Forskning vid våra institutioner

Karolinska Institutet har 21 institutioner indelade i tre institutions- eller campusgrupper. Institutionerna utgör kärnan i den akademiska miljön vid vårt universitet, med ansvar för såväl vetenskaplig strategi, ekonomi och administration inom sina respektive områden. På den här sidan hittar du en kort översikt över institutionernas vetenskapliga fokus och länkar vidare till deras respektive webbsidor.

Institutionen för cell- och molekylärbiologi
Forskningen vid institutionen omfattar många olika biologiska system, så som virus, encelliga eukaryoter, djurmodeller och studier på människa. Forskargrupperna är organiserade i tre teman: cellbiologi; utvecklings- och stamcellsbiologi; samt infektion och cancer.

Institutionen för fysiologi och farmakologi
Här bedrivs forskning inom de fyra huvudområdena farmakologi, fysiologi, anestesiologi och intensivvård.

Institutionen för global folkhälsa
Här bedrivs tvärvetenskaplig forskning med syfte att fördjupa kunskapen om hur befolkningens hälsa kan förbättras på lokal, nationell och global nivå. Det omfattar att studera hur sociala fenomen påverkar befolkningens hälsa i en globaliserad värld och hur forskningsresultat kan omsättas i praktiskt folkhälsoarbete.

Institutionen för kliniska vetenskaper, Danderyds sjukhus
Här bedrivs forskning inom anestesi och intensivvård, hjärt-kärlforskning, hud, kirurgi och urologi, medicin, njurmedicin, obstetrik och gynekologi, ortopedi samt rehabiliteringsmedicin.

Institutionen för klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset
Här bedrivs forskning inom anestesi, handkirurgi, infektion, kardiologi, kvinnosjukvård och förlossning, ortopedi, pediatrik, prehospital- och akutsjukvård, stroke, diabetes och endokrinologi.

Institutionen för klinisk neurovetenskap
Här bedrivs forskning om hjärnans funktion på alla nivåer, från molekyler till samhälle. Institutionens forskare är verksamma inom så vitt spridda områden som försäkringsmedicin, psykologi, psykiatri, neurobiologi och oftalmologi.

Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik
Här bedrivs forskning inom anestesi, audionomi, kirurgi, logopedi, njursjukdomar, obstetrik och gynekologi, ortopedi, pediatrik, radiografi, radiologi, transplantation, urologi samt öron-, näs- och halssjukdomar. Forskningen är till stora delar klinisk och translationell, även om experimentella och komparativa studier också förekommer. 

Institutionen för kvinnors och barns hälsa
Här bedrivs forskning inom astma och allergi, barnkirurgi, barnonkologi, barnortopedi, barn- och ungdomspsykiatri, endokrinologi, infektion och inflammation, neonatologi, neuropediatrik, neuropsykiatri, obstetrik och gynekologi, reproduktiv hälsa, rörelseorganens sjukdomar samt sällsynta diagnoser.

Institutionen för laboratoriemedicin
Här bedrivs forskning inom bland annat infektionsmedicin och immunologi, transfusioner och transplantation, eller klinisk farmakologi.

Institutionen för lärande, informatik, management och etik
Här bedrivs forskning om ledarskaps- och managementfrågor inom hälso- och sjukvården, livslångt lärande för sjukvårdspersonal, etik- och policyfrågor som rör sjukvård och forskning, sjukvårdens informationssystem, social innovation och självmordsprevention. 

Institutionen för medicin, Huddinge
Här bedrivs både grundforskning och klinisk forskning inom ett brett medicinskt verksamhetsfält, med fokus på internmedicin, infektion, dermatologi, cancerbiologi och nutrition. 

Institutionen för medicin, Solna
Här bedrivs forskning inom allergi, ateroskleros, dermatologi och venereologi, infektionssjukdomar, inflammationssjukdomar, kardiologi, klinisk epidemiologi, lungmedicin och reumatologi.

Institutionen för medicinsk biokemi och biofysik
Här bedrivs experimentell forskning om proteinkemi, redox biokemi, metabolism, lipider, inflammationsforskning, strukturbiokemi, molekylär neurobiologi, vävnadsbiologi och utvecklingsbiologi.

Institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik
Här bedrivs epidemiologisk forskning inom många områden, alltifrån traditionell till genetisk och molekylär epidemiologi såväl som statistisk metodologi och bioinformatik. Grunden för forskningen är information insamlad via enkäter, intervjuer, journaler, olika typer av register samt biologiska prover. Studierna syftar i regel till att öka kunskapen om sjukdomars orsaker.

Institutet för miljömedicin
Här bedrivs forskning inom toxikologi, epidemiologi, fysiologi och arbetsmedicin kring miljöns påverkan på hälsan, med fokus på kemiska och fysikaliska faktorer samt livsstil. IMM har även ett regeringsuppdrag som nationellt expertorgan inom miljömedicin.

Institutionen för mikrobiologi, tumör- och cellbiologi
Här bedrivs forskning inom immunologi, infektionsbiologi samt cell- och tumörbiologi. Forskningen handlar om att utforska och förstå den molekylära grunden för infektionssjukdomar och cancer samt associerade immunologiska svar. I uppdraget ingår också att omsätta experimentella upptäckter till diagnostik, behandlingar och vacciner.

Institutionen för molekylär medicin och kirurgi
Här bedrivs forskning inom områden som diabetes, klinisk fysiologi, klinisk genetik, ortopedi, sällsynta diagnoser, idrottsmedicin, urologi och kirurgi, till exempel plastikkirurgi och hjärt-kärlkirurgi. Forskningen är både preklinisk och klinisk.

Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle
Här bedrivs forskning inom bland annat vårdvetenskap och omvårdnad, åldrande och klinisk geriatrik, arbetsterapi och fysioterapi, samt sociala och psykosociala aspekter på sjukdom och vård.

Institutionen för neurovetenskap
Här bedrivs experimentell forskning om nervsystemets funktioner i hälsa och sjukdom. Forskningsprojekten inkluderar ett brett spektrum av studier på molekylär och cellulär nivå, på nätverksnivå samt om nervsystemets övergripande organisation.

Institutionen för odontologi
Här bedrivs forskning för att förbättra människors orala hälsa, förebygga eller behandla orala sjukdomar och förstå sambanden mellan oral och systemisk hälsa. Institutionens forskare är verksamma inom områden som käkkirurgi, oral protetik, orofacial smärta, ortodonti, parodontologi och pedodonti.

Institutionen för onkologi-patologi
Här bedrivs forskning inom bland annat molekylär patologi, tumörbiologi, och immunoterapier mot cancer. Forskningen syftar till att förbättra förståelsen av cancerutveckling och progression samt att utveckla nya behandlingsmetoder och diagnostiska verktyg.