa enkäterna skulle användas så länge pandemin pågår i Sverige. Ingen har vetat hur länge pandemin skulle pågå och nu har den pågått under lång tid. Därför har vi bestämt att enkät 12 blir den sista enkäten innan vi gör ett uppehåll. Vi kommer sedan att öppna nästa längre uppföljningsenkät i december 2021/januari 2022. För de som inte har fyllt i eller fått 12 enkäter innan december kommer de automatiskt till den längre uppföljningsenkäten i december/januari. Och därefter kommer en ny enkät att skickas ut en gång per år under december månad, under fem års tid efter att pandemin anses vara över. 

Är era frågor om psykisk ohälsa validerade?

Ett av studiens fokus är att mäta förändringar av psykisk ohälsa över tid och vi använder oss av ett antal olika grupper av frågor för att fånga upp exempelvis depressiva symtom, oro, stress och sömnsvårigheter. Dessa frågor kommer från internationellt välanvända validerade frågeinstrument för att mäta psykisk ohälsa och sömnkvalitet. De används även inom svensk sjukvård. Vi har alltså inte skrivit frågorna själva och kan inte göra några ändringar i frågorna eftersom instrumenten redan är brett testade och vi vill kunna jämföra våra resultat med tidigare studier. 

Varför har inte frågorna om psykisk ohälsa fler svarsalternativ?

Dessa frågor kommer från internationellt välanvända validerade frågeinstrument för att mäta psykisk ohälsa och sömnkvalitet. Vi har alltså inte skrivit frågorna själva och kan inte göra några ändringar i frågorna eftersom instrumenten redan är brett testade och vi vill kunna jämföra våra resultat med tidigare studier. Att exempelvis alternativet "en eller två dagar" eller liknande inte finns med som svarsalternativ beror på att många skulle kunna uppleva dessa symtom under enstaka dagar. Vi vill fånga upp de deltagare som upplever varje påstående "flera dagar" eller oftare. Om det känns som att ett alternativ saknas så kan man svara det som känns mest rätt för varje påstående, vilket kan vara "inte alls" om man upplevt något av det som beskrivs någon enstaka gång.

Jag skulle vilja ge information om mitt mående eller annat, som inte efterfrågas i enkäten. Hur kan jag göra det?

Från och med juli 2021 finns det möjlighet till att ange ett svar i fritext på slutet av varje enkät, där vi frågar om det är något ytterligare som vi inte tar upp i enkäten, som deltagaren vill berätta om. Den här frågan är helt frivillig och kan lämnas tom.

Mina svar kring mitt mående har inte direkt med Covid-19 att göra. Blir inte analysen felaktig då?

Vi utgår inte ifrån att alla svar om hur man mår är beroende av Covid-19. Vi är medvetna om att måendet och svaren kanske helt påverkas av något annat. Precis som innan pandemin är det många olika saker som kan påverka hur människor mår. Därför skriver vi i instruktionen i inledningen till enkäten att deltagarna ska svara på frågorna om hur man mår oavsett om måendet beror på Covid-19 eller något helt annat. Studien pågår under lång tid och deltagarna besvarar flera enkäter så vi är väl medvetna om att det även kan ske stora förändringar över tid som påverkar måendet. Svaren analyseras på gruppnivå, vilket betyder att svaren från ett stort antal personer sammanvägs när vi analyserar enkätsvaren (över 28 000 personer deltar i studien). Vi ställer förutom frågor om måendet även frågor specifikt om Covid-19, exempelvis angående eventuell oro för att smittas eller oro för anhöriga och hur påverkad man känner sig av pandemin. Det finns även en möjlighet att ge ytterligare information om något ytterligare som vi inte tar upp i enkäten, via en fritextfråga som finns på slutet av varje enkät.

Kan man delta trots att man bor utomlands?

Studien har ett fokus på pandemins påverkan på hälsan i Sverige. Bor du utomlands kan du tyvärr inte delta. 

Vilken urvalsmetod baserar ni studien på och hur påverkar det resultaten?

Kraven för urvalsmetod påverkas av vilken metod och analys som ska användas i studien, samt vilka typer av slutsatser man vill kunna dra. I denna studie vänder vi oss till allmänheten för att kunna nå ut till många deltagare. Vi har även använt oss av riktad information till särskilda grupper som kan vara extra utsatta, samt information till deltagare i tidigare större studier vid Karolinska Institutet (som inte är inriktade på ett visst sjukdomsområde). Vilken urvalsmetod man än väljer får man en selektionseffekt baserat på vilka som väljer att delta och inte. Vi är medvetna om att det finns olika anledningar till att deltagare har anmält sig till studien och vi analyserar just nu effekten av urvalsmetod på resultat i studien (exempelvis urval via reklam i sociala medier jämfört med deltagare från tidigare studier). Vi har som mål att publicera de resultaten samt lösningar på hur selektionseffekter hanteras, i en vetenskaplig artikel. Vår studie är en så kallad longitudinell studie där vi kommer att följa studiepersonerna under flera år för att undersöka förändringar över tid. Vi kommer även att använda oss av nationella hälso- och befolkningsregister för att undersöka eventuella skillnader mellan de som är med i vår studie och befolkningen i stort, vilket vi kan ta hänsyn till i vår analys och i våra slutsatser.

Inloggning

Hur kommer jag till sidan där jag loggar in för att nå studiens enkäter?

Du loggar in till sidan med din personliga enkätlänk här: https://omtanke2020.se

Du kan även nå inloggningssidan via studiens hemsida där du hittar mer information om studien:https://ki.se/omtanke2020

Det står att inloggningen är förbrukad/sessionen är slut när jag ska logga in för att besvara min enkät. Vad beror det på?

Vissa deltagare har fått problem att logga in på studiens inloggningssida, särskilt från vissa Samsung-mobiler och får då felmeddelandet att inloggningen är förbrukad. Det är tyvärr ett problem kopplat till själva BankID-systemet och verkar oftast vara knutet till Samsungs standardwebbläsare. Det bör fungera om en annan webbläsare används, t.ex. Firefox eller Chrome. Ett annat tips är att logga in via en annan enhet om det är möjligt, t.ex. en dator.

Jag har försökt att logga in via länken i ert mejlutskick, men jag kan inte logga in. Vad ska jag göra?

Vissa användare har fått problem med att logga in med sitt BankID eller att nå enkäten via den personliga enkätlänken. Det enklaste och snabbaste sättet är att prova att logga in via en annan enhet t.ex. mobil, surfplatta eller dator, beroende på vad du redan provat. Om du har en äldre version av din webbläsare kan du också prova att uppdatera till den senaste versionen, eller prova en annan webbläsare.

Om du har fått felmeddelandet ”inloggningen är förbrukad/sessionen är slut”, är det oftast relaterat till Samsungs standardwebbläsare och då kan det fungera att logga in på en annan webbläsare på mobilen, till exempel Firefox eller Chrome, om du använde någon annan tidigare.

Om det ändå inte fungerar är du välkommen att kontakta oss på omtanke2020@meb.ki.se. Ta gärna en skärmdump/skärmbild på din inloggning, alternativt notera eventuellt felmeddelande, så kan vi förstå bättre vad som gått fel och hur vi ska hjälpa dig på bästa sätt.

Jag hittar inte era mejl eller de kommer till min skräppost. Vad ska jag göra?

Om vårt mejlutskick kommit till din skräppost kan det hjälpa att du flyttar mejlet till din inkorg manuellt. Det kan öka chansen att våra mejl kommer direkt till inkorgen nästa gång. Vår avsändare är ”Meb Omtanke2020”, email-adress: omtanke2020@meb.ki.se 

Varför använder ni er av BankID för inloggning?

Studien är helt webb-baserad och därför behöver vi använda oss av en digital legitimation. BankID är ett säkert sätt för studiepersonerna att identifiera sig digitalt och signera samtycket till att delta i studien. Namn och personnummer sparas i en säker databas på Karolinska Institutet i samband med att samtycket signeras med BankID, så att samtycket dokumenteras där. Övriga enkätdata lagras i en separat databas och endast i kodad form, vilket betyder att det inte går att se vem uppgifterna kommer ifrån. De forskare som analyserar inhämtade data i studien har endast tillgång till kodade data.

Som en del av studien kommer forskarna även att ansöka om relevant information från nationella register, exempelvis patientregistret, och då behövs deltagarnas personnummer. Detta står beskrivet i informationen till studiepersoner: https://ki.se/meb/information-till-studiedeltagare-i-omtanke2020

Avslut medverkan

Hur gör jag för att avsluta min medverkan i denna studie?

Om du vill avbryta din medverkan finns det olika nivåer av att avsluta sin medverkan på. Som beskrivet i studieinformationen till deltagare så hanteras de inhämtade enkätuppgifterna i kodad form och de identifierbara personuppgifterna (namn, personnummer, epost) sparas i en separat databas. Enkätuppgifter och senare inhämtade uppgifter från nationella register hanteras och analyseras på gruppnivå och i kodad form där det inte går att se ifrån vem uppgifterna kommer när data analyseras.

Vänligen skriv ett mail till omtanke2020@meb.ki.se och meddela att du vill avsluta din medverkan i vår studie och välj ett av nedanstående alternativ som passar dig:

  1. Jag vill avsluta genom att inte fylla i fler enkäter men mina uppgifter som jag har lämnat hittills kan sparas och användas av Omtanke2020 i nuvarande form och även länkas till uppgifter från nationella register.
  2. Jag vill avsluta genom att inte fylla i fler enkäter men mina uppgifter som jag lämnat hittills kan sparas och användas av Omtanke2020 i nuvarande form men inga uppgifter om mig får inhämtas från nationella register.
  3. Jag vill avsluta genom att inte fylla i fler enkäter och jag vill att de uppgifter som har samlats in hittills helt anonymiseras, vilket betyder att de permanent avidentifieras genom att mitt personnummer, namn och epost raderas. Insamlade uppgifter kan då under inga omständigheter kopplas till mig som person.
AK
Innehållsgranskare:
2024-07-02