Centrumbildningar

En centrumbildning vid Karolinska Institutet är en fokuserad satsning på ett visst forskningsområde inom ramen för en tidsbegränsad och flexibel organisation. Centrumbildningar syftar till att skapa dynamisk samverkan över ämnes-, institutions- och organisationsgränser i Sverige och internationellt.

Det är kommittén för forskning som beslutar om kriterier för inrättande, uppföljning och avveckling av KI-interna och KI-styrda centrumbildningar inom forskningsområdet. Vanligen är det även kommittén som prövar ansökan om att inrätta ett nytt forskningscentrum vid KI. När det gäller mer övergripande strategiska satsningar på centrumbildningar för forskning tillsammans med andra organisationer fattas beslutet av rektor. Kommittén för forskning kan bereda ärendet på uppdrag av rektor. Ett forskningscentrum vid KI kan också bildas genom riktad finansiering från exempelvis något av de statliga forskningsråden.

Nationella och internationella centrum vid KI

Centrum i samverkan med andra aktörer

Centrum inrättade med extern finansiering

Lokala centrumbildningar vid KI

Forskarnätverk på KI

Vid KI finns även ett antal forskarnätverk med "lösare" sammansättning än centrumbildningarna. Syftet med dessa nätverk är att inom sina respektive ämnesområden skapa förutsättningar för forskare att träffas och samverka oavsett geografisk placering eller organisatorisk hemvist. Nätverken samlar både prekliniska och kliniska forskare. Ett antal nätverk erhåller viss central finansiering, men inte alla. Det finns också regionala och nationella forskarnätverk som koordineras av forskare på KI. 

Lista med forskarnätverk på KI