Forskargrupper och enheter på LIME

En översikt över de grupper och enheter som är verksamma vid institutionen för lärande, informatik, management och etik.

Enheter inom Lärandeavdelningen

Lifelong Learning in Health Care Contexts (LLiHCC)

Lärande är det centrala konceptet och kärnan i livslångt lärande i hälso- och sjukvårdssammanhang. Därför bedriver vi både forskning om lärande, och bidrar även till att förbättra utbildningen genom att utvärdera undervisning och lärande. För att göra detta har vi utvecklat system och metoder för bedömning, kvalitetsförbättring och återkoppling.

Lifelong Learning in Health Care Contexts (LLiHCC)

Prevention-Policy & Practice (PPP)

Forskargruppen PPP studerar effektiviteten av innovativa förebyggande insatser inom svensk primärvård, bland när det gäller tobaksavvänjning. Vi använder blandade metoder och robusta utvärderingsdesigner.

Prevention-Policy & Practice (PPP)

Tanja Tomson

Forskare

Learning Technologies

Vi bedriver forskningsdrivna initiativ och projekt som främjar bidrag från ny teknik, för att gynna hälso- och sjukvårdsutbildning och vårt samhälles hälsa. Våra ambitioner och motiv varierar, men i vår kärna bryr vi oss om att förbättra både hälsa och lärande.

Learning Technologies

Ronny Sejersen

Annan grund

Enheten för Medicinsk Statistik (MedStat)

Enheten för Medicinsk Statistik vid LIME erbjuder konsultation och utbildning för forskare och doktorander aktiva vid Karolinska Institutet eller externt. Välkommen att kontakta oss för mer information!

Enheten för Medicinsk Statistik (MedStat)

Eva Hagel

Statistiker
08-524 865 03

Enheter inom Centrum för hälsoinformatik (HIC)

Centrum för hälsoinformatik (HIC)

HIC arbetar med forskning, utveckling, forskarutbildning samt utbildning inom hälsoinformatik.

Centrum för hälsoinformatik (HIC)

Sabine Koch

Professor
08-524 871 49

Medical Interaction (MINT)

MINT är ett team inom forskargruppen HIC på LIME som fokuserar på designvetenskaplig forskning och medicinsk utbildning.

Medical Interaction (MINT)

Klas Karlgren

Forskare

Enheter inom Centrum för hälso- och sjukvårdsetik (CHE)

Centrum för hälso- och sjukvårdsetik (CHE)

Centrum för hälso- och sjukvårdsetik är ett samarbete inom medicinsk etik mellan berörda enheter på Stockholms universitet, Kungliga Tekniska Högskolan och Karolinska Institutet.

Centrum för hälso- och sjukvårdsetik (CHE)

Hälsomått och ekonomisk utvärdering

Hälsoekonomi kan definieras som tillämpningen av ekonomiska teorier och metoder på hälsa och hälso- och sjukvård.

Hälsomått och ekonomisk utvärdering

Medicinens historia och kulturarv

Forskarteamet studerar medicin- och vetenskapshistoria i historisk, kulturell och samhällelig kontext. Grundläggande för vårt förhållningssätt är att kunskap om det förflutna är nödvändig för att förstå samtidens centrala frågor och dilemman. Utifrån denna utgångspunkt utvecklar och förmedlar vi förståelse av den medicinska kunskapens och sjukvårdens historiska villkor.

Medicinens historia och kulturarv

Eva Åhrén

Verksamhetschef
08-524 862 45

Enheter inom Medical Management Centre (MMC)

Medical Management Centrum (MMC)

Vid MMC studerar olika forskargrupper hur medicinsk kunskap, individuell och organisatorisk kompetens samt materiella och finansiella resurser bäst kan utnyttjas för att förbättra människors hälsa. Vi samverkar nationellt, regionalt och lokalt med myndigheter, sjukvårdshuvudmän, vårdgivare och patientföreträdare samt med utbildnings- och forskningsinstitutioner inom medicin och vård.

Medical Management Centrum (MMC)

Henna Hasson

Professor, adjungerad, enhetschef (tjänstledig juni-augusti 2020)

Clinical Management

Clinical Management forskargrupp strävar efter att överbrygga glappet mellan praxis och evidens genom att, tillsammans med vårdgivare, forska om och utveckla innovativa sätt att organisera och leda hälso- och sjukvårdsorganisationer. Syftet är att skapa värde för både patienter och personal.

Clinical Management

Carl Savage

Forskare
08-524 879 00

Hälsoekonomi och ekonomisk utvärdering

Hälsoekonomi kan definieras som tillämpningen av ekonomiska teorier och metoder på hälsa och hälso- och sjukvård. Denna forskargrupp bedriver forskning inom hälsoekonomi med fokus på området hälsoekonomisk utvärdering.

Hälsoekonomi och ekonomisk utvärdering

Health Economics and Policy

Vi bedriver forskning om hur resurser används för att bidra till en effektiv vård och förbättrad hälsa. Forskningsområdet kännetecknas av tillämpning av ekonomiska teorier och metoder inom hälso- och sjukvården. Med hjälp av framförallt register svarar vi på frågor om effektivitet och jämlikhet, analyserar effekter av reformer inom sjukvården, samt jämför vårdgivare och sjukvårdssystem.

Health Economics and Policy

Clas Rehnberg

Professor

Ledarskap i sjukvård och akademi

I forskargruppen Ledarskap i sjukvård och akademi integreras forskning, utbildning och samverkan inom temaområdena ledarskap och organisation.

Ledarskap i sjukvård och akademi

Intervention Process and Outcomes (PROCOME)

Forskargruppen Intervention processes and outcomes (PROCOME) studerar processer och utfall av förbättringsprojekt inom hälso- och sjukvård. Forskningen syftar till att öka kunskapen om vilka effekter olika typer av förbättringsarbete har och vilken betydelse olika implementeringskomponenter har för ett förbättringsprojekts resultat.

Intervention Process and Outcomes (PROCOME)

Hanna Augustsson

Forskningssamordnare

Sustainable Organizational Learning, Innovation, Improvement and Development in Health and Social services (SOLIID)

SOLIID är en forskargrupp med två huvudnoder, en vid Karolinska Institutet och en vid Umeå Universitet. SOLIID inriktar sig på aktionsorienterad organisatorisk forskning inom vård och omsorg med fokus på uthållighet i organisatorisk lärande, förbättring, utveckling, innovation och implementering.

SOLIID

Enheten för bioentreprenörskap (UBE)

UBE utbildar, utvecklar och forskar inom ämnet bioentreprenörskap.

Enheten för bioentreprenörskap (UBE)

Hanna Jansson

Enhetschef/projektansvarig

Nationellt centrum för suicidforskning och prevention (NASP)

Nationellt Centrum för Suicidforskning och Prevention (NASP) är Region Stockholm och statens expertorgan för suicidprevention. Verksamheten vid NASP kan delas in i fyra huvudområden: Forskning och metodutveckling, Analys och uppföljning av epidemiologiska data, Information och Utbildning.

Forskning och projekt vid NASP

Avdelningen för innovativ vård

Innovativ vård består av ett tjugotal medarbetare som bedriver tvärvetenskaplig forskning inom vårdvetenskap.

Avdelningen för innovativ vård

Cultural Medicine

Forskning vid enheten Cultural Medicine inkluderar pre- och postmigrationsrelaterad stress och hälsa, utvärdering av interventioner (primär, sekundär och tertiär), teori- och metodutveckling.

Cultural Medicine

Solvig Ekblad

Anknuten till Forskning
C7 Lärande, Informatik, Management och Etik