Forskning vid våra institutioner

Karolinska Institutet har 22 institutioner indelade i tre institutionsgrupper. Vår forskning spänner över hela det medicinska området, från grundläggande experimentell forskning till omvårdnad och global hälsa. Nedan finns korta beskrivningar av den forskning som bedrivs vid var och en av våra institutioner – och länkar vidare till mer information på respektive institutionswebb.

Institutionen för biovetenskaper och näringslära
Här bedrivs experimentell forskning om molekylär endokrinologi, cancerbiologi, funktionsgenomik, systembiologi, epigenetik, strukturbiokemi, cellulär virologi och nutrition. 

Institutionen för cell- och molekylärbiologi
Här bedrivs experimentell forskning om utvecklings-och stamcellsbiologi, cellbiologi samt infektion och cancer.

Institutionen för fysiologi och farmakologi
Här bedrivs experimentell forskning om farmakologi, fysiologi, anestesiologi och intensivvård.

Institutionen för global folkhälsa
Här bedrivs tvärvetenskaplig forskning med syfte att fördjupa kunskapen om hur befolkningens hälsa kan förbättras på lokal, nationell och global nivå. Det omfattar att studera hur sociala fenomen påverkar befolkningens hälsa i en globaliserad värld och hur forskningsresultat kan omsättas i praktiskt folkhälsoarbete.

Institutionen för kliniska vetenskaper, Danderyds sjukhus
Här finns forskning inom anestesi och intensivvård, hjärt-kärlforskning, hud, kirurgi och urologi, medicin, njurmedicin, obstetrik och gynekologi, ortopedi samt rehabiliteringsmedicin.

Institutionen för klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset
Här finns forskning inom anestesi, handkirurgi, infektion, kardiologi, kvinnosjukvård och förlossning, ortopedi, pediatrik, prehospital- och akutsjukvård, stroke, diabetes och endokrinologi.

Institutionen för klinisk neurovetenskap
Här finns forskning inom försäkringsmedicin, neurologi, psykiatri, psykologi samt ögon och syn.

Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik
Här finns forskning inom anestesi, audionomi, kirurgi, logopedi, njursjukdomar, obstetrik och gynekologi, ortopedi, pediatrik, radiografi, transplantation, urologi samt öron-, näs- och halssjukdomar.

Institutionen för kvinnors och barns hälsa
Här finns forskning inom astma och allergi, barnkirurgi, barnonkologi, barnortopedi, barn- och ungdomspsykiatri, endokrinologi, infektion och inflammation, neonatalogi, neuropediatrik, neuropsykiatri, obstetrik och gynekologi, reproduktiv hälsa, rörelseorganens sjukdomar samt sällsynta diagnoser.

Institutionen för laboratoriemedicin
Här finns forskning inom bland annat infektionsmedicin och immunologi, transfusioner och transplantation, eller klinisk farmakologi.

Institutionen för lärande, informatik, management och etik
Här finns forskning inom system-, ledarskaps- och managementfrågor i hälso- och sjukvården, livslångt lärande för sjukvårdspersonal, etik- och policyfrågor som rör sjukvård och forskning, sjukvårdens informationssystem, social innovation och självmordsprevention. 

Institutionen för medicin, Huddinge
Här finns forskning inom endokrinolog, gastroenterologi, hematologi, hjärt- och lungsjukdomar, infektionssjukdomar samt reumatologi.

Institutionen för medicin, Solna
Här finns forskning inom allergi, ateroskleros, dermatologi och venerologi, infektionssjukdomar, inflammationssjukdomar, kardiologi, klinisk epidemiologi, lungmedicin och reumatologi.

Institutionen för medicinsk biokemi och biofysik
Här bedrivs experimentell forskning om proteinkemi, redox biokemi, metabolism, lipider, inflammationsforskning, strukturbiokemi, molekylär neurobiologi, vävnadsbiologi och utvecklingsbiologi.

Institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik
Här bedrivs epidemiologisk forskning om orsaker bakom allt från bröstcancer till barnallergi. Grunden för forskningen är information insamlad via enkäter, intervjuer, patientjournaler, olika typer av register samt biologiska prover.

Institutet för miljömedicin
Här bedrivs forskning inom toxikologi, epidemiologi, fysiologi och arbetsmedicin kring miljöns påverkan på hälsan, med fokus på kemiska och fysikaliska faktorer samt livsstil. IMM har även ett regeringsuppdrag som nationellt expertorgan inom miljömedicin.

Institutionen för mikrobiologi, tumör- och cellbiologi
Här bedrivs experimentell forskning om tumörbiologi, cellbiologi och immunologi.

Institutionen för molekylär medicin och kirurgi
Här finns forskning inom bland annat diabetes typ 2, kirurgi, klinisk fysiologi, klinisk genetik, klinisk smärtforskning, idrottsmedicin, ortopedi, urologi.

Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle
Här finns forskning inom bland annat vårdvetenskap och omvårdnad, åldrande och klinisk geriatrik, arbetsterapi och fysioterapi, samt sociala och psykosociala aspekter på sjukdom och vård.

Institutionen för neurovetenskap
Här bedrivs experimentell forskning om nervcellers utveckling, genetik, nätverk, biologi och patologi, kognitiv neurovetenskap, samt nanovetenskap.

Institutionen för odontologi
Här finns forskning inom cardiologi, käkkirurgi, oral protetik, orofacial smärta, ortodonti, parodontologi och pedodonti.

Institutionen för onkologi-patologi
Här finns forskning inom tumörbiologi och om terapier mot olika cancersjukdomar.

Katarina Sternudd
2023-05-15